انتشارات انديشه و پيکار

لیست شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر

. نام خانوادگی نام محل تولد تاريخ تولد تاریخ شهادت مکان شهادت سن جنسیت تحصیلات شغل تأهل چگونگی شهادت مكان دفن
۱آجرپیغلامرضابروجرد۲۵/۰۴/۱۳۳۷۲۵/۰۴/۱۳۶۴تهران۲۷مردديپلمتکنیسین برقمتاهلحلق آویزخاوران
۲آذری فرحسینتهران۰۰/۰۰/۱۳۲۶۲۶/۰۶/۱۳۶۰تهران ۳۴مرددیپلمبخش چاپ متاهلتیربارانبهشت زهرا
۳آرستحمیدرضارشت۰۰/۰۰/۱۳۳۷۲۴/۱۲/۱۳۶۱رشت۲۳مرددیپلمکارگر جوشکارمجردآتش سوزیرشت
۴آرنگمحمد ۰۰/۰۰/۱۳۶۰ قم مرد   تیربارانقم
۵آریان فریوسفقزوين۰۰/۰۰/۱۳۳۶۱۷/۰۶/۱۳۶۰قزوین۲۴مردفوق ديپلمکارگرمجردتیربارانقزوين
۶آقباشلو اكبرتبريز۰۳/۰۲/۱۳۳۴۰۷/۰۶/۱۳۶۰تهران۲۶مرد دیپلمدانشجومجردتيربارانخاوران
۷آقباشلوبابکتبريز۲۳/۰۶/۱۳۳۶۰۳/۰۷/۱۳۶۰تبریز۲۴مرد دیپلمكارگرمجردتیربارانوادی رحمت تبریز
۸آموزگارنسرینزنجان۰۰/۰۰/۱۳۴۰۰۷/۴۳/۱۳۶۰تهران۲۰زنديپلمکارگرمجردتيراندازی در خيابانبهشت زهرا
۹آئینه ورزانحسین ۰۰/۰۰/۱۳۴۰۰۰/۰۸/۱۳۶۰تهران۲۰مرد دیپلممعلممجردتیربارانخاوران
۱۰آئینه ورزانیحسینشيراز۰۰/۰۰/۱۳۳۷۰۲/۰۹/۱۳۶۱شیراز۲۳مرد دیپلممعلممتاهلتیربارانشيراز
۱۱آئینه ورزانی علیشيراز۰۰/۰۰/۱۳۳۵۰۲/۰۹/۱۳۶۱شیراز۲۵مرددیپلمدانشجومتاهلتیربارانشيراز
۱۲ابراهیمیطاهربوكان۰۰/۰۰/۱۳۳۶۰۷/۱۲/۱۳۵۹بوکان۲۳مرد دیپلمپيشمرگهمجرددرگيری با حزب دمکراتبوكان
۱۳ابراهیمیمحمدرضا  ۲۰/۰۸/۱۳۶۰همدان مرد دیپلمدانشجومجردتيربارانهمدان
۱۴ابراهیمیحمید همدان۰۰/۰۰/۱۳۳۷۱۳/۰۷/۱۳۶۰همدان۲۳مرددیپلمدانشجومتاهل تيربارانهمدان
۱۵ابراهيمی نرگسیميرشمسصومعه سرا۲۹/۱۱/۱۳۳۵۰۰/۰۶/۱۳۶۷تهران۳۲مردديپلمكارگرمجردحلق اويزخاوران
۱۶ابريشمچیمهدیتهران ۰۰/۰۰/۱۳۶۲تهران مرددیپلم مجردتيربارانخاوران
۱۷ابلاغیانمحمود بروجرد۰۰/۰۰/۱۳۳۳۰۷/۱۲/۱۳۵۹بوکان۲۶مردليسانسدبيرمجرددرگيریبوكان
۱۸ابوسعیدیمسعودسمنان۰۷/۰۱/۱۳۳۶۱۳/۰۵/۱۳۶۰تهران۲۴مردديپلمکارگرکتابفروشیمجردتیربارانبهشت زهرا
۱۹احسان(نام مستعار)نور  ۳۱/۰۲/۱۳۶۰تهران مردزير ديپلمكارگرمتاهلبيماری سرطانبهشت زهرا
۲۰احسانیعبدالحسین  ۳۱/۰۴/۱۳۶۰تهران مرد   تیربارانخاوران
۲۱احمدیامان اللهتبريز۰۰/۰۰/۱۳۳۴۰۰/۰۰/۱۳۶۰تبریز۲۶مردليسانسمهندسمجردتیربارانوادی رحمت تبریز
۲۲احمدی برادر عمواوغلو حسین  ۰۰/۰۹/۱۳۶۰تبریز مرد   تیربارانوادی رحمت تبریز
۲۳اخلاقی غلامرضاكرج۰۰/۰۰/۱۳۳۸۱۸/۰۴/۱۳۶۰کرج۲۲مردديپلمكارگرمجردتیربارانكرج
۲۴اخلاقی نسترنتهران۰۰/۰۰/۱۳۳۹۰۷/۰۷/۱۳۶۱تهران۲۲زندیپلم دانشجومجردتيربرانخاوران
۲۵اخوتحسیناراك ۰۸/۰۳/۱۳۶۱اراک مرد دانشجومجرددرگیریاراك
۲۶اخوت مقدمحسین تهران۰۰/۰۰/۱۳۳۱۰۸/۱۲/۱۳۶۱تهران۳۰مردديپلمکارگر جوشکارمتاهلتیربارانخاوران
۲۷اخوت پوده ایحسیناصفهان۰۰/۰۰/۱۳۳۹۰۰/۱۲/۱۳۶۱اصفهان۲۰مردديپلمکارگر ذوب آهنمجردتيربارناصفهان
۲۸اخوتصادقاصفهان۰۰/۰۰/۱۳۳۶۳۱/۰۴/۱۳۶۰تهران۲۴مردديپلمکارگرمجرد تیربارانخاوران
۲۹اربابیاصغر  ۰۰/۰۰/۱۳۶۰قم مرد   تیربارانقم
۳۰ارجمندیسوسن  ۰۰/۰۲/۱۳۶۱شيراز زندانش آموزدانش آموزمجردحلق آویزشیراز
۳۱اروميه داوود  ۰۰/۰۰/۱۳۶۰تهران مرددیپلمدانشجو تیربارانخاوران
۳۲اسرفيليانكبریرشت ۱۸/۰۷/۱۳۷۷رشت زندیپلم متاهليخ زدن در کوهرشت
۳۳اسلامیعلیتهران ۰۱/۱۱/۱۳۶۱تهران مرد  مجردتيربارانخاوران
۳۴اسلامیمحمودتهران ۰۰/۰۴/۱۳۶۳تهران مرد  مجردتیربارانخاوران
۳۵اشرفیمحمدآغاجاری۰۱/۰۷/۱۳۳۲۰۳/۰۸/۱۳۵۹آغاجاری۳۷مردديپلمكارمند نفتمتاهلتیرباران امیدیه
۳۶اشکان محمد ابراهیمعراق۰۰/۰۰/۱۳۳۲۲۷/۰۷/۱۳۶۰چاه بهار۳۸مردليسانسمهندسمجردزیر شکنجهچاه بهار
۳۷اصغریگیتیزنجان۰۰/۰۰/۱۳۳۹۱۷/۱۰/۱۳۶۰تهران۲۱زندیپلمدانشجومتاهلتیربارانبهشت زهرا
۳۸اصفهانیحمیدآبادان ۰۰/۰۰/۱۳۶۰آبادان  مردديپلمکارمند نفتمتاهلتیربارانخاوران
۳۹اعتمادی عیدگاهیکاظم مشهد۰۰/۰۰/۱۳۳۴۱۴/۰۲/۱۳۶۲تهران۲۸مردليسانسمهندسمجردتیربارانخاوران
۴۰اعظمی فریدونخرم آباد۰۰/۰۰/۱۳۲۵۰۸/۰۸/۱۳۶۱تهران۳۶مردليسانسدبيرمتاهلتيربارانبهشت زهرا
۴۱افتخاری صارم الدینمهاباد۰۰/۰۰/۱۳۳۴۰۰/۰۱/۱۳۶۱سنندج۲۷مرددیپلمدانشجومتاهلتیربارانقروه
۴۲افراسیابیسهرابداراب۰۰/۰۰/۱۳۳۷۰۰/۰۰/۱۳۶۱اصفهان۲۲مرددیپلمدانشجومجردتیربارانداراب
۴۳افراسیابیسیماداراب۰۰/۰۰/۱۳۳۹۰۰/۰۰/۱۳۶۱اصفهان۲۴زندیپلمدانشجومجردتیربارانداراب
۴۴افشارفاطمه تهران۰۰/۰۰/۱۳۳۸۱۷/۱۰/۱۳۶۰تهران۲۲زن دیپلمدانشجومجردتیربارانبهشت زهرا
۴۵افشارمحمودتهران۰۰/۰۰/۱۳۳۶۱۷/۱۰/۱۳۶۰تهران۲۴مرد دیپلمدانشجومتاهلتیربارانبهشت زهرا
۴۶افشاریعبدالنبی  ۱۰/۰۷/۱۳۶۰سربندر مرد   تیربارانماهشهر
۴۷افشاری نسبفرخ  ۲۴/۰۴/۱۳۶۰تهران مرد   تیربارانبهشت زهرا
۴۸افشاری نسبمحمود  ۰۰/۰۰/۱۳۶۱آغاجاری مردفوق دیپلم  تیربارانآغاجری
۴۹اکبرنژاد عشاقاصغرتهران۰۰/۰۰/۱۳۳۱۰۰/۰۰/۱۳۶۱تهران۳۰مردديپلمدانشجومتاهلتیربارانخاوران
۵۰اکرم (نام مستعار) كرمان۰۰/۰۰/۱۳۳۳۰۰/۱۰/۱۳۶۱بندرعباس۲۸زنلیسانسدبیر  تیربارانبندرعباس
۵۱الماسیسیامک  ۰۰/۰۶/۱۳۶۷گوهردشت مرد   حلق آويزخاوران
۵۲الماسيانناصر  ۰۰/۰۶/۱۳۶۷تهران مرد   حلق آويزخاوران
۵۳الهی پناهفريباتهران۰۰/۰۵/۱۳۴۰۱۶/۰۹/۱۳۶۰تهران ۲۰زن دیپلم دانشجو دبیریمجردتيربارانخاوران
۵۴امامپروانهتهران۰۰/۰۰/۱۳۳۹۲۹/۱۲/۱۳۶۱اصفهان۲۱زندیپلمدانشجومجردتيربارانبهشت زهرا
۵۵امامیمحمدرضا  ۰۰/۰۶/۱۳۶۷تهران مرد   حلق آويزخاوران
۵۶امير اختياریبرزينتهران  نوشهر مرد  متاهلتیرباراننوشهر
۵۷امیرشاهیجوادبندرعباس۰۰/۰۰/۱۳۳۲۰۱/۰۵/۱۳۶۰سمنان۲۸مردلیسانس مهندسمجردتیربارانسمنان
۵۸امیریفتح الله  ۰۸/۱۰/۱۳۶۰اراک مرد   تیرباراناراك
۵۹امینیبرزواصفهان۰۰/۰۰/۱۳۳۸۱۴/۰۱/۱۳۶۰اصفهان۲۲مرد  مجردتصادف رانندگیاصفهان
۶۰اندخیدهحسیندير- بوشهر۰۰/۰۰/۱۳۳۶۰۶/۰۶/۱۳۶۰بوشهر۲۴مرد معلممجردتیربارانبوشهر
۶۱انصاریسوسن گلكرمانشاه۰۰/۰۰/۱۳۴۲۲۱/۰۱/۱۳۶۳كرمانشاه۱۹زندبيرستاندانش آموزمجردحلق آويزكرمانشاه
۶۲انصاریعباستهران۰۰/۰۰/۱۳۳۳۰۰/۰۵/۱۳۶۰تهران۲۷مرددیپلمدانشجوی برقمتاهل تيربارانخاوران
۶۳اولیائیمجیدقم۱۹/۰۳/۱۳۳۲۱۳/۱۲/۱۳۵۹قم۲۷مردليسانس مجردبر اثر بیماریقم
۶۴ایزدی واحدینسرینتهران۰۰/۰۰/۱۳۳۳۲۰/۱۲/۱۳۶۰تهران۲۷زنليسانسكارمندمتاهلتیربارانبهشت زهرا
۶۵ایوبیایرج  ۱۲/۱۱/۱۳۶۰نوشهر مرد   زیر شکنجهنوشهر
۶۶باقروندروح اللهبروجرد۰۰/۰۰/۱۳۴۱۳۱/۰۴/۱۳۶۰تهران۱۹مرددبستانكارگر تيربارانخاوران
۶۷باقری حشمتمحمودآباد۰۰/۰۰/۱۳۳۹۰۷/۰۱/۱۳۶۰محمودآباد۲۱مرد دانش آموز بیماری سرطانمحمودآباد
۶۸باقریحمید  ۲۲/۰۷/۱۳۶۰گرگان مرد   تیربارانگرگان
۶۹باقریمحمدحسیندر واهی ۰۰/۰۰/۱۳۳۷۰۰/۰۶/۱۳۶۷بندرعباس۳۰مردلیسانسمعلم حلق آويزبندرعباس
۷۰باقری محققمحمودمشهد۰۰/۰۰/۱۳۳۷۲۸/۰۱/۱۳۶۱ مشهد۲۳مرددیپلممکانیک تیربارانمشهد
۷۱بایرامیخسروهمدان ۰۰/۱۰/۱۳۶۰بابل مرد کارگر عکاس تیربارانبابل
۷۲بحرناک اسماعیلاراك۰۰/۰۰/۱۳۳۰۱۸/۱۰/۱۳۶۰اراک۳۵مردفوق ليسانسدبیرمتاهلتیرباراناراك
۷۳بختیاریمصطفیمهاباد۰۰/۰۷/۱۳۴۰۰۲/۰۸/۱۳۶۰مهاباد۲۰مرددیپلمپیشمرگهمجردتیربارانمهاباد
