چاپ
دسته: مقالات
ارائهء مآخذی چند در توضیح معنا و کاربرد واژه هائی چون شرک، کفر، الحاد، زندقه و...