متن زیر را دوستانی که در همبستگی با مبارزات کارگران ایران فعالیت می کنند برای مان فرستاده اند.
با تشکر از ایشان.
اندیشه و پیکار

ابراهيم مددى عضو سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران به اتهام توهين به ماموران دولت در حين انجام وظيفه با شكايت عباس محمدى مشاور رئيس سازمان كار و امور اجتماعى استان تهران در شعبه ۱۰۶۰ مجتمع قضايى بهشتى محاكمه شد.

۲۵۰ كارگر كارخانه نساجى « رحيم زاده » اصفهان مدت ۲ ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند. اين كارگران ۶ ماه حقوق و مزاياى سال گذشته را هم طلبكار مى باشند.

كارگران تصفيه خانه آب طبس مدت ۴ ماه است كه حقوق و مزاياى خود را دريافت نكرده اند. همچنين ۱۸ كارگر بدليل اعتراض به عدم دريافت حقوق ، بدستور كارفرما از كار اخراج شدند.

كارگران كارخانه قند قهستان در استان خراسان جنوبى مدت ۵ ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند. واردات بى رويه شكر سبب توقف توليد شكر در كارخانه قند قهستان شده است.

۳۰۰ كارگر شركت لاستيك البرز مدت ۴ ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند، اين كارگران براى اعتراض مدت يك هفته است كه در اعتصاب ۲۴ ساعته بسر مى برند.كارگران به منظور حفاظت از اموال و موجودى هاى شركت بصورت ۲۴ ساعته به اعتصاب ادامه مى دهند .

۲۵۰ كارگر كارخانه « پادزانيك» قزوين مدت ۶ ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند و در صورت اعتراض به عملكرد مديريت از كار اخراج مى شوند.

با وجود ۳۰۰۰ واحد صنعتى در استان قزوين بيش از ۸۰ درصد از اين واحدها فاقد تشكل كارگرى هستند. در بسيارى از كارخانجات استان هيچگونه تشكل و انجمنى وجود ندارد. سال گذشته ۱۰۰ واحد توليدى در استان قزوين تعطيل شد. بر اساس آمار وزارت كار و امور اجتماعى بيش از ۸۰ درصد از تشكل كارگران قرار دادى هستند كه از بسيارى از مزاياى قانون كار محروم هستند.

۴۵ كارگر مجتمع صنعتى سما كردستان از كار اخراج شدند، ۵۰ كارگر باقى مانده در كارخانه بدون انعقاد قرار داد كار خود را ادامه مى دهند.

۲۰۰ كارگر شركت كشت و صنعت گوهر كوه خاش مدت ۶ ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند. بيش از ۵ سال است كه دستمزد ماهيانه اين كارگران با تاخير چندين ماهه پرداخت مى شود. همچنين بن كارگرى از سال ۸۴ پرداخت نشده است. ليست بيمه برخى از كارگران نزديك به ۱۲ سال به سازمان تامين اجتماعى ارسال نشده و اين كارگران با وجود ۳۵ سال سابقه كار مستمر هنوز بازنشسته نشده اند.

بيش از ۶۱۸ كارگر معدن سنگرود مدت ۱۷ ماه حقوق معوقه خود را دريافت نكرده اند. اشتغال ۳۵۰۰ نفرى به ۶۱۸ نفر رسيده و با تمهيدات مديريت جديد تا پايان سال جارى به ۳۶۰ تن خواهد رسيد.

مديريت كارخانه « روكش لاستيك » قزوين قرار دادهاى كارگران را كه تا پايان ۲۹/۱۲/۸۶ منعقد شده بود ، به تاريخ ۳۰/۱۰/۸۶ بازنويسى كرده است. كارگران مى بايست با قرار داد يك ماهه كار خود را دنبال كنند و در صورت هر گونه اعتراض از كار اخراج خواهند شد. مديريت كارخانه با اين شيوه از پرداخت عيدى و پاداش يكساله كارگران شانه خالى مى كند.

۳۶۰ كارگر كارخانه صنايع فلزى تهران مدت ۲ ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند.همچنين ۳ ماه حقوق معوقه سال ۸۵ كارگران پرداخت نشده است. اين كارگران براى اعتراض هفته گذشته به اعتصابى ۴ روزه دست زدند.