۷۴براتوندرضالالی ۲۱/۰۴/۱۳۵۸لالی مرددیپلم مجردترور حزب اللهمسجد سلیمان
۷۵براتیفرنگيس  ۰۶/۰۱/۱۳۵۸کردستان زندبپلمدانشجومجردتصادف رانندگیبهشت زهرا
۷۶برازندهعطا اللهسقز۰۰/۰۰/۱۳۳۵۱۲/۰۷/۱۳۵۹سقز۲۴مرددیپلمدانشجومجردزیر شکنجهسقز
۷۷برزگرجعفرشیروان ۲۸/۰۱/۱۳۶۱شیروان مرد کارگر متاهلتیربارانشیروان
۷۸برزوبهروزرشت۰۰/۰۰/۱۳۳۰۱۸/۰۷/۱۳۷۷گیلان۴۷مردلیسانسمهندسمتاهلسرما زدگی در كوهرشت
۷۹برومندزادهنوروز علیاصفهان۰۰/۰۰/۱۳۳۶۰۰/۰۳/۱۳۶۲اصفهان۲۶مردديپلمکارگرمتاهلتیرباراناصفهان
۸۰بلوريانسياوشخرمشهر ۰۰/۰۴/۱۳۶۰اهواز مرددیپلم  تیرباراناهواز
۸۱بنائیعباستهران۰۰/۰۰/۱۳۲۷۲۴/۰۵/۱۳۶۰تهران ۲۲مردفوق دیپلممکانیکمجردتیربارانبهشت زهرا
۸۲بهاریان شرقیجوادمشهد۰۸/۰۵/۱۳۳۴۲۱/۰۵/۱۳۶۰تهران ۲۶مرددیپلمدانشجومتاهلتیربارانخاوران
۸۳بهرامیصالح  ۰۹/۱۲/۱۳۶۱ مرد    تیرباران 
۸۴بهرامی سعادت ابراهیم ۲۸/۰۷/۱۳۶۱بندرعباس مرد  کارگر حلق آویزبندرعباس
۸۵بهرمانفرهادآبادان۰۰/۰۰/۱۳۳۸۰۰/۱۱/۱۳۶۳کرمانشاه ۲۵مرددیپلم مجردحلق آویزماهشهر
۸۶بهروانغلامرضاتهران ۱۴/۱۱/۱۳۶۰تهران مرد  متاهلتیربارانبهشت زهرا-ق۹۲
۸۷بهمنیصادقسنندج۰۰/۰۰/۱۳۳۹۱۷/۱۰/۱۳۵۹بوکان۲۰مرددوم نظریپیشمرگه درگیریبوکان
۸۸بيانیلادنرشت۰۷/۰۸/۱۳۳۶۰۷/۰۶/۱۳۶۰تهران۲۴زندیپلمدانشجومجردتيربارانخاوران
۸۹بیروم وندنصرت اللهبروجرد۰۰/۰۰/۱۳۳۹۲۵/۰۵/۱۳۶۰تهران۲۱مرددیپلمكارگرمجردتیربارانخاوران
۹۰پاپازیانربرتتهران۰۰/۰۰/۱۳۳۲۲۸/۰۴/۱۳۶۱تهران۲۹مرددیپلمدانشجومتاهلتیربارانخاوران
۹۱پرناک فریدونگیلانغرب۰۵/۰۲/۱۳۳۸۰۵/۰۵/۱۳۶۱کرمانشاه۲۳مرددیپلمدانشجومجردتیربارانگیلانغرب
۹۲پرهودهرحمان  ۰۰/۰۰/۱۳۶۰تهران مرددیپلمدانشجوی پزشکیمجردتیربارانخاوران
۹۳پژمانمحمد علی شيراز۰۰/۰۰/۱۳۲۶۰۰/۰۶/۱۳۶۷تهران۴۱مرددیپلمدانشجومجردحلق اويزخاوران
۹۴پسندیدهسعید  ۱۴/۱۱/۱۳۶۰تهران مرد   تيربارانبهشت زهرا- ق۹۲
۹۵پشتیبانطاهرهرشت۰۰/۰۰/۱۳۳۹۲۰/۱۰/۱۳۶۰چالوس۲۱زندیپلمدانشجو تیربارانرشت
۹۶پوربافرانیجهانگیرناٸين۰۰/۰۰/۱۳۳۱۲۵/۱۲/۱۳۵۸ ۲۷مردليسانسمهندس معدن تصادف رانندگیاصفهان
۹۷پور رحيمیمحمد رضا  ۰۰/۰۰/۱۳۶۳شیراز مرد   حلق آویزشیراز
۹۸پورصفر جهرمیحمیدآبادان۰۰/۰۰/۱۳۴۲۰۴/۰۹/۱۳۶۰شیراز۱۸مرددانش آموز مجردتیربارانشيراز
۹۹پورعباسیانحمیدآبادان۰۰/۰۰/۱۳۳۶۳۱/۰۴/۱۳۶۰تهران ۲۴مردديپلم مجردتیربارانخاوران
۱۰۰پورکریممسعود انزلی۰۰/۰۰/۱۳۲۶۱۱/۱۰/۱۳۶۲تهران۳۶مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردتيربارانخاوران
۱۰۱پور رحيمیمحمد رضاشيراز ۰۰/۰۰/۱۳۶۳شيراز مرد   حلق آويزشيراز
۱۰۲پیغمبرزادهمحسنقم۰۸/۱۱/۱۳۴۲۲۰/۰۶/۱۳۶۰قم۱۸مرددانش آموزدانش آموزمجردزیر شکنجهقم
۱۰۳تاج بخشنصرالله بندرعباس۰۰/۰۰/۱۳۴۰۰۲/۰۹/۱۳۶۱شیراز ۲۱مرددیپلم  حلق آویزشيراز
۱۰۴تاری وردی قاضی جهانیجعفرآذر شهر۰۰/۰۰/۱۳۳۳۰۰/۰۰/۱۳۶۱تهران۲۲مرددیپلمکارگر متاهل تیربارانخاوران
۱۰۵تدین نبویحسین ۰۰/۰۰/۱۳۳۳۰۰/۰۰/۱۳۶۳تهران۳۰مرددیپلمدانشجو تیربارانخاوران
۱۰۶ترابیایرجشیراز۰۰/۰۰/۱۳۳۸۳۱/۰۱/۱۳۶۰تهران۲۲مرددیپلمهكارمندمجردپرتاب نارنجکشيراز
۱۰۷ترابیمحمدرضا بندرعباس۰۰/۰۰/۱۳۴۳۲۱/۰۷/۱۳۶۰شیراز۱۷مرددانش آموزدانس آموزمجردتیربارانشیراز
۱۰۸ترکاشوندمجتبیکرمانشاه۰۰/۰۰/۱۳۴۰۰۸/۰۶/۱۳۶۰کرمانشاه۲۰مرددیپلم مجردتيربارانكرمانشاه
۱۰۹ترکیحمیدآبادان۰۰/۰۰/۱۳۳۶۰۰/۰۱/۱۳۶۳تهران ۲۸مردديپلمکارگر فنیمتاهلتيرباران خاوران
۱۱۰تنکابنیمحمد مهدی  ۲۵/۰۶/۱۳۶۰تهران مرد   تیربارانخاوران
۱۱۱توفيقيانناصر  ۱۸/۰۱/۱۳۵۸اصفهان مرددیپلمدانشجومجردتروراصفهان
۱۱۲توسلیرضاتبریز ۱۶/۰۵/۱۳۶۰تبریز مرد   تیرباران وادی رحمت تبریز
۱۱۳توکلیاحمدبندرعباس۰۰/۰۰۱۳۴۱۳۱/۰۵/۱۳۶۰بندرعباس۱۹مرددیپلم  تیربارانبندر عباس
۱۱۴توکلیبهاالدین  ۲۰/۰۸/۱۳۶۰تبریز مرد   تیربارانوادی رحمت تبریز
۱۱۵تميمیمهدیآبادان۰۰/۰۰/۱۳۲۸۰۰/۰۷/۱۳۸۰اصفهان۵۲مرددیپلم کارمند نفتمجردسکته قلبیاصفهان
۱۱۶تهرانیروح الله ۰۷/۰۶/۱۳۶۰تهران مرد معلم  تیربارانخاوران
۱۱۷تیموریروح اللهمیاندوآب۰۰/۰۰/۱۳۳۴۰۷/۰۶/۱۳۶۰تهران۲۶مرددیپلم مجردتیربارانخاوران
۱۱۸تیموریانامير منصورتهران۰۰/۰۰/۱۳۳۹۰۰/۰۷/۱۳۶۱تهران۲۲مرد دیپلمدانشجومجردتيربارانخاوران
۱۱۹ثابت ادناتهران۰۲/۰۴/۱۳۳۴۰۰/۰۴/۱۳۶۱تهران۲۶زن دیپلمدانشجومتاهلتیربارانخاوران
۱۲۰ثروتیان داوود مياندوآب۰۰/۰۰/۱۳۳۵۰۸/۰۵/۱۳۶۰تبریز۲۵مرد دیپلمدانشجومجردتیربارانتبريز
۱۲۱جاویدسعیدتهران۰۰/۰۰/۱۳۴۲۱۴/۱۱/۱۳۶۰تهران ۱۸مرددانش آموزدانش آموزمجردتیربارانبهشت زهرا- ق۹۲
۱۲۲جاویدیکریمزنجان۰۰/۰۰/۱۳۳۴۲۰/۰۵/۱۳۶۰تبریز۲۶مرددکتراپزشک (انترن)مجردتیربارانوادی رحمت تبریز
۱۲۳جزء مطلبیاحمد زنجان۰۰/۰۰/۱۳۳۸۲۸/۱۲/۱۳۶۱زنجان۲۲مرددیپلمدانشجو فرانسهمجردتیربارانزنجان
۱۲۴جباریکریم  ۰۰/۰۰/۱۳۶۰رشت مرددکترااستاد دانشگاه گیلان تیربارانرشت
۱۲۵جعفریاحمد رضا  ۰۰/۰۰/۱۳۶۳شیراز مرد   تیربارانشيراز
۱۲۶جعفریوحيد  ۰۰/۰۰/۱۳۶۱شیراز مرد   تیربارانشيراز
۱۲۷جعفری زیارتیعبدالحمیدآبادان ۰۷/۰۶/۱۳۶۰ تهران مرد   تیربارانخاوران
۱۲۸جلیلیبهمنلاهيجان۰۰/۰۰/۱۳۴۱۰۰/۰۶/۱۳۶۷رشت۲۶مرددانش آموز مجردحلق آويزرشت
۱۲۹جلیلی کهنه شهریغلام سلماس ۰۰/۰۰/۱۳۳۵۲۵/۰۱/۱۳۶۳تهران۲۸مردلیسانسمهندسمتاهلحلق آریزخاوران
۱۳۰جمالیشیرزاد ۰۰/۰۰/۱۳۳۶۰۲/۰۹/۱۳۶۱شیراز۲۵مرددیپلم مجردتیربارانشيراز
۱۳۱جمشیدیحسينكرج۰۰/۰۰/۱۳۳۷۳۰/۰۶/۱۳۶۰همدان۲۳مرد دیپلمدانشجومجردتیربارانهمدان
۱۳۲جمشیدی مجدبهروزايذه۰۰/۰۰۱۳۳۶۰۱/۰۵/۱۳۶۲مسجدسلیمان۲۶مردلیسانسمعلممتاهلتیربارانمسجد سليمان
۱۳۳جنابشهرامقزوین۰۰/۰۰/۱۳۳۵۱۲/۰۵/۱۳۶۰ تهران۲۵مرد دیپلمدانشجومجردتیربارانخاوران
۱۳۴جوادیعبدالکریم ۰۰/۰۰/۱۳۲۶۱۹/۰۷/۱۳۶۰تهران۳۴مردفوق ليسانساستاد دانشگاهمتاهلتیربارانخاوران
۱۳۵جهان بیگلریکامیارسنندج۱۲/۰۴/۱۳۳۱۱۲/۰۵/۱۳۶۰تهران۲۹مرد دیپلمكارگرمتاهلتیربارانخاوران
۱۳۶جهاندار دماوندیسید محسنبابل۰۰/۰۰/۱۳۳۰۱۰/۰۶/۱۳۶۰تهران۳۰مردفوق ليسانسحقوقدان تیربارانخاوران
۱۳۷جهاندار ملک آبادیبهروزاصفهان۰۰/۰۰/۱۳۳۰۲۸/۱۱/۱۳۶۰ تهران۳۰مردلیسانسکارمندمتاهل زیر شکنجهخاوران
۱۳۸جهاندیدهخسرواروميه۰۰/۰۰/۱۳۴۱۲۲/۰۸/۱۳۶۴ ارومیه۲۳مردديپلمكارگرمجرددرگیری با حزب دمکراتاروميه
۱۳۹جهانگیری لاکانیحسنلاهيجان۰۰/۰۰/۱۳۳۵۱۱/۰۹/۱۳۶۲ تهران۲۷مردديپلمكارگرمتاهلتیربارانخاوران
۱۴۰جیگاره ای مسعودتهران۱۴/۰۴/۱۳۳۴۰۰/۱۲/۱۳۶۱تهران۲۷مردليسانسمعلممتاهلتیربارانخاوران
۱۴۱چالیشفرامرزآغاجاری۰۰/۰۰/۱۳۴۰۰۰/۰۰/۱۳۶۱آغاجاری۲۱مرددیپلم  تیربارانآغاجاری
۱۴۲چمن پیرامسعود ۰۰/۰۰/۱۳۳۵۳۱/۰۴/۱۳۶۰تهران۲۵مرددیپلم  تیربارانخاوران
۱۴۳چهل پلی زاده حمیدشوشتر۰۰/۰۰/۱۳۳۰۳۰/۰۹/۱۳۶۰شوشتر۳۰مردلیسانسكارگرمجردتیربارانشوشتر
۱۴۴حاجیمهردادآبادان  مرز تركيه مرد   درگیری با رژیم 
۱۴۵حبیب پناهرحمتارومیه۰۰/۰۰/۱۳۳۴۱۳/۰۵/۱۳۶۰تهران۲۶مرددیپلممعلم تیرباران خاوران
۱۴۶حجت جلالیتيمورسنندج۰۰/۰۰/۱۳۴۰۰۵/۰۴/۱۳۶۵سقز۲۵مردديپلمكارگر- پیشمرکهمجرددرگيری با حزب دمكراتسقز
۱۴۷حدادیانبهرام ۰۰/۰۰/۱۳۳۹۰۰/۰۶/۱۳۶۷تهران۲۸مردديپلم مجردحلق آويزخاوران
۱۴۸حسنونداسماعیلمسجدسليمان۰۰/۰۰/۱۳۴۲۲۰/۰۴/۱۳۶۰مسجدسلیمان۱۸مرددانش آموزدانش آموزمجردتیربارانمسجد سليمان
۱۴۹حسنیانیتیموربوكان۰۰/۰۰/۱۳۳۳۲۷/۰۷/۱۳۵۹کردستان۲۶مردليسانسمهندس كشاورزیمجرددرگیریبوكان
۱۵۰حسنی چیزام  ۰۹/۱۲/۱۳۶۱  مرددانش آموز  تیرباران 
۱۵۱حسنینظامسقز۰۰/۰۰/۱۳۳۴۲۶/۱۱/۱۳۶۱سقز۲۷مرددیپلمدانشجومجردتيربارانسقز
۱۵۲حسنی مقدم محموددماوند۰۰/۰۰/۱۳۳۶۲۴/۰۵/۱۳۶۰تهران۲۴مردليسانسمعلممتاهلتیربارانخاوران
۱۵۳حسینعلی خانی رضاتهران۰۰/۰۰/۱۳۲۳۳۱/۰۴/۱۳۶۰تهران۳۷مردليسانسناشرمتاهلتیربارانخاوران
۱۵۴حسینی خیراللهاروميه ۱۸/۰۵/۱۳۶۰تبریز مرد   تیربارانوادی رحمت تبريز
۱۵۵حسینی غلامحسینكرج ۱۴/۱۱/۱۳۶۰تهران مرد   تیرباران بهشت زهرا- ق۹۲
۱۵۶حسینی کاظم بوشهر۰۰/۰۰/۱۳۴۰۰۰/۰۹/۱۳۶۱بوشهر۲۱مرددیپلم  تیربارانبوشهر
۱۵۷حصولی اسحاق ارومیه۰۰/۰۰/۱۳۲۵۰۳/۰۷/۱۳۶۰تبریز۳۵مردلیسانس مهندس تیربارانتبريز
۱۵۸حق بیان محمد هاشمنور مازندران۰۰/۰۰/۱۳۳۳۱۸/۰۹/۱۳۶۰نور۲۷مردليسانسحسابدارمجردتیربارانامیرآباد مازندران
۱۵۹حق شناسمحمد صالحسقز۰۰/۰۰/۱۳۴۱۰۵/۰۶/۱۳۶۴جوسقن سقز۲۳مردديپلمپيشمرگهمجرددرگيری با حزب دمكراتسقز
۱۶۰حق وردیانعباس علیاهواز۰۰/۰۰/۱۳۲۸۰۰/۰۴/۱۳۶۲تهران۳۴مرددیپلمدانشجو - سوئدمتاهلتیربارانخاوران
۱۶۱حمیدی سارا  ۰۴/۰۹/۱۳۶۱شیراز زندیپلم  تیرباران شیراز
۱۶۲حمیدی یوسفاهواز۰۰/۰۰/۱۳۴۲۰۰/۰۰/۱۳۶۱اهواز۱۹مرددانش آموزآخر دبیرستانمجردتیرباراناهواز
۱۶۳حيدر پورناصر     مرد     
۱۶۴حیدریحمیدسراب۱۹/۰۵/۱۳۳۱۰۵/۰۶/۱۳۶۷تهران۳۶مردلیسانسمهندس کامپیوترمتاهلحلق آویزخاوران
۱۶۵حیدریداوود قلعه حیدر خمین ۰۵/۰۶/۱۳۶۷گوهردشت مردليسانسهدبیر ریاضیات حلق آویزخاوران
۱۶۶حيدريانعلیتهران۰۰/۰۰/۱۳۳۷۰۲/۰۶/۱۳۵۹تهران۲۲مردديپلمكارگرمجردتصادف رانندگیبهشت زهرا
۱۶۷حیدری کایدانجوادآغاجری ۰۰/۰۰/۱۳۶۱آغاجاری مرددیپلم دانشجوی پزشکیمجردتیربارانآغاجاری
۱۶۸خاتونییحییفیلستون سقز۰۰/۰۰/۱۳۲۴۲۶/۰۵/۱۳۵۸ایرانشاه سقز۲۴مردلیسانس مدرس دانشسرامجرددرگیریسقز
۱۶۹خادم حسینیناصر  ۰۰/۰۰/۱۳۶۰تبریز مرددیپلم دانشجو تیربارانتبريز
۱۷۰خاصریجمیله  ۱۰/۰۶/۱۳۶۰اهواز زندیپلمدانشجومجردتیرباراناهواز
۱۷۱خاصهبهروزتهران۰۰/۰۰/۱۳۳۹۳۱/۰۴/۱۳۶۰تهران۲۱مردديپلمكارگرمجردتیربارانخاوران
۱۷۲خاکمردانی محسنخوی۰۰/۰۰/۱۳۳۰۱۵/۰۹/۱۳۶۰تبریز۳۰مردليسانسقاضی دادگستریمجردتیربارانتبريز
۱۷۳خاکمردانی محمودماكو۰۰/۰۰/۱۳۳۴۱۵/۰۹/۱۳۶۰تبریز۲۶مردلیسانسدادیار دادگستریمجردتیربارانتبريز
۱۷۴خاكیعلیسقز ۱۰/۰۱/۱۳۶۲سردشت مردديپلمپيشمرگهمجرددرگيری با رژيمسقز
۱۷۵خان احمدیعلی اکبرآغاجری ۰۷/۰۶/۱۳۶۰تهران مردديپلمكارگر نفت تیربارانخاوران
۱۷۶خانیحسینعلی ۰۰/۰۰/۱۳۲۳۳۱/۰۳/۱۳۶۰اراک۲۷مرد   تیرباراناراك
۱۷۷خاوریحسن (علی )کرمان۰۰/۰۰/۱۳۲۹۰۰/۱۱/۱۳۶۰تهران ۳۱مردديپلمکارگر بنزخاورمتاهلزیر شکنجهخاوران
۱۷۸خدادادیمنوچهر  ۰۰/۰۸/۱۳۶۴  مرد   تیرباران 
۱۷۹خراسانیانمحمد حسینقم ۲۷/۰۵/۱۳۶۰قم مرددانش آموزدانش آموزمجردتیربارانقم
۱۸۰خرمن بیزجمشید كرج۰۰/۰۰/۱۳۳۹۰۰/۰۷/۱۳۶۰نوشهر۲۱مرددیپلمهكارگرمجردتيرباراننوشهر
۱۸۱خستائی علی  ۱۱/۱۰/۱۳۶۰اراک مرد   تیرباراناراک
۱۸۲ خسروشفت گیلان۰۰/۰۰/۱۳۴۴۰۰/۱۲/۱۳۶۰رشت۱۶مرددانش آموزدانش آموزمجردتیربارانتیرباران
۱۸۳خسروی وحيدبابل۰۰/۰۰/۱۳۴۰۲۲/۰۵/۱۳۶۲تهران۲۲مردديپلم مجردتيربارانخاوران
۱۸۴خسروی کامرانی مجید رضا تهران۰۰/۰۰/۱۳۳۹۲۴/۰۵/۱۳۶۰تهران۲۱مرددیپلمدانشجومجردتیربارانخاوران
۱۸۵خشند فاطمه تهران۰۰/۰۰/۱۳۳۳۰۰/۱۱/۱۳۶۰تهران۲۷زنفوق لیسانسمهندس برق متاهلتیربارانخاوران
۱۸۶خضراٸیحسين  ۰۰/۰۹/۱۳۶۰تهران مرد دیپلممعلممتاهلتيربارانخاوران
۱۸۷خضراٸیيداللهسنندج۰۰/۰۰/۱۳۴۴۲۸/۰۳/۱۳۶۴سنندج۲۰مرددانش آموزپيشمرگهمجرددرگيری با رژيمسنندج
۱۸۸خلجمسلمتهران۰۰/۰۰/۱۳۲۶۲۰/۰۴/۱۳۵۹تهران۳۳مرد دیپلمفعال حرفه ایمجرددر راه انجام وظیفهبهشت زهرا
۱۸۹خلیلیارسلانسنندج۰۰/۰۰/۱۳۴۱۱۱/۰۶/۱۳۶۰كامياران۱۹مرددانش آموزپيشمرگهمجرددرگیریكامياران
۱۹۰خليلیمحمدسقز۰۰/۰۰/۱۳۲۹۲۸/۰۸/۱۳۶۴سقز۳۵مرددیپلمپيشمرگهمجرددرگيریسقز
۱۹۱خنجریفريده  ۰۰/۰۵/۱۳۶۰تبریز زن   تیربارانوادی رحمت تبريز
۱۹۲خواجه وندعلی  ۲۲/۰۵/۱۳۶۰قزوین مرددانش آموزفعال حرفه ایمجردتیربارانقزوين
۱۹۳خوشنامحمیدرضاتهران۰۰/۰۰/۱۳۳۹۱۲/۰۵/۱۳۶۰تهران۲۱مرددانش آموزفعال حرفه ایمجردتیربارانخاوران
۱۹۴خوشناممجیدرضاتهران۰۰/۰۰/۱۳۳۸۰۷/۰۶/۱۳۶۰تهران۲۲مرددانش آموزفعال حرفه ایمجردتیربارانخاوران
۱۹۵خوش کفاحجت اللهانديمشك۰۰/۰۰/۱۳۴۵۲۶/۱۲/۱۳۵۸اندیمشک۱۳مرددانش آموزدانش آموزمجردترور حزب اللهانديمشك
۱۹۶خیاط زادهجواد تبريز ۰۷/۰۵/۱۳۶۰تبریز مرددیپلم متاهلتیربارانوادی رحمت تبریز
۱۹۷خیاطیباقیمهاباد۰۰/۰۰/۱۳۳۷۰۷/۱۲/۱۳۵۹بوکان۲۳مرددیپلمدانشجومجرددرگیری با حزب دموکراتمهاباد
۱۹۸دادخواهسعیدهمدان۰۰/۰۰/۱۳۳۴۰۰/۰۶/۱۳۶۳همدان۲۹مرددیپلمفعال حرفه ایمجردتیربارانهمدان
۱۹۹دالانی قدیممحمد تفیتبریز۰۰/۰۰/۱۳۳۷۲۰/۰۱/۱۳۶۲تبریز۲۵مرددیپلمدانشحومجردتیربارانوادی رحمت تبریز
۲۰۰دالوندرضا ۲۲/۰۶/۱۳۶۰شیراز مرد    تیربارانشیراز
۲۰۱دانائیمحمدمرند۰۰/۰۰/۱۳۳۷۰۷/۰۵/۱۳۶۰تبریز۲۳مردزیر دیپلمکارگرمجردتیربارانوادی رحمت تبریز
۲۰۲دانشمریمتهران۰۰/۰۰/۱۳۴۱۱۹/۰۷/۱۳۶۰تهران۱۹زندیپلم مجردتیربارانخاوران
۲۰۳دانشخواهکامرانارومیه۰۰/۰۰/۱۳۳۷۱۹/۰۵/۱۳۶۰تبریز۲۳مرددیپلمدانشجومجردتیربارانتیریز
۲۰۴دانشور جامعمحمد تبریز۰۰/۰۰/۱۳۳۲۰۸/۰۵/۱۳۶۰تبریز۲۸مردلیسانسکارگر باسابقه متاهلتیربارانوادی رحمت تبریز
۲۰۵(پسرخاله محمد دانشور)احمد تبریز۰۰/۰۰/۱۳۴۴۰۰/۱۲/۱۳۶۰تهران۱۶مرددانش آموزدانش اموزمجردتیربارانخاوران
۲۰۶دانشیارشکراللهآبادان۰۰/۰۰/۱۳۳۶۲۷/۰۷/۱۳۵۹آبادان ۲۳مرددیپلمدانشجومجردتیربارانآبادان
۲۰۷دانیالیمسعودایذه۰۰/۰۰/۱۳۳۵۱۲/۰۲/۱۳۵۹اهواز۲۴مرددیپلمکارگرمجردتیرباراناهواز
۲۰۸داوریعلی اکبر  ۳۱/۰۴/۱۳۶۰تهران مرددیپلم مجردتیربارانخاوران
۲۰۹داوودیموسیتبریز۰۰/۰۰/۱۳۴۱۰۳/۰۷/۱۳۶۰تبریز۱۹مرددانش آموزدانش آموزمجردتیربارانوادی رحمت تبریز
۲۱۰داوودیيوسفرامهرمز۰۰/۰۰/۱۳۴۲۰۵/۰۵/۱۳۶۰رامهرمز۱۸مرددانش آموزدانش آموزمجردتیربارانرامهرمز
۲۱۱دشتیانیفرج اللهآبادان۰۰/۰۰/۱۳۲۸۰۰/۰۶/۱۳۶۰تهران۳۲مرددیپلمکارمند نفت متاهلتیربارانخاوران
۲۱۲دشتی مقدم مختار  ۰۲/۰۹/۱۳۶۱شیراز مردفوق دیپلم متاهلتیربارانشیراز
۲۱۳دوانی پورمهر اعظم  ۰۲/۰۹/۱۳۶۱شیراز زن   تیربارانشیراز
۲۱۴دوستدارمحمد  ۰۴/۰۹/۱۳۶۰ تهران مرد   تیربارانخاوران
۲۱۵دولتشاهیویکتوریاکرمانشاه۰۰/۰۰/۱۳۴۲۱۶/۰۵/۱۳۶۰کرمانشاه۱۸زندانش آموز مچردتیربارانکرمانشاه
۲۱۶دهداریغلامحسینآبادان ۰۲/۰۹/۱۳۶۱شیراز مرد   تیربارانشیراز
۲۱۷دهقان عقیل آبادیداوودتهران۰۰/۰۰/۱۳۳۰۰۷/۰۶/۱۳۶۰تهران۳۰مردلیسانس  تیربارانخاوران
۲۱۸دهقانياحمدسنندج۰۰/۰۰/۱۳۳۶۳۱/۰۵/۱۳۶۲تهران۲۶مرد  مجردتیربارانخاوران
