به سوی اعتصاب!

شنبه ، ۲۶ آذر ۱۳۹۰؛ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱

چاپ

به خاطره کارگران جان باخته
در انفجار کوره کارخانه نورد فولاد غدیر یزد


http://www.youtube.com/watch?v=6uxRy-JysXc