۵۶۰ كارگر كارخانه « الياف توليد كننده نخ نايلون » در كرج حقوق خود را دريافت نكرده اند. اين كارخانه زير نظر بنياد مستضعفان مى باشد. مديريت كارخانه مى خواهد زمين هاى اين كارخانه را به يك شركت بزرگ خودرو سازى بفروشد.

۱۲۰۰ كارگر شاغل در معدن زغال سنگ طبس خراسان مدت دو ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند.

۷۰ نفر از كاركنان سازمان هميارى استان آذربايجان غربى با سوابق كارى بين ۵ تا ۱۵ سال از كار اخراج شدند.

جهانشاه قنبرى ، خسرو باقرى و سيروس ميرزايى از كارگران شركت نيشكر هفت تپه توسط اداره اطلاعات شوش بصورت موقت بازداشت و مورد بازجويى قرار گرفتند. مامورين اداره اطلاعات اين كارگران را تحت فشار و تهديد قرار داده اند و گفته اند چرا در اعتصابات و تظاهرات كارگرى تابستان سال جارى شركت داشته اند.

بهمن خرسند ۱۹ ساله كارگر شركت سامان صنعت فلز بادرود در حال ريل سابى خط آهن تهران اصفهان توسط يك قطار سريع السير مسافرى كشته شد.

۱۲۰ كارگر كارخانه درخشان يزد با ۱۹ الى ۲۷ سال سابقه كار ، مدت ۲۰ ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند. كارگران براى اعتراض در مقابل كارخانه دست به تجمع زدند، اين كارخانه زير نظر سازمان مسكن مى باشد.

۷۰ كارگر كارخانه روكش چوبى قزوين مدت ۶ ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند. كارگران براى اعتراض نامه اى به استاندارى ارسال كرده و در خانه كارگر قزوين دست به تجمع زدند.

جمعى از كارگران كارخانه نساجى «سراب بافت» در اعتراض به عدم دريافت حقوق در مقابل مجلس شوراى اسلامى تجمع كردند. ۵۰۰ كارگر اين كارخانه مدت ۱۷ ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند.

۲۵۰ كارگر نساجى پاكريس سمنان با ۱۴ الى ۱۵ سال سابقه كار، مدت ۸ ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند. همچنين كارگران عيدى و پاداش سال گذشته و بن كارگرى سه سال گذشته را طلب دارند. كارگران براى اعتراض يك هفته اعتصاب كردند.

كارخانه گونى بافى «كمياك» قروه تعطيل شد و ۸۰۰ كارگر اين كارخانه از كار اخراج شدند.

عطا باباخانى عضو سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران بدليل شركت در تجمع مقابل ساختمان وزارت كار و امور اجتماعى در بازپرسى شعبه يك ويژه امنيت مورد بازجويى قرار گرفت.

كارخانه پروفيل چيپال در استان مركزى تعطيل و ۹۰ كارگر از كار اخراج شدند، در حالى كه نيمى از مطالبات كارگران پرداخت نشده است.

كارگران كارخانه اروم دشت اروميه مدت ۹ ماه است كه حقوق و مزاياى خود را دريافت نكرده اند. اين كارگران براى اعتراض به خانه كارگر ، اداره كار ، استاندارى و... مراجعه كرده اند، ولى تاكنون پاسخى به خواسته هاى آنها داده نشده است.

حدود ۴۰۰ كارگر كارخانه آزمايش در اعتراض به عدم بازنگرى در طرح طبقه بندى مشاغل و نيز ابهام در آينده شغلى خود ، ماه گذشته دست به اعتصاب زده بودند. كارفرما ۴۰ نفر از كارگران را بعنوان عوامل خاطى و براى تنبيه ساير اعتصاب كنندگان از كار اخراج كرد.

۴۰۰ كارگر شركت پوشينه بافت قزوين مدت ۶ ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند. كارگران براى اعتراض از شهرك صنعتى قزوين تا اداره كل صنايع و معادن در مركز استان اقدام به راهپيمايى كردند.

دهها كارگر شركت پيمانكارى فرايند كاو طبس مدت ۴ ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند. اين شركت ساختمانى با راه آهن قرار داد دارد.

۱۳۰ نفر از كارگران شهردارى سقز كه بيشتر آنان را رفتگران تشكيل مى دهند مدت ۴ ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند.

تمامى كارگران كارخانه كبريت سازى زنجان چوب از كار اخراج شدند. اين كارخانه تحت پوشش بانك صنعت و معدن قرار دارد.