۲۱۹دهقانیمحمود  ۰۲/۰۹/۱۳۶۱شیراز مرد   تیربارانشیراز
۲۲۰دهقانیمنصورآبادان۰۰/۰۰/۱۳۳۶۱۰/۰۶/۱۳۶۰اهواز۲۴مرد دیپلمدانشجوی مهندسی مجردتیرباراناهواز
۲۲۱ذبیح اللهیاسماعیل  ۰۰/۰۰/۱۳۶۰ مرد    تیرباران 
۲۲۲ذوقیعلیتهران۲۷/۰۳/۱۳۳۷۳۰/۰۳/۱۳۶۰تهران۲۳مرددیپلمدانشجومجرددرگیریروستا
۲۲۳ذوالفقاریزهراکازرون۰۰/۰۰/۱۳۲۸۰۰/۰۰/۱۳۷۷تهران۳۹زنلیسانسمهندس شیمیمجردشکنجهبهشت زهرا
۲۲۴رادفرعلیبجنورد ۰۲/۰۹/۱۳۶۰بجنورد مرد   تیربارانبجنورد
۲۲۵رامشانیاسداللهقزوین۰۰/۰۰/۱۳۳۲۰۰/۱۰/۱۳۶۲همدان۳۰مردفوق دیپلممعلممتاهلتیربارانهمدان
۲۲۶راهدارعبدالامیرآبادان۰۰/۰۰/۱۳۳۵۰۷/۰۷/۱۳۶۱بنگلور هند۲۶مرددیپلمدانشجومجردترور در هند 
۲۲۷رجائی منشعلیرضا  ۰۷/۰۷/۱۳۶۰تهران مرد   تیربارانخاوران
۲۲۸رجبیصالحسقز۰۰/۰۰/۱۳۴۰۰۰/۰۷/۱۳۶۷سقز۲۷مرد   حلق آویزسقز
۲۲۹رحمانپورحمیداهواز۰۰/۰۰/۱۳۴۰۰۶/۰۸/۱۳۵۹آبادان ۱۹مرددیپلم مجردتصادف رانندگیاهواز
۲۳۰رحمانی حسینآبادان۰۰/۰۰/۱۳۳۵۰۲/۰۹/۱۳۶۱شیراز۲۶مردفوق دیپلممعلممتاهلتیربارانشیراز
۲۳۱رحمانیهوشنگآبادان۰۰/۰۰/۱۳۴۵۰۰/۰۷/۱۳۶۰شیراز۱۵مرددانش آموزدانش آموزمجردتیربارانشیراز
۲۳۲رحمانی شستانعلیرضا سراوان۰۰/۰۰/۱۳۳۳۳۱/۰۳/۱۳۶۰تهران۲۷مردلیسانسمهندس کشاورزیمجردتیربارانخاوران
۲۳۳رحیم زاده ارژنگقوچان۰۰/۰۰/۱۳۲۸۳۱/۰۶/۱۳۶۱ تهران۳۳مردفوق لیسانس حقوق مجردتیربارانخاوران
۲۳۴رحیمی علی مرادبروجرد۰۰/۰۰/۱۳۳۹۰۷/۰۶/۱۳۶۰ تهران۲۱مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیربارانخاوران
۲۳۵رستمکلائیسعیدرشت۰۰/۰۰/۱۳۳۶۱۴/۱۱/۱۳۶۰تهران۲۴مرددیپلمدانشجو در آلمانمجردتیربارانبهشت زهرا-ق۹۲
۲۳۶رسولیساسانکرمانشاه۰۰/۰۰/۱۳۳۸۰۷/۰۶/۱۳۶۰ تهران۲۲مرددیپلم دانشجوی پزشکیمجردتیربارانخاوران
۲۳۷رسولیشهریارکرمانشاه۰۰/۰۰/۱۳۳۳۱۹/۰۸/۱۳۶۰تبریز۲۷مرددیپلمدانشجوی پزشکیمجردتیربارانوادی رحمت تبریز
۲۳۸رشتییعقوب بندر عباس۰۰/۰۰/۱۳۴۲۰۲/۰۹/۱۳۶۱شیراز۱۹مرددانش آموز مجردتیربارانشیراز
۲۳۹رشیدیان دزفولیناصردزفول۰۰/۰۶/۱۳۳۵۱۹/۰۶/۱۳۶۰مسجدسلیمان۲۵مرددیپلم دانشجوی فیزیکمجردتیربارانمسجد سليمان
۲۴۰رشیدیان دزفولیجمشیددزفول۰۰/۰۰/۱۳۳۷۵/۰۵/۱۳۶۰تهران۲۳مرددیپلمدانشجو - معلممجردزیر شکنجهخاوران
۲۴۱رضازادهداریوشتبریز۰۰/۰۰/۱۳۳۶۳۱/۰۴/۱۳۶۰ تهران۲۴مردلیسانسطراحی صنعتیمجردتیربارانخاوران
۲۴۲رضائیحجت چالوس۰۰/۰۰/۱۳۴۷۰۰/۰۶/۱۳۶۷گوهر دشت ۲۰مرددانش آموزدانش آموزمجردحلق آویزگوهر دشت
۲۴۳رضائیحسین  ۲۴/۰۵/۱۳۶۰ تهران مرد   تیربارانخاوران
۲۴۴رضاییحمیدتهران۰۰/۰۰/۱۳۴۰۰۲/۰۲/۱۳۶۰تهران۲۰مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردمفقودالاثر 
۲۴۵رضاییفرشتهسنندج۰۰/۰۰/۱۳۴۱۲۵/۰۲/۱۳۶۷حلبچه۲۶زن پیشمرگهمجردبمباران شیمیائی عراقسلیمانیه
۲۴۶رضاییفریدهتهران۰۰/۰۰/۱۳۳۸۱۷/۱۰/۱۳۶۰تهران۲۲زندیپلمدانشجو مجردتیرباران 
۲۴۷رضاییانغلامحسین  ۰۰/۰۰/۱۳۶۳شیراز مرد   حلق آویزشیراز
۲۴۸رضوانیانمژگانتهران۰۰/۰۰/۱۳۴۴۱۹/۰۲/۱۳۶۰تهران۱۶زندانش آموزبهیارمجردانفجارنارنجکبهشت زهرا
۲۴۹رمضان پورمحمد امینبندر عباس۰۰/۰۰/۱۳۳۸۰۰/۰۶/۱۳۶۰بندرعباس۲۲مرددیپلمانقلابی حرفه ای تیربارانبندر عباس
۲۵۰رمضانی نژادبهرام ۰۰/۰۰/۱۳۳۶۱۳/۰۵/۱۳۶۰شیراز۲۴مرد دیپلمدانشجو تیربارانشیراز
۲۵۱رنجبرعلیدیر- بوشهر۰/۰/۱۳۳۵۰۶/۰۶/۱۳۶۰بوشهر۲۵مردفوق دیپلممعلممجردتیربارانگورک- بوشهر
۲۵۲روح الله حسن  ۰۰/۱۰/۱۳۶۰اراک مرد   تیرباراناراک
۲۵۳روحانی احمد علی کاشمر۰۰/۰۰/۱۳۳۰۰۰/۰۲/۱۳۶۲تهران۳۲مردلیسانسمهندس مکانیکمتاهلتیربارانبهشت زهرا
۲۵۴روحانی جلال کاشمر۰۰/۰۰/۱۳۳۵۰۰/۱۲/۱۳۶۰تهران۲۵مرددیپلم دانشجومجردتیربارانبهشت زهرا
۲۵۵رودگریانولی اللهآمل۰۰/۰۰/۱۳۳۳۱۲/۰۲/۱۳۶۲تهران۲۹مرددیپلممعلممتاهلتیربارانآمل
۲۵۶روزپیکرناصر  ۱۸/۰۸/۱۳۶۰تبریز مرد  مجردتیربارانوادی رحمت تبریز
۲۵۷روستانادر نیویورک۰۰/۰۰/۱۳۴۰۰۲/۰۹/۱۳۶۱شیراز۲۱مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردحلق آویزشیراز
۲۵۸روغنیمنصور اصفهان۰۰/۰۰/۱۳۲۴۰۰/۱۱/۱۳۶۰ تهران۳۶مردلیسانسمهندس معماریمجردتیربارانخاوران
۲۵۹رونقیحسین  ۲۳/۰۵/۱۳۶۰اراک مرد   تیرباراناراک
۲۶۰رویگریحسن ۰۰/۰۰/۱۳۳۸۰۰/۱۲/۱۳۶۰زاهدان۲۲مردفوق دیپلممعلممجردزیر شکنجهزاهدان
۲۶۱ریاحیمنصور  ۰۰/۱۱/۱۳۶۲اهواز مرد دیپلمدانشجومجردتیرباراناهواز
۲۶۲ریگیمحمد گلزاهدان۰۰/۰۰/۱۳۳۵۱۶/۰۳/۱۳۶۱زاهدان۲۶مرد دیپلمدانشجومجردزیر شکنجهزاهدان
۲۶۳رییسی عبدالرحیمایرانشهر۰۰/۰۰/۱۳۳۴۲۷/۰۴/۱۳۶۰زاهدان۲۶مرد دیپلمدانشجومجردتیربارانزاهدان
۲۶۴رییسی عباسبرازجان۲۸/۰۸/۱۳۳۶۰۰/۰۶/۱۳۶۷گوهردشت۲۴مرد دیپلمدانشجومتاهلحلق آویزخاوران
۲۶۵زارع حمید  ۱۱/۰۶/۱۳۶۰یزد مرد   تیربارانیزد
۲۶۶زرگریمجتبیآذربایجان۰۰/۰۰/۱۳۳۷۳۱/۰۴/۱۳۶۰تهران۲۳مرددیپلمدانشجو مجردتیربارانخاوران
۲۶۷زرین مهرکریمآبادان۰۰/۰۰۱۳۳۸۱۲/۰۴/۱۳۶۰اصفهان ۲۲مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیرباراناصفهان
۲۶۸زعفرانچیمحمد حسنتهران۰۰/۰۰/۱۳۳۸۰۰/۰۳/۱۳۶۸تهران۳۰مرددیپلمدانشجوی مکانیکمجردسانحه در کوهبهشت زهرا
۲۶۹زمردیانعلیرضاتهران۰۰/۰۰/۱۳۲۶۰۰/۰۶/۱۳۶۷تهران۴۱مردلیسانسهانقلابی حرفه ایمجردحلق آویزخاوران
۲۷۰زیدآبادیحسینکرمان۰۰/۰۰/۱۳۳۸۰۴/۰۵/۱۳۶۰کرمان ۲۲مردفوق دیپلممعلممجردتیربارانکرمان
۲۷۱زمان کسبیعباسعلی   ۳۱/۰۴/۱۳۶۰تهران مرد  کارگر تیربارانخاوران
۲۷۲سادات شکوهی نعمت اللهمشهد۰۰/۰۰/۱۳۳۳۰۶/۰۳/۱۳۶۱مشهد۲۸مردفوق دیپلممعلممتاهلحلق آویزمشهد
۲۷۳سارونیمحمد  ۱۲/۰۵/۱۳۶۰تهران مرد   تیربارانخاوران
۲۷۴ساعد پناهنادر سنندج۰۰/۰۰/۱۳۴۳۱۳/۰۱/۱۳۶۴بانه۲۱مرددیپلمپیشمرگهمجرددرگیری با حزب دموکراتبانه
۲۷۵ساعیکریمخوی۰۰/۰۰/۱۳۲۸۰۵/۰۵/۱۳۶۰تبریز۳۲مرددیپلمدانشجومجردزیر شکنجهتبريز
۲۷۶سپاسی آشتیانیعلیرضاآشتیان اراک۰۰/۰۰/۱۳۲۳۰۰/۱۲/۱۳۶۰تهران۳۷مردلیسانسهانقلابی حرفه ایمتاهل زیر شکنجهخاوران
۲۷۷سپهری آزادمحمدرضارشت۰۰/۰۰/۱۳۳۷۲۶/۱۲/۱۳۶۱رشت۲۴مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردآتش سوزی زندان رشترشت
۲۷۸ستایشمسعودسنندج۰۰/۰۰/۱۳۳۹۱۷/۰۳/۱۳۵۹سنندج-کامیاران۲۰مرد پیشمرگهمجرددرگیریکامیاران
۲۷۹ستوده پیمامینورشت۰۰/۰۰/۱۳۳۹۲۰/۱۰/۱۳۶۰زندان چالوس۲۱زندیپلمدانشجومتاهلتیربارانباغ خانوادگی
۲۸۰سرخومحمد (مستعار)  ۰۰/۰۰/۱۳۶۱اهواز مرد   تیرباراناهواز
۲۸۱سرخیناصر تبریز۰۰/۰۰/۱۳۳۲۱۶/۰۵/۱۳۶۰تبریز۲۸مرد کارگر مجردتیربارانوادی رحمت تبریز
۲۸۲سریدی ضیابریهاشمرشت۰۰/۰۰/۱۳۳۹۲۴/۰۴/۱۳۶۴ تهران۲۵مرد کارگر فلزکارمتاهلتیربارانخاوران
۲۸۳سعادت سلطانیمحمود  ۰۸/۱۰/۱۳۶۰اراک مرد   تیرباراناراک
۲۸۴سعادت نیاکیعلیرضاآمل۰۰/۰۰/۱۳۳۱۲۵/۰۶/۱۳۶۰تهران۲۹مرددکتراپزشک مجردتیربارانخاوران
۲۸۵سعادت نیاکیمهرانآمل۰۰/۰۰/۱۳۳۸۱۱/۰۹/۱۳۶۰زندان چالوس۲۲مرددیپلم دانشجوی رادیولوژیمجردزیر شکنجهزندان نوشهر
۲۸۶سعادتی محمد حسین ۰۰/۰۰/۱۳۳۴۱۲/۰۲/۱۳۶۳زندان شیراز۲۹مرددیپلمدانشجومجردحلق آویزشیراز
۲۸۷سعید پور خالدسقز۰۰/۰۰/۱۳۳۴۱۱/۰۴/۱۳۶۲سقز - سنندج۲۸مرددیپلمپیشمرگهمجرددرگیریسقز
۲۸۸سقاطغلامآبادان۰۰/۰۰/۱۳۳۹۱۰/۰۸/۱۳۵۹خوزستان۲۰مردسیکلکارگرمجردترکش خمپاره اهواز
۲۸۹سلطانیفرزانهآبادان۰۹/۰۱/۱۳۳۵۸/۰۳/۱۳۶۱اصفهان زندیپلمدانشجو تیرباران 
۲۹۰سلیمزهرااصفهان ۲۵/۰۶/۱۳۶۰ تهران زندیپلم متاهلتیربارانخاوران
۲۹۱سلیمسیمااصفهان ۰۰/۰۰/۱۳۶۳ تهران زنلیسانسمهندسمتاهلتیربارانخاوران
۲۹۲سلیم آرونیغلامحسین مشهد۰۰/۰۰/۱۳۳۳۲۱/۰۵/۱۳۶۰تهران۲۷مرددیپلمکارگر جوشکارمتاهلتیربارانخاوران
۲۹۳سلیمیفرهاد  ۳۱/۰۴/۱۳۶۰تهران مرد   تیربارانخاوران
۲۹۴صالح سهرابیمحمدسنندج۰۰/۰۰/۱۳۳۵۲۶/۱۲/۱۳۶۱زندان سقز۲۶مرددیپلمپیشمرگهمجردتیربارانسقز
۲۹۵سهرابی کرمانشاهی فردفرزادسنندج۰۰/۰۰/۱۳۴۱۱۷/۰۸/۱۳۶۲ نقده - اشنویه۲۱مرددیپلمپیشمرگهمجرددرگیری با پاسداراننقده
۲۹۶سیداحمدیانسید جلیلتبریز۰۰/۰۰/۱۳۲۳۲۵/۰۶/۱۳۶۰ تهران۳۷مردلیسانس مهندس متاهلتیربارانخاوران
۲۹۷شادمانیمحمودسقز۰۰/۰۰/۱۳۴۰۱۷/۰۶/۱۳۶۱کردستان۲۱مرد پیشمرگهمجرددرگیری با پاسدارانسقز
۲۹۸شاهورانبهرامشیراز۰۰/۰۰/۱۳۳۸۰۰/۰۸/۱۳۵۹خوزستان۲۱مرددیپلمسرباز وظیفهمجرداصابت خمپارهشیراز
۲۹۹شاهینبهروزمسجدسليمان۰۰/۰۰/۱۳۴۱۱۹/۰۶/۱۳۶۰مسجدسلیمان۱۹مرددانش آموزدانش آموزمجردتیربارانمسجد سليمان
۳۰۰شبروهیمحمدرضارشت۰۰/۰۰/۱۳۳۸۲۵/۰۶/۱۳۶۰تبریز۲۲مرددیپلمدانشجومجردتیربارانوادی رحمت تبریز
۳۰۱شجاعیحمیدرضامشهد ۲۸/۰۱/۱۳۶۱مشهد مرد   تیربارانمشهد
۳۰۲شربتی عبدالکریمبانه۰۰/۰۰/۱۳۳۲۰۶/۰۲/۱۳۵۹کردستان ۲۷مرددیپلمکارمند مخابرات مجرددرگیریسنندج
۳۰۳شرفیعقیله  ۰۰/۰۰/۱۳۶۰  زن   تیرباران 
۳۰۴شرفیمرتضیشیراز۰۰/۰۰/۱۳۳۰۰۳/۰۹/۱۳۶۱شیراز۳۱مردلیسانسمهندسمجردحلق آویزشیراز
۳۰۵شعلهسعیداصفهان۰۰/۰۰/۱۳۳۴۱۲/۰۷/۱۳۶۰اصفهان۲۶مرد   تیرباراناصفهان
۳۰۶شفیع زادهاحمدرضاابیانه۰۰/۰۰/۱۳۳۰۱۴/۰۴/۱۳۶۰تهران۳۰مرددیپلمانقلابی حرفه ای تیربارانخاوران
۳۰۷شکرالله بیگ تبریزیمرتضی  ۰۰/۰۰/۱۳۶۰ مرددیپلمدانشجو  تیربارانخاوران
۳۰۸شکیباعبیدسنندج۰۰/۰۰/۱۳۴۱۳۱/۰۳/۱۳۶۵سندج۲۴مرد پیشمرگه درگیری با پاسدارانسنندج
۳۰۹شمش مهر مهردادآبادان۲۱/۰۳/۱۳۳۵۲۳/۰۱/۱۳۶۱اصفهان۲۶مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجرددرگیری با پاسداراناصفهان
۳۱۰شهراممحمد تقیتهران۰۰/۰۹/۱۳۲۶۰۲/۰۵/۱۳۵۹ تهران۳۳مردفوق لیسانسانقلابی حرفه ایمتاهلتیربارانخاوران
۳۱۱شهسواریرحیمشیراز۰۰/۰۰/۱۳۳۷۰۰/۰۴/۱۳۶۱شیراز۲۴مرد کارگرمجردخودکشی جهت ندادن اطلاعاتشیراز
۳۱۲شیخ الاسلامیزرکارمریوان۰۰/۰۰/۱۳۴۰۱۱/۰۶/۱۳۶۰ کامیاران ۲۰مرد پیشمرگهمجرددرگیریکامیاران
۳۱۳شیخی نجم الدینمولان آباد سقز۰۰/۰۰/۱۳۳۵۱۱/۰۲/۱۳۵۹سقز ۲۴مرد پیشمرگهمجردتصادف حین ماموریتسقز
۳۱۴شیرازیاحمد ۰۰/۰۰/۱۳۳۸۲۲/۰۵/۱۳۶۲ تهران۲۴مرد انقلابی حرفه ایمجردتیربارانخاوران
۳۱۵شیرآلیاسماعیلرامهرمز۰۰/۰۰/۱۳۳۹۳۱/۰۶/۱۳۶۰میانکوه آغاجاری مرددیپلمدانشجومجردتیربارانآغاجاری
۳۱۶شیرزادیشهرهآبادان۰۰/۰۰/۱۳۳۸۱۹/۱۱/۱۳۶۱تهران ۲۳زندیپلمدانشجو در امریکامجردتیربارانخاوران
۳۱۷شیریعتیقسورماناویی۰۰/۰۰/۱۳۴۲۲۳/۰۸/۱۳۶۴شمال کردستان۲۲مرددیپلمپیشمرگهمجرددرگیری با حزب دمکرات شمال کردستان
۳۱۸صابردایوشآبادان۰۰/۰۰/۱۳۳۴۲۲/۱۱/۱۳۵۷تهران۲۳مرددیپلم فنیانقلابی حرفه ایمجرددرگیری در زمان قیام ۱۳۵۷آبادان
۳۱۹صادقی صادقکاشان ۱۴/۴/۱۳۶۰ تهران مرد  مجردتیربارانخاوران
۳۲۰صادقی بناباعظم تبریز۰۰/۰۰/۱۳۳۲۱۵/۰۹/۱۳۶۰تبریز۲۸زنلیسانسانقلابی حرفه ایمتاهل تیربارانوادی رحمت تبریز
۳۲۱صارم خانی یداللهشیراز ۰۲/۰۹/۱۳۶۱شیراز مرد   تیربارانشیراز
۳۲۲صالحیحسنرشت ۱۳/۰۶/۱۳۵۹رشت مرد  مجردترور بوسیله پاسدارانرشت
۳۲۳صالحی رادمسعودرشت۰۰/۰۰/۱۳۳۸۱۳/۰۵/۱۳۵۹سرخاب تبریز۲۱مرددیپلمدانشجوی پزشکیمجردترور بوسیله پاسداران وادی رحمت تبریز
۳۲۴صالحی سدهجهانبخشمسجد سلیمان۰۰/۰۰/۱۳۲۶۰۰/۱۱/۱۳۶۱ تهران۲۵مردلیسانسعلوم سیاسیمتاهلتیربارانخاوران
۳۲۵صالحی سدهجهاندارمسجد سلیمان۰۰/۰۰/۱۳۳۲۰۰/۰۰/۱۳۶۳مسجد سلیمان۳۱مرددیپلم دانشجوی ریاضیمتاهلتیربارانمسجد سليمان
۳۲۶صباغیصمدزنجان۰۰/۰۰/۱۳۴۰۰۰/۱۲/۱۳۶۰تهران۲۰مرددیپلمسرباز وظیفه درگیری در جبههزنجان
۳۲۷صبوری جهرمیاحمدآبادان۰۰/۰۰/۱۳۲۸۰۰/۰۵/۱۳۶۰شیراز۳۲مردلیسانسمهندس نفتمجردتیرباران شیراز
۳۲۸صبوری جهرمیسعیدآبادان۰۰/۰۰/۱۳۴۳۰۲/۰۹/۱۳۶۱شیراز۱۸مرددانش آموزدانش آموزمجردتیربارانشیراز
۳۲۹صبوری جهرمیفرزانهآبادان۰۰/۰۰/۱۳۴۴۰۲/۰۹/۱۳۶۱ شیراز۱۷زندانش آموزدانش آموزمجردتیربارانشیراز
۳۳۰صحافی محمدحسن بندرعباس۰۰/۰۰/۱۳۲۹۰۰/۰۰/۱۳۶۳ تهران۳۴مردلیسانسحسابدارمتاهلتیربارانخاوران
۳۳۱صداقت پناهغلامرضاتهران۰۰/۰۰/۱۳۳۷۰۴/۱۲/۱۳۵۹تهران۲۲مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردتصادفبهشت زهرا
۳۳۲صدررویاتهران۱۰/۱۱/۱۳۳۹۱۷/۱۰/۱۳۶۰تهران۲۱زندیپلمدانشجومجردتیربارانبهشت زهرا
۳۳۳صرافیونعبداللهرامهرمز۰۰/۰۰/۱۳۳۵۲۴/۰۵/۱۳۶۰ تهران۲۵مرددیپلمدانشجومجردتیربارانخاوران
۳۳۴صفاپور رمضانشیروان ۲۸/۰۱/۱۳۶۱ مشهد مرد کارگر نجارمتاهلتیربارانمشهد
۳۳۵صفائی سمنانی انوشیروان  ۰۴/۰۹/۱۳۶۰ تهران مرددیپلمدانشجومجردتیربارانخاوران
۳۳۶صفریعلی  ۰۰/۰۶/۱۳۶۷تهران مرد   حلق آویزخاوران
۳۳۷صفری حسینتهران۰۰/۰۰/۱۳۴۲۲۷/۰۳/۱۳۶۷سقز۲۵مرددیپلمپیشمرگهمجرددرگیری با پاسدارانسقز
۳۳۸صفری جلالیفرهادلاهیجان۰۰/۰۰/۱۳۴۳۰۰/۰۶/۱۳۶۷رشت۲۴مرددانش آموزدانش آموز حلق آویزرشت
۳۳۹صفریعزیزتهران ۱۴/۰۴/۱۳۶۰ تهران مردفوق دیپلمهنرستان کاشانمجردتیربارانخاوران
۳۴۰صلواتی اسدسنندج۰۰/۰۰/۱۳۳۹۱۱/۰۶/۱۳۶۰کردستان۲۱مرد پیشمرگهمجرددرگیریکامیاران
۳۴۱صمدیفرزانهکاشان۰۰/۰۰/۱۳۳۴۱۴/۰۴/۱۳۶۰ تهران۲۶زنلیسانسدبیر دبیرستان مجردتیربارانخاوران
۳۴۲صمدیفرومند  ۰۷/۰۶/۱۳۶۰ تهران مرد   تیربارانخاوران
۳۴۳صمدیمحمد علیگناباد۲۵/۰۵/۱۳۳۱۲۷/۰۴/۱۳۶۱ تهران۳۰مردفوق لیسانس مهندس شیمیمجردتیربارانبهشت زهرا
۳۴۴صمدیمحمودآبادان۰۰/۰۰/۱۳۳۴۱۳/۱۱/۱۳۵۹ماهشهر۲۵مردلیسانسعلوم تربیتیمجردتیربارانماهشهر
۳۴۵صمدینسرین ۰۰/۰۰/۱۳۳۴۰۰/۰۵/۱۳۶۰ تهران۲۶زن دیپلممعلممجردتیربارانخاوران
۳۴۶صمدی گودرزیمسعود  ۱۴/۰۴/۱۳۶۰ تهران مرد   تیربارانخاوران
۳۴۷ضمیری نخودچریعلینخود چر رشت۰۰/۰۰/۱۳۳۸۰۵/۱۰/۱۳۶۰ مشهد۲۲مرد کشاورز تیربارانمشهد
۳۴۸طاطاییعطا سقز۰۰/۰۰/۱۳۴۰۲۵/۰۳/۱۳۵۹سقز۱۹مرددانش آموزپیشمرگهمجرددرگیریسقز
۳۴۹طالبی مقدمداوود  ۱۷/۱۰/۱۳۶۰تهران مردلیسانسمهندس تیربارانخاوران
۳۵۰طاهریصمدزنجان ۰۰/۰۸/۱۳۶۰زنجان مرددانش آموزدانش آموزمجردتیربارانزنجان
۳۵۱طاهریلطف اللهکازرون۰۰/۰۰/۱۳۳۶۳۱/۰۴/۱۳۶۰تهران۲۴مرد انقلابی حرفه ای تیربارانخاوران
۳۵۲طبائیانعزت اصفهان۰۰/۰۰/۱۳۳۴۱۷/۱۰/۱۳۶۰ تهران۲۶زندیپلمدانشجومتاهلتیربارانخاوران
۳۵۳طخاریحسین  ۰۰/۰۴/۱۳۶۰ تهران مرد   تیربارانخاوران
۳۵۴طهماسبیپرویز  ۰۰/۰۴/۱۳۶۰شیراز مرد   تیربارانشیراز
۳۵۵طهماسبیجمپورسیاهکل۰۰/۰۰/۱۳۳۳۳۱/۰۴/۱۳۶۰ تهران۲۷مرددیپلمدانشجوی علوم تربیتیمجردتیربارانخاوران
۳۵۶طهماسبی زاده رادمحمدآمل۲۰/۰۶/۱۳۴۱۲۲/۱۱/۱۳۵۹آمل۱۸مرددیپلمدانشجومجرددرگیری با پاسدارانآمل
۳۵۷ظروفیعلیمازندران آمل۰۰/۰۰/۱۳۳۷۲۵/۰۴/۱۳۶۴تهران۲۷مرددیپلمدانشجوی حقوقمتاهلتیربارانخاوران
۳۵۸ظروفیسعیدمازندران آمل۰۰/۰۰/۱۳۳۹۱۰/۰۳/۱۳۶۱ساری۲۲مرددیپلمدانشجوی فیزیکمجردتیربارانساری
۳۵۹عالیورمحمدآبادان۰۰/۰۰/۱۳۳۶۰۰/۱۰/۱۳۶۱تهران۲۵مرددیپلمکارگر جوشکارمجردزیر شکنجهخاوران
۳۶۰عباسی پرویز  ۱۷/۰۴/۱۳۶۰شیراز مرد   تیربارانشیراز
۳۶۱عباسی مالکاهواز۰۰/۰۰/۱۳۳۷۲۱/۰۷/۱۳۵۹اهواز۲۲مرد کارگرمجردترکش خمپارهاهواز
۳۶۲عباسیانصدراللهرامهرمز۰۰/۰۰/۱۳۳۶۲۱/۰۶/۱۳۶۰آغاجاری۲۴مرددبپلمانقلابی حرفه ایمجردتیرباراناهواز
۳۶۳عبداللهی شهناز ۰۰/۰۰/۱۳۳۶۰۶/۰۸/۱۳۶۰اصفهان۲۴زنلیسانسپرستارمجردتیرباراناصفهان
۳۶۴عبداللهی محرم علی  ۱۷/۰۶/۱۳۶۰قزوین مرد   تیربارانقزوین
۳۶۵ عدالت فامفرامرزمیاندوآب۰۰/۰۰/۱۳۳۶۱۷/۰۲/۱۳۶۲تبریز۲۶مرد دیپلمدانشجو دندان پزشکیمجردتیربارانوادی رحمت تبریز
۳۶۶عرب یزدیسعید  ۲۴/۰۵/۱۳۶۰ تهران مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیربارانخاوران
۳۶۷عرشیچنگیز  ۱۲/۰۵/۱۳۶۰ تهران مرددیپلمدانشجوی معدن مجردتیربارانخاوران
۳۶۸عرفانیاناسماعیلتهران ۰۰/۰۷/۱۳۷۰تهران مردسیکلکارگرمجردسرطانبهشت زهرا
۳۶۹عزیزپورمسعود  ۰۰/۰۰/۱۳۶۰تهران مرددیپلمدانشجوی فنی مجردتیربارانخاوران
۳۷۰عطائییدالله  ۰۰/۰۵/۱۳۶۲اهواز مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیرباراناهواز
۳۷۱علافه بندانفیروز سنندج۰۰/۰۰/۱۳۳۵۱۳/۰۴/۱۳۶۲مهاباد۲۷مرد دیپلمپیشمرگهمجرددرگیری با پاسدارانمهاباد
۳۷۲علوی محمود  ۰۰/۰۹/۱۳۶۰دزفول مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیرباراندزفول
۳۷۳علوی شوشتریمهدیاهواز۰۰/۰۰/۱۳۳۲۰۶/۰۴/۱۳۵۹اهواز۲۷مرددیپلمدانشجوی ریاضیمجردتیرباراناهواز
۳۷۴علیجائیحسینمسجدسليمان ۲۷/۰۵/۱۳۶۰اهواز مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیرباراناهواز
۳۷۵علیدوستی قهفرخیعلیاصفهان۰۰/۰۰/۱۳۴۲۱۲/۰۴/۱۳۶۰اصفهان۱۸مرددانش آموزدانش آموزمجردتیرباراناصفهان
۳۷۶علی زاده رفیعجعفر محمدتبریز۰۰/۰۰/۱۳۲۸۰۰/۰۶/۱۳۶۷ تهران۳۹مرددیپلمکارمندمتاهلحلق آویزخاوران
۳۷۷علینقی پورمصطفینوشهر۰۰/۰۰/۱۳۳۸۱۲/۱۱/۱۳۶۰نوشهر۲۲مرددیپلمهانقلابی حرفه ایمجردتیرباراننوشهر
۳۷۸عمیممحمد ۰۰/۰۰/۱۳۲۸۰۰/۰۷/۱۳۶۰اصفهان۳۲مرددکنردندان پزشکمتاهلتیرباراناصفهان
۳۷۹غفاری حسین  ۰۸/۰۷/۱۳۶۰قائم شهر مرد   تیربارانقائم شهر
۳۸۰غفوریمنصور  ۰۰/۰۰/۱۳۶۰  مرد   تیرباران 
۳۸۱غلامیبهروز  ۱۸/۰۸/۱۳۶۰تبریز مرد دیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیربارانوادی رحمت تبریز
۳۸۲غم افشانجواد  ۱۳/۰۷/۱۳۶۰کرمانشاه مرد   تیربارانکرمانشاه
۳۸۳غیاثیکبریآبادان۰۰/۰۰/۱۳۳۸۲۸/۰۹/۱۳۶۱اصفهان۲۳زندیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیرباراناصفهان
۳۸۴فاضل محسنمشهد۱۵/۰۷/۱۳۲۸۳۱/۰۳/۱۳۶۰ تهران۳۲مردلیسانسانقلابی حرفه ایمتاهلتیربارانبهشت زهرا
۳۸۵فاطمیمریمتهران۰۸/۰۴/۱۳۳۲۰۰/۰۴/۱۳۶۱ تهران۲۹زنلیسانسکارمندمتاهل تیربارانخاوران
۳۸۶فاٸقیفرشتهسقز۰۰/۰۰/۱۳۳۴۰۰/۱۲/۱۳۶۱سنندج۲۷زندیپلممعلممتاهلتیرباران سنندج
۳۸۷فتحیابراهیماهواز ۱۹/۰۶/۱۳۶۰مسجدسلیمان مرد   تیربارانمسجد سليمان
۳۸۸فتحیژیلاکوچصفهان ۰۰/۰۰/۱۳۴۱۰۰/۰۰/۱۳۶۰ تهران۱۹زندانش آموزدانش آموزمجردتیربارانخاوران
۳۸۹فخر شیخ الاسلامیماشاالهسنندج۰۰/۰۰/۱۳۴۲۱۲/۰۲/۱۳۶۲مهاباد۲۰مرددانش آموزپیشمرگهمجرددرگیریمهاباد
۳۹۰فراهانیناصرخوی۰۰/۰۰/۱۳۳۲۰۰/۰۷/۱۳۵۹شلمچه۲۷مردلیسانسافسر ارتشمجردترکش خمپارهخوی
۳۹۱فرجینوراللهآمل۰۰/۰۰/۱۳۳۷۱۵/۰۵/۱۳۶۰آمل۲۳مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیرباران آمل
۳۹۲فرشیدیعلی آمل ۲۵/۰۶/۱۳۶۰ تهران مرد انقلابی حرفه ای تیربارانخاوران
۳۹۳فرهمندمرتضی  ۰۷/۰۶/۱۳۶۰تهران مرد انقلابی حرفه ای تیربارانخاوران
۳۹۴فرهمند پورهادیسنندج ۲۶/۰۸/۱۳۶۰سنندج مرد انقلابی حرفه ای تیربارانسنندج
۳۹۵فرهودیمنوچهر  ۰۰/۰۰/۱۳۶۸برلین مرد انقلابی حرفه ایمجردبیماری قلبیبرلین
۳۹۶ فریدوناصفهان۰۰/۰۰/۱۳۳۵۰۰/۰۰/۱۳۶۰ تهران۲۵مرد دیپلم مهندسی برقمجردتیربارانخاوران
۳۹۷ فریده تهران۰۰/۰۰/۱۳۳۹۰۰/۰۰/۱۳۶۰تهران۲۱زندیپلمدانشجومجردتیربارانخاوران
۳۹۸فضلینورالدینمیاندوآب۰۰/۰۰/۱۳۴۰۱۳/۰۴/۱۳۶۲مهاباد۲۲مرد پیشمرگهمجرددرگیریمهاباد
۳۹۹فلکروصدیقهلاهیجان۰۰/۰۰/۱۳۳۸۲۰/۱۰/۱۳۶۰رشت۲۲زندیپلمدانشجومجردتیربارانلاهیجان
۴۰۰فولادپورمحمدعلی   ۰۰/۰۰/۱۳۶۰  مرد   تیرباران 
۴۰۱فیاضعبدالحمیدکرمانشاه۰۰/۰۰/۱۳۳۳۲۴/۰۵/۱۳۶۰ تهران۲۷مردلیسانسانقلابی حرفه ایمجردتیربارانخاوران
۴۰۲فیضی نیاصاحبهمیاندوآب۱۵/۱۲/۱۳۳۲۱۴/۱۰/۱۳۸۲آلمان۵۰زندیپلمبهیارمتاهلتصادف اتومبیلفرانکفورت
۴۰۳قاٸدیمحمد صادقرشت۲۷/۰۴۱۳۳۰۳۰/۱۱/۱۳۶۰تهران۳۰مردلیسانسحسابدار مجردتیربارانبهشت زهرا
۴۰۴قاسمیپرویز  ۰۰/۰۵/۱۳۶۰شیراز مرد   تیربارانشیراز
۴۰۵قاسمیداریوش  ۰۰/۱۱/۱۳۶۰شیراز مرد   تیربارانشیراز
۴۰۶قاسمیمحمد زمانآبادان ۰۰/۰۰/۱۳۶۰اصفهان مرد دیپلمدانشجومجردتیرباراناصفهان
۴۰۷قدسسیروس  ۰۱/۰۵/۱۳۶۰تهران مرد انقلابی حرفه ای تیربارانخاوران
۴۰۸قدیمی حمید  ۰۹/۰۶/۱۳۶۷تهران مرد   تیربارانخاوران
۴۰۹قربانپورخیامتبریز۰۰/۰۰/۱۳۳۵۰۸/۰۹/۱۳۶۰تهران۲۵مرد دیپلمدانشجو تیربارانخاوران
۴۱۰قربانی ابراهیم خلیلاردبیل۰۰/۰۰/۱۳۳۸۰۰/۰۰/۱۳۶۰اردبیل ۲۲مرد دیپلمدانشجومجردتیرباراناردبیل
۴۱۱قربانی اسفندیارفیروزکوه۰۰/۰۰/۱۳۳۲۱۳/۰۴/۱۳۵۹فیروزکوه۲۷مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردترورتوسط پاسدارانفیروزکوه
۴۱۲قربانی عادلاردبیل۰۰/۰۰/۱۳۳۴۰۰/۰۶/۱۳۶۰اردبیل۲۶مردلیسانسمهندس کشاورزیمجردتیرباراناردبیل
۴۱۳قربانی قادراردبیل۰۰/۰۰/۱۳۳۶۲۵/۱۱/۱۳۶۰تهران۲۴مرد دیپلمانقلابی حرفه ایمجرددرگیریخاوران
۴۱۴قریبامیدتهران ۰۰/۰۰/۱۳۳۲۲۰/۱۱/۱۳۶۰تهران۲۸مردفوق لیسانساقتصاددانمجردتیربارانبهشت زهرا- ق۹۲
۴۱۵قصابی سراسکندرودیمالک اژدرهشترود۰۰/۰۰/۱۳۳۶۱۶/۰۹/۱۳۶۰تبریز۲۴مرددیپلمدانشجومجردتیربارانوادی رحمت تبریز
۴۱۶قلعه دارمرتضیبروجرد۰۰/۰۰/۱۳۳۲۰۸/۰۹/۱۳۶۲تهران ۳۰مردلیسانسمهندسمتاهلتیربارانخاوران
۴۱۷قمریعلیرضازاهدان۰۰/۰۰/۱۳۳۵۲۸/۰۶/۱۳۶۰تهران ۲۵مردفوق دیپلمتکنسینمجردتیربارانخاوران
۴۱۸کاظمیداریوش  ۰۰/۰۵/۱۳۶۰شیراز  مرد   تیربارانشیراز
۴۱۹کاظمیقباد  ۰۲/۰۹/۱۳۶۱شیراز مرد   تیربارانشیراز
۴۲۰کاظمیناصرممسنی۰۰/۰۰/۱۳۲۸۰۰/۰۶/۱۳۶۲شیراز ۳۴مردفوق لیسانسحقوق  تیربارانشیراز
۴۲۱کامیاببهرام  ۰۰/۱۲/۱۳۶۲شیراز  مرد   تیربارانشیراز
۴۲۲کاویانی اصغرخرمشهر ۰۰/۰۰/۱۳۶۰اهواز  مرد   تیرباراناهواز
۴۲۳کبیری یونس آبادیکورشتهران۰۰/۰۰/۱۳۴۴۲۸/۰۵/۱۳۶۰تهران ۱۶مرددانش آموزدانش آموزمجردتیربارانخاوران
۴۲۴کردیقدرتبروجرد۰۰/۰۰/۱۳۴۲۰۳/۰۷/۱۳۶۰بروجرد۱۸مرددانش آموزدانش آموزمجردتیربارانبروجرد
۴۲۵کرکوندیعلیرضااصفهان۰۰/۰۰/۱۳۳۵۳۰/۰۹/۱۳۵۸اصفهان۲۳مردسیکلکارگرمتاهلسانحه در کوهاصفهان
