چاپ
دسته: مقالات
مقالاتی درباره ایران به زبان عربی منتشر شده در روزنامه الحیات (1999 - 2000)