رفیق تراب حق شناس از میان ما رفت!

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

تراب کمونیست رزمنده که بیش از پنج دهه از زندگی خود را وقف مبارزه بر علیه استبداد سلطنتی، جمهوری اسلامی و امپریالیسم نمود، ديروز بیست و پنج ژانویه بعد از پنج سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری مهلک، قلب پر از عشق او به رهایی انسانها از ستم، استثمار و نابرابری، از تپش ایستاد. رفیق تراب حق شناس برای همیشه از میان ما رفت، اما پیکار بی امانش در راه مبارزه برای رهایی بشریت و ارزشهای والای او بعنوان یک کمونیست رزمنده در تاریخ مبارزات توده های زحمتکش و ستمدیده جاودانه خواهد ماند.
ما این ضایعه سنگین را به جنبش کمونیستی، مبارزان راه آزادی و برابری و خانواده محترمش صمیمانه تسلیت می گوئیم.
٦ بهمن ۱٣٩۴، ٢٦ژانویه ٢۰۱٦