فهرست مطلب


جنبش کارگری ايران پوران بازرگان را از دست داد.

در نخستين ساعات بامداد چهارشنبه هفتم مارس ۲۰۰۷، برابر با شانزدهم اسفند ۱۳۸۵، مبارز سوساليست و يار پيکارجوی کارگران ايران و جهان، پوران بازرگان درسن هفتاد سالگی دريکی از بيمارستان های حومه پاريس چشم از جهان فروبست.
پوران بازرگان از اعضای اوليه سازمان مجاهدين خلق ايران، بخش منشعب از آن سازمان و سپس سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر بود. قلب او برای طبقه کارگر و زحمتکشان ايران و جهان می طپيد. او يار وفادار همه ستمديدگان جهان، خلق های تحت ستم و بويژه خلق های مبارز منطقه و يار هميشگی خلق فلسطين بود. فقدان او برای جنبش ضدامپرياليستی و آزاديخواهانه ايران و بويژه برای جنبش سوسياليستی ايران، جبران ناپذير است.
زندگی پوران بازرگان در مبارزه برای عدالت اجتماعی و رهائی زحمتکشان و ايران خلاصه ميشد. او از فعالان خستگی ناپذير جنبش رهائی زنان بود.
همبستگی سوسباليستی با کارگران ايران، يکی از ياران و پايه گذاران مبارز و خلاق خود و جنبش کارگری ايران يکی از مدافعين پرشورش را از دست داد.
ما با همدردی با خانواده او و بويژه همسر مبارزش تراب حق شناس، اين سوگ بزرگ را به همه مبارزان راه آزادی، سوسياليسم، دموکراسی و استقلال ايران تسليت ميگوئيم.
راهش ادامه دارد....

پاريس، ۷ مارس ۲۰۰۷
همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران

*   *   *   *   *   *   *   * 

در فقدان رفيق پوران بازرگان

با کمال تاسف مطلع شديم که رفيق پوران بازرگان در تاريخ ۱۶ اسفند ماه امسال (۶ مارس ۲۰۰۷)، در سن ۷۰ سالگی در پاريس زندگی را به درود گفته است. پوران بازرگان از زمره زنان مبارز و رزمنده ای بود که قريب به ۴۵ سال از عمر خود را در داخل و خارج ايران در راه مبارزه با رژيمهای وابسته به امپرياليسم پهلوی و جمهوری اسلامی و برای رسيدن به آزادی و برقراری جامعه ای عاری از ظلم وستم صرف کرد. پوران از زمره زنان انقلابی بود که در دهه ۵۰ در صفوف سازمان مجاهدين خلق ايران لحظه ای از مبارزه بر عليه ديکتاتوری سلطنت پهلوی باز نايستاد. او بعد ها مبارزه خود را در چارچوب سازمان پيکار برای آزادی طبقه کارگر پی گرفت.
چريکهای فدائی خلق ضمن تسليت به خانواده و بازماندگان و رفقای همفکر پوران اميدوارند که نسل جوان با درس گيری از مبارزات اوکه تجربه مبارزه با دو رژيم جنايتکار را بر دوش می کشيد ياد اين زن مبارز و خاطره تلاش های خستگی ناپذير اش جهت سرنگونی رژيم های ديکتاتوری و از جمله رژيم ضد مردمی جمهوری اسلامی را همواره پاس دارند.
با ايمان به پيروزی راهمان
چريکهای فدائی خلق ايران
۱۹ اسفند ۱۳۸۵ - ۱۰مارس ۲۰۰۷

*   *   *   *   *   *   *   * 

پوران بازرگان در گذشت

نيمه های شب سه شنبه شانزدهم اسفند ماه برابر ششم مارس ۲۰۰۷، رفيق ارجمند، پوران بازرگان، پس از نزديک ۴۵ سال مبارزه عليه ستم و استبداد، در بيمارستان "هانری من دو" شهر کرتی، در اطراف پاريس، در پی چندين ماه جدال با بيماری، درگذشت.
پوران بازرگان از نخستين زنان مبارز و اولين عضو زن سازمان مجاهدين خلق ايران بود که در صفوف اين جريان به مبارزه عليه ديکتاتوری و اختناق شاهنشاهی روی آورد. در جريان اولين تهاجم گسترده ساواک شاه به سازمان مجاهدين در سال ۱۳۵۰ و دستگيری همسرش، زنده ياد محمد حنيف نژاد، فعاليت تشکيلاتی اش تشديد شد و در سازماندهی مبارزه زنان نقش برجسته ای ايفا نمود. در سال ۱۳۵۳ از ايران خارج و در بافت تشکيلات برون مرزی مجاهدين، در تماس و همکاری با جنبش مقاومت فلسطين و ظفار به مبارزه ادامه داد. در جريان تغيير و تحولات نظری در سازمان مجاهدين خلق، با بخش مارکسيست آن فعاليت نموده و پس از بازگشت به ايران و اعلام موجوديت سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر، يکی از کادرهای فعال اين جريان شد و در بخش های کارگری آن از کلاس های سواد آموزی کارگران گرفته تا شرکت در مبارزات روزمزه آنان، تلاش های بس ارزنده ای نمود.
در جريان تهاجم رژيم به جريانات چپ و ترقی خواه، برای دومين بار به اجبار، به ترک خانه و کاشانه و کشور خود وادار شد و از آن پس تا کنون که سر بر آستانه خاک نهاده است، دمی از تلاش و مبارزه نياسوده است. او در تمامی اين سال های تبعيد، در عموم حرکات اعتراضی شرکت کرده و در سازماندهی جلسات پيشقدم بود. برای تقويت مبارزات خانواده های زندانيان سياسی از هيچ کوششی فرو گذار نمی کرد. در اغلب تشکل های دموکراتيک که در ارتباط با تقويت و حمايت از مبارزات زنان، کارگران، زندانيان سياسی قرار داشت، حضورش چشم گير بود.
پوران بازرگان هم، چون بسياری از ياران ديگر، که انسان و رهائی مردم را در مرکز توجه مبارزه خود داشتند، از زمانی که خود را يافت برای داد مبارزه کرد و بر هر آنچه بيداد می پنداشت، شوريد. سخت کوشی او در مبارزه به خاطر آرمانهای انسانی چپ، يادگار گرانقدری است که از او يرای همه ما باقی مانده است. او از جمله آرمانخواهان صادقی بود که زندگی خود را وقف رهائی مردم کرد و در آرزوی ايرانی آزاد، آباد، دمکراتيک و سوسياليستی، از هيچ تلاش و کوششی دريغ نورزيد.
کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در گذشت پوران بازرگان، يار ثابت قدم کارگران و زحمتکشان را به خانواده، دوستان و آشنايان و همه مبارزان راه آزادی و بهروزی مردم ايران و به ويژه به رفيق مبارزمان تراب حق شناس، عميقا تسليت می گويد و خود را در اين غم و اندوه بزرگ شريک می داند.
ياد ش گرامی باد
کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
۵ شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۵ برابر با هشتم مارس ۲۰۰۷

