در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه» مصاحبهء بهرام قديمى قسمت اول (فایل صوتی)

يكشنبه ، ۸ دی ۱۳۸۷؛ ۲۸ دسامبر ۲۰۰۸

چاپ

در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه»

رادیو دمکراسی شورائی: مصاحبهء بهرام قديمى

قسمت اول