۴۲۶کرم پورکاوس  ۰۰/۶/۱۳۶۳شیراز مرد   تیرباران روی برانکاردشیراز
۴۲۷کریمیمحمودبروجرد۰۰/۰۰/۱۳۳۴۱۱/۰۲/۱۳۶۳تهران۲۹مرددیپلمانقلابی حرفه ایمتاهلتیربارانخاوران
۴۲۸کرمیهاشم  ۲۴/۰۵/۱۳۶۰تهران  مرد   تیرباران خاوران
۴۲۹کسب پرست یعقوبمرند۰۰/۰۰/۱۳۳۰۰۸/۰۵/۱۳۶۰تبریز۳۰مرددیپلمکارگرمجردتیرباران وادی رحمت تبریز
۴۳۰کمانکش جاویدبروجرد۰۰/۰۰/۱۳۴۵۲۸/۰۷/۱۳۶۰بروجرد۱۵مرددانش آموزدانش آموزمجردتیربارانبروجرد
۴۳۱کمریرحیمتبریز ۱۸/۰۸/۱۳۶۰تبریز مرد دیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیربارانوادی رحمت تبریز
۴۳۲کنعانیانفرزادسنندج۰۰/۰۰/۱۳۴۰۱۶/۰۷/۱۳۶۲سنندج۲۲مرددیپلمپیشمرگهمجرددرگیریسنندج
۴۳۳کوکبیجلال سنندج۰۰/۰۰/۱۳۳۵۷/۱۱/۱۳۶۲کردستان۲۷مردفوق دیپلمپیشمرگهمجرددرگیریسقز
۴۳۴کهریزیمحسنآبادان۰۰/۰۰/۱۳۳۸۱۳/۰۵/۱۳۶۰تهران۲۲مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیربارانخاوران
۴۳۵کهوریابراهیممیاندوآب۰۰/۰۰/۱۳۳۶۰۰/۱۱/۱۳۶۰تهران۲۴مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردزیر شکنجهخاوران
۴۳۶کیانیمجیدتهران۲۰/۰۸/۱۳۳۶۰۷/۰۶/۱۳۶۰تهران۲۴مرددیپلمدانشجومجردتیربارانخاوران
۴۳۷گلچینغلامرضا   ۰۳/۰۷/۱۳۶۰تبریز مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیربارانوادی رحمت تبریز
۴۳۸گلشنقاسم تهران ۰۱/۰۴/۱۳۶۰تهران  مردفوق دیپلممعلممجردتیربارانخاوران
۴۳۹گلکارنادرتهران۱۰/۱۲/۱۳۳۵۰۶/۰۲/۱۳۶۲تهران۲۷مرددیپلمدانشجومتاهل تیربارانبهشت زهرا
۴۴۰گوجانیقربان علیگوجان- شهرکرد ۰۰/۰۰/۱۳۶۲آغاجاری مردلیسانسدبیر تیربارانآغاجاری
۴۴۱گودرزی مهدی  ۱۴/۰۴/۱۳۶۰تبریز مرددیپلمانقلابی حرفه ای تیربارانوادی رحمت تبریز
۴۴۲گوهری فریمانیعلی اصغرفریمان۰۰/۰۰/۱۳۳۶۱۶/۱۰/۱۳۶۰تهران۲۴مرددیپلمانقلابی حرفه ایمتاهلتیربارانخاوران
۴۴۳لقاییمرتضیرشت۰۰/۰۰/۱۳۳۸۰۰/۰۵/۱۳۶۲تهران۲۴مرددیپلمدانشجومجردتیربارانخاوران
۴۴۴لک کمریفخریتهران۰۰/۰۰/۱۳۳۴۳۰/۱۰/۱۳۶۰تهران ۲۶زندیپلمانقلابی حرفه ایمتاهلتیربارانخاوران
۴۴۵ماجدیانورسقز۰۰/۰۰/۱۳۳۲۲۴/۰۵/۱۳۵۸سقز۲۶مرددیپلم معلممجرددرگیریسقز
۴۴۶ماجدیحسین  ۲۶/۰۳/۱۳۶۱مشهد مرد انقلابی حرفه ای تیربارانمشهد
۴۴۷ مجتبی  ۰۰/۱۱/۱۳۶۰قزل حصار مرددیپلمدانشجوی فنیمجردتیرباران خاوران
۴۴۸محب پورهوشنگشیراز ۰۲/۰۹/۱۳۶۱شیراز  مرد   تیربارانشیراز
۴۴۹محبوبیانمحمداصفهان۰۰/۰۰/۱۳۳۲۱۰/۰۶/۱۳۶۰اصفهان۲۸مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیرباراناصفهان
۴۵۰محسنی تبریزیبهمنشوشتر۰۰/۰۰/۱۳۳۷۳۰/۰۹/۱۳۶۰شوشتر۲۳مردلیسانسکارمندمجردتیربارانشوشتر
۴۵۱محسنی مشهدیعباس  ۲۴/۰۵/۱۳۶۰تهران مرد انقلابی حرفه ایمجردتیربارانخاوران
۴۵۲محمدحسین پورعلی اکبردرواهی  ۰۲/۰۹/۱۳۶۱شیراز  مردلیسانسدبیر تیربارانشیراز
۴۵۳ محمدشاهمسجدسلیمان۰۰/۰۰/۱۳۴۲۱۴/۱۱/۱۳۶۰تهران۱۸مرد دانش آموزمجردتیربارانبهشت زهرا-ق۹۲
۴۵۴محمدی چراغایرانشهر۰۰/۰۰/۱۳۳۴۲۹/۰۶/۱۳۶۰ایرانشهر۲۶مردلیسانسدبیر متاهلتیربارانایرانشهر
۴۵۵محمدیحامدسقز۰۰/۰۰/۱۳۴۰۳۰/۰۶/۱۳۶۵سقز۲۵مردسیکلپیشمرگهمجرددرگیریسقز
۴۵۶محمدی حیدربوشهر۰۰/۰۰/۱۳۳۵۰۶/۰۶/۱۳۶۰بوشهر۲۵مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیربارانبوشهر
۴۵۷محمدیکمال    مرد  انقلابی حرفه ایمتاهلتیربارانخاوران
۴۵۸محمدی محبمرتضیتفرش۰۰/۰۰/۱۳۳۲۱۰/۰۶/۱۳۶۰تهران ۲۸مردلیسانسقاضی دادگستری تیربارانخاوران
۴۵۹محمدیان باجگیرانشهرامتهران۰۰/۰۰/۱۳۳۲۲۴/۰۴/۱۳۶۴تهران ۳۲مرددیپلمدانشجوی پزشکیمتاهل تیربارانخاوران
۴۶۰محمود آذربایجان ۰۰/۰۰/۱۳۶۰تبریز مرددیپلمدانشجو تیربارانوادی رحمت تبریز
۴۶۱محمودی علی اکبرکاخک - گناباد ۲۶/۰۵/۱۳۶۰مشهد مردفوق دیپلممدیر دبستان تیربارانمشهد
۴۶۲محمودیبهمنتهران۰۰/۰۰/۱۳۳۶۲۴/۰۹/۱۳۶۲تهران۲۶مرددیپلمدانشجومتاهلتیرباران خاوران
۴۶۳محمودی جهانگیرمیاندوآب۰۰/۰۰/۱۳۴۰۰۰/۱۲/۱۳۶۰تبریز۲۰مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردزیر شکنجهوادی رحمت تبریز
۴۶۴محمودی مرتضی تهران۰۰/۰۰/۱۳۲۹۰۰/۰۶/۱۳۶۳تهران ۳۴مرد دیپلمدانشجومجردتیربارانخاوران
۴۶۵محمودی صدیقسقز۰۰/۰۰/۱۳۴۰۲۶/۰۳/۱۳۶۴دیواندره۲۴مرددیپلمپیشمرگهمجرددرگیریدیواندره
۴۶۶محمودیانمهرانگیز شیراز۰۰/۰۰/۱۳۳۸۰۲/۰۹/۱۳۶۱شیراز ۲۳زندیپلمدانشجومجردتیربارانشیراز
۴۶۷محمودیانمهناز شیراز۰۰/۰۰/۱۳۳۵۰۲/۰۹/۱۳۶۱شیراز ۲۶زندیپلمدانشجومتاهلتیربارانشیراز
۴۶۸مرادیکورش  ۰۲/۰۹/۱۳۶۱شیراز  مرددیپلم مجردتیربارانشیراز
۴۶۹مدبرحمیدآبادان۲۳/۰۱/۱۳۳۲۱۲/۱۰/۱۳۶۰تهران ۲۸مردفوق لیسانسمهندسمجردتیربارانخاوران
۴۷۰مدنیعلیرضااراک۰۰/۰۰/۱۳۴۱۱۱/۱۰/۱۳۶۰اراک۱۹مرددانش آموزدانش آموزمجردتیرباراناراک
۴۷۱مسافراحمد  ۰۰/۰۰/۱۳۶۱شیراز  مرد   تیربارانشیراز
۴۷۲مسعودیمحمود  ۰۰/۰۴/۱۳۵۹یاسوج  مرد   در حین انجام وظیفهیاسوج
۴۷۳مشیریعزیز  ۰۰/۰۵/۱۳۶۰  مرد   تیرباران 
۴۷۴مشین چیآزادهءمشهد ۰۰/۰۰/۱۳۶۰مشهد زندیپلمدانشجو مجردتیربارانمشهد
۴۷۵مصطفویمحمدرضاسبزوار۰۰/۰۰/۱۳۳۵۲۸/۱/۱۳۶۱مشهد مرد معلممتاهلتیربارانمشهد
۴۷۶مطیعی شاهرخمیاندوآب۰۰/۰۰/۱۳۳۶۰۰/۰۶/۱۳۶۰جاده ساوه۲۴مرددیپلمدانشجومتاهلترورخاوران
۴۷۷معتمدیمهنازاهواز۰۰/۰۰/۱۳۳۷۰۴/۰۲/۱۳۵۹اهواز۲۲زندیپلمکارمند نفتمجردترور توسط پاسداراناهواز
۴۷۸معدندارسعدیکرج ۰۰/۰۰/۱۳۳۹۱۲/۱۱/۱۳۶۰نوشهر۲۱مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردزنده بگورنوشهر
۴۷۹معرفتصلاحسقز۰۰/۰۰/۱۳۳۹۱۴/۷/۱۳۶۱سقز۲۱مرددیپلمپیشمرگهمجرددرگیری با پاسدارانسقز
۴۸۰معمار غفاریحسن  ۱۱/۰۴/۱۳۶۰اهواز مرد انقلابی حرفه ای تیرباراناهواز
۴۸۱مقامیجعفر ۰۰/۰۰/۱۳۳۷۰۰/۰۶/۱۳۶۷تهران ۳۰مردلیسانس خلبان ارتشمجردحلق آویزخاوران
۴۸۲مقدسیحمید رضا  ۲۱/۰۵/۱۳۶۰تبریز مرد   تیربارانوادی رحمت تبریز
۴۸۳مقبلیهوشنگسقز۰۰/۰۰/۱۳۴۵۲۳/۰۸/۱۳۶۴بوکان۱۹مرددانش آموزپیشمرگهمجردتیربارانبوکان
۴۸۴مکوندیغلامرضا  ۰۷/۰۹/۱۳۶۰گچساران مرد   تیربارانگچساران
۴۸۵مکیحسین ۰۰/۰۰/۱۳۴۰۰۰/۰۵/۱۳۶۰تبریز۲۰مرددیپلمدانشجومجردتیربارانوادی رحمت تبریز
۴۸۶مکیلطیفه  ۰۰/۰۰/۱۳۶۰  زن دیپلمدانشجومجردتیرباران 
۴۸۷ملکحجت اللهاراک۰۰/۰۰/۱۳۳۴۱۲/۰۵/۱۳۶۰تهران۲۶مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیربارانخاوران
۴۸۸ملک التجاریفیروزهتبریز۰۰/۰۰/۱۳۳۵۰۸/۰۵/۱۳۶۰زندان تبریز۲۵زن دیپلمدانشجومتاهلتیربارانوادی رحمت تبریز
۴۸۹ملک محمدی بهجتقروه۰۰/۰۰/۱۳۳۵۰۷/۰۵/۱۳۶۰تبریز۲۵زنلیسانسانقلابی حرفه ایمجردتیرباران وادی رحمت تبریز
۴۹۰منزویجلال آبادان ۲۸/۱۱/۱۳۶۲مریوان مرددیپلمپیشمرگهمجرددرگیری مریوان
۴۹۱منصوریحسنارومیه ۱۹/۰۵/۱۳۶۰تبریز مرد دیپلم دانشجومجردتیربارانوادی رحمت تبریز
۴۹۲منصوریانوازگنمسجد سلیمان۰۰/۰۰/۱۳۲۵۰۲/۰۵/۱۳۶۲تهران۳۷مردلیسانسمهندس معمارمتاهلتیربارانخاوران
۴۹۳منفردزادهفریده  ۰۰/۰۰/۱۳۶۱  زن   تیرباران 
۴۹۴موذن احمددزفول ۰۰/۰۰/۱۳۳۵۱۲/۰۲/۱۳۵۹اهواز۲۴مرددیپلمدانشجومجردتیربارانمعصوم آباد
