چاپ
دسته: کتاب

لوئيز ميشل

يك عمر سرشار از مبارزه

ترجمه و انتشار به فارسى
به مناسبت نخستين سالگرد درگذشت
پوران بازرگان، بانوى انقلاب و سوسياليسم

انتشارات اندیشه و پیکار
پاریس - ۶ مارس ۲۰۰۸