انتشارات انديشه و پيکار

شهدای بخش منشعب از سازمان مجاهدین خلق ایران

لیست تأسف بار و در عین حال خشم انگیز شهیدان مان را به تاریخ می سپاریم، مبارزانی سرموضعی که چه کشته شده باشند، چه به مرگ طبیعی زندگی شان به پایان رسیده باشد، شاهد روزگار خود و نماد مبارزه انقلابی و کمونیستی بوده اند، لذا آنان شهیدند نه جان باخته. نان دشمنان طبقاتی مان آلوده به خون این عزیزان و هزاران امثال آن هاست.
این را از یاد نمی بریم.
نام خانوادگی نام محل تولد تاريخ تولد تاریخ شهادت مکان شهادت سن جنسیت تحصیلات شغل تاهل چگونگی شهادت مكان دفن
۱ عباسی محمد باقر قم ۰۰/۰۰/۱۳۲۵ ۲۱/۱۰/۱۳۵۱ تهران ۲۶ مرد دیپلم انقلابی حرفه ای مجرد تیرباران بهشت زهرا
۲ شجاع ساداتی جعفر   ۰۰/۰۰/۱۳۳۴ ۱۶/۰۲/۱۳۵۴ تهران ۲۰ مرد دیپلم دانشجو مجرد درگیری بهشت زهرا
۵ حُسنان حسن مشهد ۰۰/۰۰/۱۳۲۹ ۱۲/۰۴/۱۳۵۴ تهران ۲۵ مرد لیسانس مترجم مجرد خطای عملیاتی مشهد
۳ دورس علی اصغر مشهد ۰۰/۰۰/۱۳۲۷ ۰۴/۰۵/۱۳۵۴ مشهد ۲۷ مرد دیپلم تکنسین الکترونیک مجرد درگیری مشهد
۴ کفاش تهرانی محمد صادق تهران ۰۰/۰۰/۱۳۲۹ ۰۴/۰۵/۱۳۵۴ مشهد ۲۵ مرد دیپلم انقلابی حرفه ای مجرد درگیری مشهد
۶ کرمانشاهی اصل حسین اهواز ۰۰/۰۰/۱۳۲۸ ۲۰/۰۵/۱۳۵۴ تهران ۲۶ مرد دیپلم دانشجو مجرد زیر شکنجه بهشت زهرا
۷ افراز رفعت جهرم ۰۰/۰۰/۱۳۱۴ ۰۶/۰۶/۱۳۵۴ ظفار ۴۰ زن لیسانس دبیر متاهل بیماری در ظفار ظفار
۸ وثیق پور هاشم قزوین ۰۰/۰۰/۱۳۲۶ ۲۵/۰۹/۱۳۵۴ تهران ۲۸ مرد لیسانس مهندس مجرد زیر شکنجه بهشت زهرا
۹ سبحان الهی حسن تبریز ۰۰/۰۰/۱۳۲۹ ۲۵/۰۹/۱۳۵۴ تهران ۲۵ مرد دیپلم دانشجو مجرد زیر شکنجه بهشت زهرا
۱۰ داور ابراهیم سنگسر ۰۰/۰۰/۱۳۲۹ ۰۷/۱۰/۱۳۵۴ تهران ۲۵ مرد دیپلم دانشجو مجرد زیر شکنجه بهشت زهرا
۱۱ رضایی صدیقه تهران ۰۰/۰۰/۱۳۳۴ ۱۸/۱۰/۱۳۵۴ تهران ۲۰ زن دیپلم انقلابی حرفه ای مجرد درگیری بهشت زهرا
۱۲ کاشانی مرتضی   ۰۰/۰۰/۱۳۲۸ ۰۰/۱۱/۱۳۵۴ زاهدان ۲۶ مرد دیپلم انقلابی حرفه ای مجرد تصادف  
۱۳ رحیمی محمد طاهر مشهد ۰۰/۰۰/۱۳۲۶ ۰۳/۱۱/۱۳۵۴ تهران ۲۸ مرد دیپلم دانشجو مجرد تیرباران  
۱۴ سید خاموشی محسن تهران ۰۰/۰۰/۱۳۳۳ ۰۳/۱۱/۱۳۵۴ تهران ۲۱ مرد دیپلم دانشجو مجرد تیرباران  
۱۵ بطحایی محسن تهران ۰۰/۰۰/۱۳۳۰ ۰۳/۱۱/۱۳۵۴ تهران ۲۴ مرد دیپلم انقلابی حرفه ای مجرد تیرباران  
