زن هنرمند تونسی در حمایت از مبارزهء مردم مصر

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

زن هنرمند تونسی در حمایت از مبارزهء مردم مصر ترانه سر می دهد

women in Tunisia singing in support of people in Egypt protesting 

http://www.youtube.com/watch?v=O-NJLxykj7U