انتشارات انديشه و پيکار

مجموعه سرودهاى بياد قيام - نوار دوم

كميتهء هنرى سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر

2,1 MB
مقدمه:
تقدیم به تمامی زندانیان کمونیست و انقلابی
4,5 MB قطعه اول
سینه‌ها را می‌شکافد ، سرب داغ دشمنان
3,0 MB قطعه دوم
چندان به خاک بیابان فرو افتاده‌اند که گوئی خورشید هزار تکه شده است در خاوران انقلاب
3,1 MB قطعه سوم
ای بلشویک، آرمان تو، آرمان انقلاب ماست
2,4 MB قطعه چهارم
تقدیم به رفقای مادر
4,3 MB قطعه پنجم
تنت پاره پاره، دو چشمات ستاره
2,7 MB قطعه ششم
سر تسلیم فرود آوردن به چنین دشمن خونخوار که از چنگالش، می‌چکد خون رفیقان بسیار،
3,1 MB قطعه هفتم
با دستان بسته برندش در میدان تیر باران،
3,0 MB قطعه هشتم
مغرور میان چهار دیوار، با کورۀ خشم خود گدازان
4,6 MB قطعه نهم
پیک سرخی همراه ماست
1,9 MB قطعه دهم
نیمه شب با چهرۀ پوشیده می‌آیند به بند
1,3 KB متن سرودها