فيلمی مستند در‮ ‬۸۰‮ ‬دقيقه
از سمير عبدالله و خوزه راينس
ترجمهء تراب حق شناس
انتشارات بوک آرتوس