کالبد شکافی انقلاب، نقش کارگران صنعتی در انقلاب ایران

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

به مناسبت اول ماه مه ۲۰۱۲، مطالعه، بررسی و سنجش این مقالهء تحقیقی را مفید ارزیابی می کنیم. سایت اندیشه و پیکار