مصاحبه با نيما رها (ساکن بيروت) در مورد وضعيت بيروت و ساير مناطق لبنان (فایل صوتی)

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

مصاحبه با نيما رها
(ساکن بيروت)
در مورد وضعيت بيروت و ساير مناطق لبنان

۲۵ ژوئيهء ۲۰۰۶ (راديو صدای نو، سيدنی استراليا)