انتشارات انديشه و پيکار

مجموعه سرودهاى بياد قيام
كميتهء هنرى سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر