اندیشه و پیکار وظیفه خود می داند از کوشش ها و ابتکارهایی که در راه اعتلای جنبش انقلابی و فرهنگ مارکسیستی در ایران صورت می گیرد، در حد امکان، هر چند ناچیز، حمایت کند.
اعلام موجودیت "پراکسیس"
دانلود متن پی دی اف
blog.youthdialog.net