بيش از ۶۰ كارگر كارخانه گونى بافى اروميه حقوق و مزاياى دى و اسفند ۸۴ ، عيدى و پاداش سال ۸۴ و ۸۵ و سه ماه حقوق سال ۸۵ خود را دريافت نكرده اند.

صديق امجدى كارگر اخراجى نساجى كردستان و از كارگران بازداشت شده در مراسم روز جهانى كارگر در سنندج به اتهام برهم زدن نظم عمومى و شركت در تجمع غير قانونى در دادگاه تجديد نظر به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جريمه نقدى و ۱۰ ضربه شلاق محكوم شده بود ، حكم صادره توسط شعبه دوم اجراى احكام دادگاه سنندج به مرحله اجرا در آمد. يازده كارگر ديگر به شلاق و پرداخت جريمه نقدى محكوم شده اند.


تعطيلى كارخانه ها، بيكارسازى هاو عدم پرداخت


۲۹ بهمن ماه - مطالبات معوقه كارگران شهردارى سقز
خبر رسيده از شهر سقز حاكيست كه مسئولين شهردارى سقز از پرداخت حقوق معوقه كارگران اين نهاد خوددارى مى كنند.
بيش از ۱۳۰ كارگر شهردارى سقز كه بيشتر آنان كارگران بخش نظافت شهرى هستند ۴ ماه حقوق معوقه خود را دريافت نكرده و گفته مى شود كه شهردارى بودجه لازم براى پرداخت حقوق كارگران را در اختيار ندارد.
۲۸ بهمن ماه - تعطيلى كارحانه ريخته گرى كردستان و بيكارى تمامى كارگران
به دنبال تعطيلى كارخانه "ريخته گرى ۱۶۲" كردستان، تمامى كارگران اين واحد بيكار شده اند.
كارگران اخراجى كارخانه "ريخته گرى ۱۶۲" كردستان در اعتراض به تعطيلى اين واحد به مراجع قضايى شكايت كرده و دادگاه نيز حكم به توقيف اموال كارخانه داده، اما اين حكم تاكنون به اجرا درنيامده است.

۲۷ بهمن ماه - عدم پرداخت حقوق معوقه كارگران شركت"اروم دشت" اروميه
بر اساس گزارش آژانس خبرى "موكريان" كارفرمايان شركت "اروم دشت" واقع در جاده درياى اروميه، از پرداخت حقوق و مزاياى معوقه كارگران اين واحد خوددارى مى كنند.
اين گزارش حاكيست كه كارگران شركت "اروم دشت" ۹ ماه حقوق و مزاياى خود را دريافت نكرده و عليرغم مراجعات مكرر آنان به خانه كارگر، اداره كار، استاندارى و ديگر نهادهاى دولتى، تاكنون هيچ اقدامى جهت پرداخت مطالبات آنان انجام نشده است.
۲۷ بهمن ماه - صدور حكم اخراج ۴۰ كارگر كارخانه"آزمايش" مرودشت به دليل شركت در اعتصاب
اداره كار شهرستان مرودشت، براى ۴۰ تن از كارگران كارخانه"آزمايش" به دليل شركت در اعتصاب ۱۰ روزه كارگران اين واحد، حكم اخراج صادر كرده است.
بيش از ۴۰۰ كارگر كارخانه"آزمايش" مرودشت ماه گذشته در اعتراض به عدم رسيدگى كارفرمايان به خواستهايشان دست به اعتصاب زدند، اما اداره كار ۴۰ نفر از كارگران را به اخراج محكوم و آنان را از مزايا و دريافت بيمه بيكارى نيز محروم كرده است.
۲۷ بهمن ماه - اخراج ۲۰۰ كارگر "صندوق نسوز خرم"
هيئت مدير شركت "صندوق نسوز خرم" در آخرين جلسه خود تصميم به تعطيلى كارخانه و اخراج تمامى كارگران اين واحد گرفته است.
هيئت مديره شركت "صندوق نسوز خرم" دليلى تعطيلى اين واحد را انتقال كارخانه به اصفهان اعلام كرده، اما بنا به گفته كارگران مديران به دليل قيمت بالاى زمينهاى كارخانه كه بيش از ۲۰ ميليارد تومان ارزش دارد، قصد تعطيلى اين واحد را دارند.
در حال حاضر هيچگونه توليدى در شركت "صندوق نسوز خرم" انجام نمى گيرد و در صورت ادامه اين وضعيت تمامى ۲۰۰ كارگر اين واحد بيكار خواهند شد.
۲۴ بهمن ماه - تعطيلى كارخانه "كمياك" قروه و بيكارى ۸۰۰ كارگر
به دنبال تعطيلى كارخانه "كمياك" در شهرستان قروه، ۸۰۰ كارگر شاغل در اين واحد توليدى بيكار شدند.
گفته مى شود كه كارخانه گونى بافى "كمياك" به دليل وضعيت بحرانى و ناتوانى در ادامه توليد تعطيل شده است.


