یاد جانباختگان خاتون آباد گرامی باد!

شنبه ، ۱ بهمن ۱۳۹۰؛ ۲۱ ژانویه ۲۰۱۲

چاپ

هفته کارگران جانباخته کارگران خاتون آباد

۲۱- ۲۸ ژانويه ۲۰۱۲

www.youtube.com