انتشارات انديشه و پيکار

مجموعه اى از سرودهاى انقلابى فلسطينى
به مناسبت پانزدهمين سالگرد انقلاب مسلحانهء خلق فلسطين، سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر مجموعه اى از سرودهاى انقلابى فلسطينى را، با ترجمه، به خلق هاى قهرمان ايران تقديم مى دارد.
(ضبط شده در ۱۳۵۸)