انتشارات انديشه و پيکار

برخورد گروه‌های مختلف به اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران

- سازمان مجاهدین خلق ایران- م ل انتشار بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان و انعکاس آن در محافل خارج از کشور
۷ آذر ۱۳۵۴ جبهه ملی ایران فوق‌العاده خبرنامهء جبهه ملی ایران
شماره ۱۵
آذر ۱۳۵۴ جبهه ملی ایران در درون سازمان مجاهدین خلق چه می‌گذرد؟
خبرنامهء جبهه ملی ایران
شماره ۴۴
شهریور ۱۳۵۴ گروهی از اعضای
سازمان مجاهدین خلق ایران
نامه به رفقای مرکزیت
سازمان مجاهدین خلق ایران
فروردین ۱۳۵۵ انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا نشریه داخلی ، سال دوم، شماره ۱
فروردين ۱۳۵۸ سازمان مجاهدین خلق ایران تحلیل آموزشی بیانیۀ
اپورتونیستهای چپ‌نما
۶ آذر ۱۳۵۴ سازمان آمریکا - کنفدراسیون جهانی نظریه‌ای از
سازمان آمریکای کنفدراسیون جهانی
۶ آذر ۱۳۵۴ سازمان آمریکا - کنفدراسیون جهانی روحانیون مبارز ایرانی خارج از کشور
خرداد ۱۳۵۶ گروه دانشجویان و روشنفکران کمونیست

تحول ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران
یک پیروزی بزرگ جنبش مارکسیستی لنینیستی ایران،
ضربه کاری به اپورتونیسم مسلط در جنبش خارج

۱ اردیبهشت ۱۳۵۵ پویا درباره تحولات ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران
بهمن ماه ۱۳۵۴ گروه "اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقۀ کارگر" یک پیروزی بزرگ جنبش مارکسیستی لنینیستی ایران