انتشارات انديشه و پيکار

جنگل
نشریۀ مجاهدین خلق ایران