انتشارات انديشه و پيکار

جزوه امنیتی
سازمان مجاهدین خلق ایران

یک توضیح:
«جزوه امنیتی» یکی از نشریات داخلی سازمان مجاهدین خلق ایران در هر دو دورهء آن بود. این جزوات که سطر سطر آن حاصل خون انقلابیون آن دوران بود، گویای مبارزه سازمان و بر خورد آن به مشکلات و اشتباهات عملیاتی ست و نشان دهندهء جو دورانی ست که در آن این مبارزات جاری بوده است.
شماره گذاری روی جزوه ها (جمعاً ۱۷ جزوه) ربطی به تاریخ انتشار آنها ندارد. این شماره ها صرفاً مصرف داخلی در آرشیو این اسناد داشته اند.

شماره یک
دیماه ۱۳۵۲
شماره ۲
بهمن ۱۳۵۲
شماره ۳
اسفند ۱۳۵۲
شماره ۴
فروردین ۱۳۵۳

شماره ۵
تیر۱۳۵۳


فشنگ شناسی
تیر ۱۳۵۳

شماره ۷
مرداد ۱۳۵۳

تحلیلی از جریان انفجار خانه پایگاهی خیابان شیخ هادی
مرداد ۱۳۵۳
نوشته رفیق-M-حادثه
۲۷ مرداد ۱۳۵۳
شماره ۱۰
۱۸ بهمن ۱۳۵۳
شماره ۱۱
۱۳۵۴
تحلیل ضربهٔ مشهد
۱۳۵۴
درگیری جرجانی
۱۳۵۵
شماره ۱۴
دی ماه ۱۳۵۵
شماره ۱۵
بهمن ۱۳۵۵
مأموریت مصادره یک ماشین
شهریور ۱۳۵۶
شماره ۱۷
مهر ۱۳۵۶
* * *
       
صفحهء اصلى آرشيو اسناد
سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انتشارات انديشه و پيكار

post@peykar.org
Andeesheh va Peykar Publications

Postfach 600132
60331 Frankfurt
Germany