چاپ
دسته: جنبش‌های اجتماعی

مصاحبه با آقای جعفر عظیم زاده عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با زیرنویس اسپانیایی

 

https://www.youtube.com/watch?v=0yIFPnLq-uQ