*   *   *   *   *   *   *   * 

به ياد پوران بازرگان

خبر دردناک است. پوران بازرگان از زنان انقلابی و چپ و از پيشکسوتان جنبش انقلابی و کمونيستی ايران شب گذشته در پی يک بيماری درگذشت. مرگ او مانند کوهی بر قلب ما نسلی از زنان که مبارزات او به ما جسارت و الهام بخشيد، سنگينی می کند.
اگرچه امروز در آستانه روز جهانی زن او در ميان ما نيست تا با خبر مبارزات ما لبخندی از رضايت و غرور بر لبش نشيند. اما بدون شک نام او در تاريخ مبارزات انقلابی مردم ايران عليه رژيم شاه و جمهوری اسلامی ماندگار است. نسل های پس از او بويژه زنان راديکال و انقلابی ياد او را چون مرواريدی کمياب در اقيانوس مبارزات انقلابی برای ساختن جهانی عاری از هرگونه ستم و استثمار پاس خواهند داشت.
هرزه گويی های جمهوری اسلامی حتی در اين روزها عليه او بار ديگر تاکيدی است که او نگين درخشان نسلی است که رژيم سلطنتی را سرنگون کرد و تجارب مبارزاتی اش ستون فقرات مبارزات امروز ما عليه مرتجعين جمهوری اسلامی است.
يادش گرامی باد
نامش زنده
راهش پر رهرو
کارزار عليه کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان
۷ مارس ۲۰۰۷

*   *   *   *   *


به ياد رفيق پوران بازرگان


رفيق تراب حق شناس
خبر دردناک سفر ابدی همسر و رفيق هميشه همراه شرايط سخت مبارزاتی و زندگی سياسی تان از جمله ی اخبار تاسف باری است که به سوگمان نشانده است . جامعه ی جهانی در طول تاريخ شاهد حضور زنان مبارز و خستگی ناپذيری در مبارزه ی طبقاتی بوده که هر کدامشان در شرايطی متفاوت پا به ميدان نهادند ودر دفاع و حمايت از طبقه کارگر و ايجاد زندگی انسانی تا حد هزينه کردن حيات خويش تلاش کرده واز همه چيز گذشتند .
رفيق پوران بازرگان از جمله مبارزانی بودند که طی چند دهه با حضورفعال در سخت ترين شرايط اختناق و سرکوب از پای ننشستند و لحظه ای درنگ به خود راه ندادند ودر ستيز با سرمايه و دفاع از بقه ، مرزی نمی شناختند . بی شک شرايط سخت چريکی سپری شده در فلسطين ، ظفار و حاشيه امنيتی ايجاد نموده برای شما طی دو دهه ی اخير که در حقيقت هموار کردن راه سوسياليسم بود ، آينه ای است که هميشه اوقات در نظرتان قرار دارد . بی ترديد يادآوری اين همه وقايع بگذشته که خود کتاب قطوری از تاريخ همين مملکت است ، خلاء پر ناشدنی است که متفاوت خواهد بود با تالمات حاصل از به خاک و خون کشيدن پاک ترين و صادق ترين رفقايی ه طی اين اعصار از دست داده ايد. او در کنج هر مکان مشترک ، در متن هر نوشته و سرود ودر صف هر مبارزه ی در راه سوسياليسم در ذهن تان متبادر است که هيچ کلام و هيچ قلمی گويای آن خواهد بود.
ترديدی نيست که رادمردی چون شما می بايست بزرگ زنی چون رفيق پوران همراهيش کرده باشد . باور داريم که نبود فيزيکيش را با حضور پر رنگی که طی اين دوران در تمامی عرصه ها از خود رجای گذاشته اند ، لمس و تحمل خواهيد کرد که اين سرشت مبارزان خستگی ناپذيری چون شماست که در صف مقدم ودرپی اهداف بزرگ گام بر می دارند.
راهتان جاويد - صبرتان پايدار
همراه با بيست امضا.

*   *   *   *   *   *   *   *