۱۶ اشرف زاده کرمانی منیژه تهران ۰۰/۰۰/۱۳۲۷ ۰۳/۱۱/۱۳۵۴ تهران ۲۷ زن دیپلم دانشجو متاهل تیرباران  
۱۷ صمیمی بهبهانی ساسان آبادان ۰۰/۰۰/۱۳۳۰ ۰۳/۱۱/۱۳۵۴ تهران ۲۴ مرد فوق لیسانس مدرس مجرد تیرباران  
۱۸ امینی عبدالله مشهد ۱۲/۰۱/۱۳۲۷ ۲۵/۱۱/۱۳۵۴ تهران ۲۷ مرد لیسانس انقلابی حرفه ای مجرد تیرباران بهشت زهرا
۱۹ محبی علی زنجان ۰۰/۰۰/۱۳۱۹ ۰۳/۱۲/۱۳۵۴ تهران ۳۵ مرد لیسانس سرگرد ارتش متاهل درگیری بهشت زهرا
۲۰ افتخاری منیژه تهران ۰۰/۰۰/۱۳۳۱ ۱۱/۱۲/۱۳۵۴ تهران ۲۳ زن دیپلم دانشجو مجرد درگیری بهشت زهرا
۲۱ شریف زاده شیرازی جمال تهران ۰۰/۰۰/۱۳۲۹ ۰۱/۰۲/۱۳۵۵ تهران ۲۶ مرد دیپلم دانشجو مجرد درگیری بهشت زهرا
۲۲ موسوی قمی مهدی قم ۰۰/۰۰/۱۳۳۰ ۰۱/۰۲/۱۳۵۵ تهران ۲۵ مرد دیپلم دانشجو مجرد درگیری بهشت زهرا
۲۳ میرزا جعفر علاف فاطمه تهران ۰۰/۰۰/۱۳۲۶ ۰۱/۰۲/۱۳۵۵ تهران ۲۹ زن دبستان انقلابی حرفه ای متاهل درگیری بهشت زهرا
۲۴ فرجاد پزشک هادی مشهد ۰۰/۰۰/۱۳۳۳ ۱۲/۰۲/۱۳۵۵ مشهد ۲۲ مرد دیپلم دانشجو مجرد درگیری مشهد
۲۵ صفری لنگرودی محمد تهران ۰۰/۰۰/۱۳۲۸ ۰۸/۰۶/۱۳۵۵ تهران ۲۷ مرد دکترا محقق مجرد تیرباران بهشت زهرا
۲۶ آلادپوش حسن تهران ۰۰/۰۰/۱۳۲۱ ۱۱/۰۶/۱۳۵۵ تهران ۳۴ مرد دیپلم دانشجو متاهل تیرباران بهشت زهرا
۲۷ قجر عضدانلو نرگس تهران ۰۰/۰۰/۱۳۳۰ ۱۷/۰۷/۱۳۵۵ تهران ۲۵ زن لیسانس انقلابی حرفه ای مجرد درگیری بهشت زهرا
۲۸ جریری تبریزی سیمین تاج تهران ۰۰/۰۰/۱۳۲۴ ۲۵/۰۷/۱۳۵۵ تهران ۳۱ زن لیسانس دبیر مجرد درگیری بهشت زهرا
۲۹ صادق پور کُلوِری اکرم انزلی ۰۰/۰۰/۱۳۳۰ ۳۰/۰۷/۱۳۵۵ تهران ۳۵ زن دیپلم انقلابی حرفه ای متاهل درگیری بهشت زهرا
۳۰ باب احمدی محمدرضا تهران ۰۰/۰۰/۱۳۳۴ ۰۴/۰۸/۱۳۵۵ تهران ۲۱ مرد دیپلم دانشجو مجرد زیر شکنجه بهشت زهرا
۳۱ حاج شفیعی ها محمد قزوین ۰۰/۰۰/۱۳۲۸ ۰۸/۰۸/۱۳۵۵ تهران ۲۷ مرد دیپلم دانشجو مجرد درگیری بهشت زهرا
۳۲ یقینی محمد تبریز ۰۰/۰۰/۱۳۲۵ ۰۰/۰۸/۱۳۵۵ تهران ۳۰ مرد لیسانس انقلابی حرفه ای مجرد خطای درون سازمانی  
۳۳ آرام بهرام تهران ۰۰/۰۰/۱۳۲۸ ۲۵/۰۸/۱۳۵۵ تهران ۲۷ مرد دیپلم دانشجو متاهل درگیری بهشت زهرا
۳۴ محسنیان زینت مشهد ۰۰/۰۰/۱۳۳۲ ۲۸/۰۸/۱۳۵۵ تهران ۲۳ زن دیپلم بهیار مجرد درگیری بهشت زهرا
