شاندور پتوفى
شاعر انقلابى مجار

گردآورى و ترجمه: محمود تفضلى و آنگلا بارانىlurlo