یک سال از درگذشت آذر درخشان مبارز پرشور و دلبسته جنبش کمونیستی و آزادی زنان می گذرد. سال گذشته به کتاب او "زنان سال صفر" جایزه پوران بازرگان اهدا شد. بهترین بزرگداشت او توجه به اندیشه ای ست که یک عمر در راه آن رزمید. مقاله نخست از کتاب او را به این مناسبت روی سایت می گذاریم
sal_sefr.pdf
همراه با رفقا و دوستدارانش یادش را گرامی می داریم
به آخرین سخنانی که در جمع دوستانش بیان کرد گوش کنیم
http://www.youtube.com/watch?v=xQ9THup9KAI