انتشارات انديشه و پيکار

اطلاعيه ها و بيانيه ها

اوایل خرداد ۱۳۶۱
۳۰ بهمن ۱۳۵۷ انتشارات حوزه ای سازمان پیکار اشغال کارخانه صنعتی جنرال
توسط کارگران مبارز
۱۳۵۷/۱۲/۰۸ سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر اطلاعیه توضیحی
اسفند ۱۳۵۷ سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر مختصری از وضعیت سیاسی جامعه،
جنبش خلق و تاکتیک کمونیست ها
۱۳۵۷/۱۲/۱۶ سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر خطاب به آقاى مهندس بازرگان نخست وزير دولت موقت
در بارهء توقيف «كارگر به پيش»
۱۳۵۷/۱۲/۲۷ دانشجويان مبارز طرفدار آزادى طبقهء كارگر مبارزهء ايدئولوژيك يا تحريف حقايق
دوم فروردین ۱۳۵۸ سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر دولت موقت انقلابی چیست
و مردم از آن چه می خواهند؟
۱۳۵۸/۰۱/۲۴ سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر نامهء سرگشادهء سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر
به امام خمينى، رهبر جمهورى اسلامى ايران
- سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر موضع ما در بارهء انتخابات مجلس شورای ملی
داوایل خرداد ۱۳۶۱ تراب حق شناس علیرغم سرکوب فاشیستی،
علیرغم خیانت تنی چند از عمال بورژوازی،
پیکار سرخ و خونین طبقه کارگر اداکه دارد... تا پیروزی
اکتبر ۱۹۸۲ تراب حق شناس و پوران بازرگان دو اعلامیه از
تراب حق شناس و پوران بازرگان
۱۹۸۲/۱۱/۰۸ اتحاديه دانشجويان ايرانى در سوئد
هوادار سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر
نابود باد ترورهاى رژيم جمهورى اسلامى عليه دانشجويان مبارز