یاد جانباختگان خاتون آباد گرامی باد!

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

هفته کارگران جانباخته کارگران خاتون آباد

۲۱- ۲۸ ژانويه ۲۰۱۲

www.youtube.com