۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ شيلى را نمى توان فراموش كرد

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