۳۵ فرتوک زاده فاطمه تهران ۰۰/۰۰/۱۳۳۳ ۱۲/۰۹/۱۳۵۵ تهران ۲۲ زن دبستان انقلابی حرفه ای متاهل خودکشی  
۳۶ فرد لغوی محمد صادق شیراز ۰۰/۰۰/۱۳۲۸ ۱۴/۰۹/۱۳۵۵ تهران ۲۷ مرد دیپلم دانشجو مجرد زیر شکنجه بهشت زهرا
۳۷ تیفتکچی فاطمه همدان ۰۰/۰۰/۱۳۲۸ ۱۵/۰۹/۱۳۵۵ تهران ۲۷ زن دیپلم دانشجو متاهل درگیری بهشت زهرا
۳۸ زمردیان لیلا تهران ۰۰/۰۰/۱۳۲۸ ۱۴/۱۰/۱۳۵۰ تهران ۲۷ زن لیسانس مدد کار اجتماعی متاهل درگیری بهشت زهرا
۳۹ تفکری رضا سراب ۰۰/۰۰/۱۳۳۳ ۱۱/۱۰/۱۳۵۵ تهران ۲۲ مرد دیپلم دانشجو مجرد درگیری بهشت زهرا
۴۰ فتحی مهدی کرمان ۰۰/۰۰/۱۳۳۰ ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ تهران ۲۵ مرد دیپلم دانشجو مجرد درگیری بهشت زهرا
۴۱ متحدین محبوبه تهران ۰۰/۰۰/۱۳۲۸ ۱۸/۱۱/۱۳۵۵ تهران ۲۷ زن لیسانس طراح متاهل درگیری بهشت زهرا
۴۲ بازرگان هایده مشهد ۰۰/۰۰/۱۳۲۳ ۲۷/۱۱/۱۳۵۵ مرز بازرگان ۳۲ زن لیسانس دبیر متاهل درگیری  
۴۳ سید خاموشی مرتضی تهران ۰۰/۰۰/۱۳۳۰ ۲۷/۱۱/۱۳۵۵ مرز بازرگان ۲۵ مرد دیپلم دانشجو متاهل درگیری  
۴۴ قائمی علی اکبر تهران ۰۰/۰۰/۱۳۲۸ ۲۱/۱۲/۱۳۵۵ تهران ۲۷ مرد دیپلم دانشجو مجرد درگیری بهشت زهرا
۴۵ جلالی گوار احمد تبریز ۰۰/۰۰/۱۳۳۳ ۲۵/۱۲/۱۳۵۵ تهران ۲۲ مرد دیپلم دانشجو مجرد زیر شکنجه  
۴۶ آفریده مصطفی تبریز ۰۰/۰۰/۱۳۳۰ ۲۴/۰۲/۱۳۵۶ تهران ۲۶ مرد لیسانس مهندس مجرد زیر شکنجه بهشت زهرا
۴۷ صاحب اختیاری غلامحسین آباده ۰۰/۰۰/۱۳۳۱ ۳۱/۰۳/۱۳۵۶ تهران ۲۵ مرد لیسانس مهندس مجرد زیر شکنجه بهشت زهرا
۴۸ آخوندی محمدرضا تهران ۰۰/۰۰/۱۳۳۲ ۲۵/۰۷/۱۳۵۶ تهران ۲۴ مرد دیپلم دانشجو مجرد تیرباران بهشت زهرا
۴۹ چایچی عطری جواد تهران ۰۰/۰۰/۱۳۲۴ ۰۱/۱۱/۱۳۵۶ تهران ۳۲ مرد دیپلم انقلابی حرفه ای متاهل زیر شکنجه  
۵۰ صادقی قهاره احمد قم ۰۰/۰۰/۱۳۳۰ ۰۰/۰۸/۱۳۵۷ تهران ۲۷ مرد دیپلم دانشجو مجرد زیر شکنجه  
۵۱ افراز محبوبه جهرم ۰۰/۰۰/۱۳۲۹ ۱۷/۰۹/۱۳۵۷ پاریس ۲۸ زن دکترا پزشک متاهل خودکشی شیراز
                           

 

صفحهء اصلى آرشيو اسناد سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انتشارات انديشه و پيكار

post@peykar.org
Andeesheh va Peykar Publications

Postfach ۶۰۰۱۳۲
۶۰۳۳۱ Frankfurt
Germany