۴۹۵موساییاسماعیل  ۹/۰۶/۱۳۶۷گوهر دشت مرد   حلق آویزخاوران
۴۹۶موسویاصغرآبادان ۹/۰۶/۱۳۶۷گوهردشت مرد   حلق آویزخاوران
۴۹۷مومنیفرخنده  ۲۶/۰۷/۱۳۶۱بندرعباس زن   تیربارانبندرعباس
۴۹۸مهاجر کیومرثسنندج۰۰/۰۰/۱۳۴۰۲۵/۰۲/۱۳۶۷کردستان ۲۷مرد  مجردبمباران شیمیایی عراقکردستان
۴۹۹مهاجریننعمت اللهکرمانشاه۰۰/۰۰/۱۳۳۵۱۸/۰۸/۱۳۶۰تبریز۲۵مرددیپلمدانشجومجردتیربارانوادی رحمت تبریز
۵۰۰مهدیونفرهاد  ۰۹/۰۶/۱۳۶۱گوهر دشت مرددیپلم مجردحلق آویزخاوران
۵۰۱مهرآبادیبهجت نیشابور۱۲/۰۱/۱۳۳۰۰۰/۰۲/۱۳۶۲تهران۳۲زنلیسانساقتصادمتاهلتیربارانبهشت زهرا
۵۰۲مهر آساسودابه  ۰۶/۰۱/۱۳۵۸کردستان زندیپلمدانشجومجردتصادف حین ماموریتبهشت زهرا
۵۰۳مهرعلیانآذرتهران۰۰/۰۰/۱۳۴۳۳۱/۰۱/۱۳۶۰تهران۱۷زندانش آموزدانش جومجردپرتاب نارنجکبهشت زهرا
۵۰۴مهماندوستعلیآبادان۰۰/۰۰/۱۳۳۷۰۰/۰۰/۱۳۶۰آبادان ۲۳مرددیپلمکارمند فنی مجردتیربارانآبادان
۵۰۵میراحسانزهرا لاهیجان۰۰/۰۰/۱۳۳۷۲۰/۱۰/۱۳۶۰رشت۲۳زن دیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیربارانخورتای جوشل
۵۰۶میرشکاریزهرهرشت۰۰/۰۰/۱۳۳۵۰۰/۰۰/۱۳۶۱زندان ۲۶زن دیپلممهندس شیمی مجردتیربارانخاوران
۵۰۷میر فتاح کوهکیحسینآمل ۰۰/۰۰/۱۳۳۵۱۲/۰۵/۱۳۶۲آمل۲۷مرددیپلمکارمندمجردتیربارانآمل
۵۰۸ناصری فوقداریوشفردوس۱۲/۰۶/۱۳۳۲۰۶/۱۰/۱۳۶۰تهران ۲۸مردفوق لیسانسمهندس مکانیکمتاهلتیربارانخاوران
۵۰۹نادریکاظماراک۰۰/۰۰/۱۳۴۳۲۴/۰۵/۱۳۶۰اراک۱۷مرددانش آموزدانش آموزمجردتیرباراناراک
۵۱۰نادر (نام مستعار) آبادان ۰۰/۰۷/۱۳۶۰شیراز مرد انقلابی حرفه ای هنگام پخش اعلامیهشیراز
۵۱۱ناظم رضویعطاکاشان۰۰/۰۰/۱۳۳۴۱۴/۰۴/۱۳۶۰کاشان۲۶زنفوق دیپلمدبیرمتاهلتیربارانخاوران
۵۱۲نجف زادهناصر  ۰۰/۰۷/۱۳۶۰تبریز مرد دیپلمدانشجومجردتیربارانوادی رحمت تبریز
۵۱۳نجفی شبانکارهفریبرزشیراز۰۰/۰۰/۱۳۳۴۰۰/۱۰/۱۳۶۲شیراز۲۸مردلیسانسمهندس تیربارانشیراز
۵۱۴نجم الدینیطیبسنندج۰۰/۰۰/۱۳۳۷۱۳/۰۵/۱۳۵۹ تبریز۲۲مرددیپلمدانشجوی پزشکیمجردترور توسط پاسداران وادی رحمت تبریز
۵۱۵ندروندحمیدمیاندوآب۰۰/۰۰/۱۳۳۶۱۸/۰۶/۱۳۶۰اردبیل۲۴مرددیپلمدانشجو پزشکیمجردتیرباراناردبیل
۵۱۶نصرتکامبیزآبادان۲۹/۰۴/۱۳۳۸۲۲/۰۹/۱۳۶۳اهواز۲۵مرددیپلمکارگر فنیمجردتیرباراناهواز
۵۱۷نصیریمحمدرضارشت۰۰/۰۰/۱۳۳۰۲۲/۰۵/۱۳۶۲تهران۳۲مرددکتراپزشک  تیربارانخاوران
۵۱۸نظری حسنبندر عباس۰۰/۰۰/۱۳۴۲۰۰/۰۴/۱۳۶۰بندرعباس۱۸مرددانش آموزدانش آموزمجردتیربارانبندرعباس
۵۱۹نظری یوسفبندر عباس۰۰/۰۰/۱۳۴۳۱۴/۰۷/۱۳۶۰بندرعباس۱۷مرددانش آموزدانش آموزمجردتیربارانبندرعباس
۵۲۰نظریانمنوچهر  ۰۰/۰۰/۱۳۶۰تبریز مرد انقلابی حرفه ای تیربارانتبریز
۵۲۱نعلیصابرمیاندوآب۰۰/۰۰/۱۳۴۲۲۲/۰۸/۱۳۶۶مهاباد۲۴مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیربارانمهاباد
۵۲۲نعمتی رضا  ۰۰/۰۰/۱۳۶۱  مرد   تیرباران 
۵۲۳نعیمیفرخنده  ۰۰/۰۰/۱۳۶۱بندرعباس زن   حلق آویزبندرعباس
۵۲۴نقدیان خالقمهاباد۰۰/۰۰/۱۳۳۶۱۳/۰۵/۱۳۶۰تهران ۲۴مرد انقلابی حرفه ایمجردتیربارانخاوران
۵۲۵نقشدوستسعیدخوزستان ۰۲/۰۳/۱۳۶۶دیواندره مرد پیشمرگه درگیری کردستان
۵۲۶نگهداری مجیدشیراز۳۱//۰۴/۱۳۳۷۳۱/۰۴/۱۳۶۰تهران ۲۳مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیرباران خاوران
۵۲۷نمازیکوچک آقا (محمد)زنجان۰۶/۰۱/۱۳۲۸۰۹/۰۶/۱۳۶۲تهران۳۴مردلیسانسانقلابی حرفه ایمتاهلتیربارانخاوران
۵۲۸نمازی زادگانامیر  ۲۰/۰۶/۱۳۶۰کرمان مرد   تیربارانکرمان
۵۲۹نورائیحسینبوشهر۰۰/۰۰/۱۳۲۷۰۷/۰۸/۱۳۵۹اهواز۳۲مرددانشجو انقلابی حرفه ایمجردترکش خمپارهبوشهر
۵۳۰نورانی مکرم دوستمحمد علی رشت۰۰/۰۰/۱۳۳۵۱۱/۰۲/۱۳۶۲تهران۲۷مرددانشجوانقلابی حرفه ایمتاهلتیربارانخاوران
۵۳۱نیرعلیشیراز۰۰/۰۰/۱۳۲۹۱۰/۰۶/۱۳۶۰تهران۳۱مردلیسانسحقوقدانمتاهلتیربارانخاوران
۵۳۲نوری حسن   ۰۰/۰۰/۱۳۶۴سوئد  مرددیپلم دانشجو در سوئد تصادف اتومبیلایران
۵۳۳نیریعصمتتهران۰۰/۰۰/۱۳۴۰۰۰/۰۶/۱۳۶۰زندان ۲۰زندیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیربارانخاوران
۵۳۴نیستانکی حسیناصفهان۰۰/۰۰/۱۳۳۰۰۰/۱۲/۱۳۶۱اصفهان۳۱مرددیپلممعلممجردتیرباراناصفهان
۵۳۵نیسیعبدالکریمآبادان۰۰/۰۰/۱۳۳۵۲۰/۰۱/۱۳۶۱اصفهان۲۶مردفوق دیپلممعلم راهنمائیمجردحلق آویزاصفهان
۵۳۶نیک انداممحمدآغاجاری۰۰/۰۰/۱۳۳۷۰۰/۰۱/۱۳۶۲اصفهان۲۵مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیرباراناصفهان
۵۳۷نیک انداممنوچهرآغاجاری۰۰/۰۰/۱۳۳۵۰۳/۰۸/۱۳۵۹آغاجاری۲۴مرددیپلممعلممتاهل تیربارانآغاجاری
۵۳۸نیکوبینداریوش  ۱۳/۰۵/۱۳۶۰تهران  مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیربارانخاوران
۵۳۹واحدی (واحدیان)محمد رضا  ۰۰/۰۰/۱۳۶۰تهران مرد انقلابی حرفه ای تیربارانخاوران
۵۴۰واعظیامیراراک۰۰/۰۰/۱۳۴۰۱۸/۱۰/۱۳۶۰اراک۲۰مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیرباراناراک
۵۴۱ولی پورحسنآبادان۰۰/۰۰/۱۳۴۰۱۷/۰۴/۱۳۶۰شیراز ۲۰مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیربارانشیراز
۵۴۲ولیدیمحمدسنندج۰۰/۰۰/۱۳۳۸۱۳/۰۵/۱۳۶۰تهران ۲۲مرددبپلمدانشجومجردتیربارانخاوران
۵۴۳ویسیامیرمهاباد۰۰/۰۰/۱۳۳۸۰۰/۰۳/۱۳۶۳مهاباد۲۵مردفوق دیپلمانقلابی حرفه ایمجرددرگیری با پاسدارانمهاباد
۵۴۴هادی پورناصربوشهر۰۰/۰۰/۱۳۳۷۰۰/۰۳/۱۳۶۱زاهدان۲۳مرد دیپلمدانشجو فلسفهمجرددرگیریزاهدان
۵۴۵هاشمی تنگستانیجلال بوشهر۰۰/۰۰/۱۳۳۴۰۸/۰۴/۱۳۶۰تبریز۲۶مرددیپلمدانشجومجردتیربارانوادی رحمت تبریز
۵۴۶هاشمی شیرازی قاسمبندرعباس ۳۰/۰۸/۱۳۶۱بندرعباس مرد   تیربارانبندرعباس
۵۴۷هدائی بیژن آبادان۰۸/۰۹/۱۳۳۷۰۸/۰۹/۱۳۳۷تهران۲۳مرددیپلمدانشجومجردتیربارانخاوران
۵۴۸هدائی منیژه آبادان۰۰/۰۰/۱۳۳۵۰۰/۰۹/۱۳۶۱تهران۲۶زندیپلمدانشجوی پزشکیمتاهلتیربارانخاوران
۵۴۹همایون نژادمحمد علی زاهدان۰۰/۰۰/۱۳۳۱۱۰/۰۶/۱۳۶۰تهران۲۹مردلیسانسحقوقدان تیربارانخاوران
۵۵۰همرنگنادرزنجان ۰۰/۰۰/۱۳۷۱  مرد   خود سوزیزنجان
۵۵۱هنریمحمودبیرجند۰۰/۰۰/۱۳۳۴۰۰/۰۶/۱۳۶۷تهران ۳۳مردلیسانسانقلابی حرفه ایمتاهلحلق آویزخاوران
۵۵۲هوشیاریحسینبروجرد ۰۳/۰۷/۱۳۶۰بروجرد مرد کارگر تیربارانبروجرد
۵۵۳یثربیحمیدسنندج۰۰/۰۰/۱۳۴۰۰۰/۰۰/۱۳۶۷کردستان۲۷مرددیپلمپیشمرگه حمله هوائیکردستان
۵۵۴یزدانیباقربابل۰۳/۰۱/۱۳۲۹۲۵/۰۶/۱۳۶۰تهران۳۱مردلیسانسمهندسمجردتیرباران خاوران
۵۵۵یزدان یار داریوشکرج۰۰/۰۰/۱۳۳۸۱۴/۱۱/۱۳۶۰قزلحصار۲۲مردفوق دیپلممعلممجردتیربارانبهشت زهرا -ق۹۲
۵۵۶یگانه نودهیمهدیلوشان۰۰/۰۰/۱۳۳۲۱۰/۱۲/۱۳۶۰مشهد۲۸مرددیپلمانقلابی حرفه ایمجردتیربارانمشهد
۵۵۷یلفانیشهرههمدان۰۰/۰۰/۱۳۳۷۰۳/۰۹/۱۳۶۰تهران۲۳زندیپلمدانشجوی شیمیمجردتیربارانخاوران
۵۵۸یوسفیرسولتبریز۰۰/۰۰/۱۳۳۹۰۳/۰۷/۱۳۶۰تبریز۲۱مرددیپلمدانشجومجردتیربارانوادی رحمت تبریز

 

صفحهء اصلى آرشيو اسناد سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انتشارات انديشه و پيكار

post@peykar.org
Andeesheh va Peykar Publications

Postfach ۶۰۰۱۳۲
۶۰۳۳۱ Frankfurt
Germany