به سوی اعتصاب!

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

به خاطره کارگران جان باخته
در انفجار کوره کارخانه نورد فولاد غدیر یزد


http://www.youtube.com/watch?v=6uxRy-JysXc