اندیشه و پیکار وظیفه خود می داند از کوشش ها و ابتکارهایی که در راه اعتلای جنبش انقلابی و فرهنگ مارکسیستی در ایران صورت می گیرد، در حد امکان، هر چند ناچیز، حمایت کند. در اینجا نشانی رادیو فنگ و یکی از برنامه های آن را روی سایت می گذاریم
http://radiofang.com