پوستر: مراسم ۸ مارس سال ۱۹۹۹ در پاريس كار خاور (ناصر رخشانى)

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

پوستر: مراسم ۸ مارس سال ۱۹۹۹ در پاريس 
   
كار خاور (ناصر رخشانى)