انتشارات انديشه و پيکار

انقلاب فرهنگى سال ۱۳۵۹ و مقاومت در برابر آن

دو گزارش تحقيقى زير با عنوان «انقلاب فرهنگى ۱۳۵۹» و «نارنجكى كوچك، پيش درآمد انفجارى بزرگ» مقاومت جانانه و خونين دانشجويان و دانش آموزان وابسته به سازمان هاى انقلابى و راديكال كمونيست را دربرابر آن ضد انقلاب فرهنگى باز مى گويد و در تاريخ حك مى كند. از آنجا كه سياست و عملكرد مبارزاتى سازمان پيكار در پيوند با «انقلاب فرهنگى» در اين گزارش ها بازتاب قابل اعتمادى يافته است، آنها را در بخش آرشيو سازمان پيكار طبقه بندى كرده ايم.
با سپاس از نشر نقطه و مؤلفان كه اين كمبود تاريخى را تا حدى چشمگير با كوشش خود جبران كرده اند و متن قابل انتشار در تارنما را در اختيار ما قرار دادند.
انديشه و پيكار ۲۴ ژوىٔيه ۲۰۰۹

ناصر مهاجر انقلاب فرهنگى سال ١٣٥٩
برگرفته از كتاب "گريز ناگزير، سى روايت گريز از جمهورى اسلامى ايران
مهناز متين، سيروس جاويدى نارنجكى كوچك، پيش درآمد انفجارى بزرگ
برگرفته از كتاب "گريز ناگزير، سى روايت گريز از جمهورى اسلامى ايران
صفحهء اصلى آرشيو اسناد سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر آرشيو نشريهء پيكار

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انتشارات انديشه و پيكار

post@peykar.org
Andeesheh va Peykar Publications

Postfach 600132
60331 Frankfurt
Germany