اعتراضات واعتصابات كارگرى


۲۹ بهمن ماه – چندى پيش كارگران كارخانه لاستيك البرز در اقدامى هماهنگ و منسجم در اعتراض به آنچه كه پرداخت نشدن مطالبات كارگران در ۴ ماه اخير و تصميم مديريت براى انحلال كارخانه عنوان مى شد، به مدت چند هفته دست به اعتصاب زدند.
پس ازآن مديريت لاستيك البرز مجموعه كاركنان كارخانه را به ۹ گروه شغلى تقسيم كرده است و در حال حاضر تنها مطالبات آذرماه گروه يك شغلى پرداخت شده است. به گزارش "دسترنج"، يكى از كارگران كارخانه لاستيك البرز گفت: صبح امروز با تقسيم كاركنان به ۹ گروه مختلف، حقوق آذر ماه تعدادى از كارگران پرداخت شد.
اين كارگر در تشريح نحوه پرداخت مطالبات معوقه كارگران، گفت: مديريت لاستيك البرز مجموعه كاركنان كارخانه را به ۹ گروه شغلى تقسيم كرده است و در حال حاضر تنها مطالبات آذرماه گروه يك شغلى پرداخت شده است و هنوز تكليف ساير كارگران مشخص نيست.
اين مقام آگاه بابيان اينكه از سوى كارفرما به آنها گفته شده كه مطالبات همه كارگران تا پايان سال ۸۶ پرداخت خواهد شد گفت: هنوز هيچ كس نمى داند كه اين مطالبات كى و چگونه پرداخت مى شود. به نظر مى رسد اقدام اخير مديريت در تقسيم بندى كارگران براى آسيب رساندن به اتحاد كارگران باشد
۲۹ بهمن ماه - آخرين خبرها از اعتصاب كارگران سد گاوشان
بيش از ۴۰۰ كارگر شاغل در پروژه سد گاوشان كامياران از روز يكشنبه ۲۱ بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست به اعتصاب زدند.
كارگران بخش تونل هلتوشان و توانكش ۴ ماه حقوق خود را دريافت نكرده و ضمن دست زدن به اعتصاب، خواستار پرداخت مطالباتشان از سوى كارفرمايان شدند.
به دنبال ادامه اعتصاب، مسئولين پروژه سد گاوشان روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه وعده پرداخت بخشى از مطالبات كارگران را داده اند، اما كارگران تهديد كرده اند در صورتى كه تمامى حقوق معوقه آنان پرداخت نشود در مقابل فرماندارى كامياران دست به تجمع خواهند زد.
۲۹ بهمن ماه - تائيد حكم شلاق و جريمه ۱۱ تن از كارگران بازداشت شده اول ماه مه سنندج
شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان كردستان احكام صادره در مورد ۱۱ تن از كارگران بازداشت شده در جريان مراسم روز جهانى كارگر سال جارى در شهر سنندج را تائيد كرده است.
بر اساس احكام صادره، طيب چتانى، يدالله مرادى، طيب ملايى، اقبال لطيفى، حبيب الله كلكانى، صديق سبحانى، فارس گويليان، عباس اندريانى، صديق امجدى، محى الدين رجبى و خالد سوارى هر يك به ۲۰۰ هزار تومان جريمه و تحمل ۱۰ ضربه شلاق محكوم شده و دادگاه تجديد نظر نيز اين احكام را تائيد كرده است.
لازم به ذكر است كه حكم صادره در مورد "صديق امجدى" روز شنبه ۲۷ بهمن ماه از سوى دستگاه قضايى جمهورى اسلامى اجرا و نامبرده پس از تحمل ۱۰ ضربه شلاق، ۶۵ هزار تومان جريمه نيز پرداخت كرد.

۲۹ بهمن ماه - تجمع مجدد كارگران كارخانه "سراب بافت" در مقابل مجلس جمهورى اسلامى ۱۳۰ كارگر كارخانه "سراب بافت" براى دومين بار طى روزهاى گذشته در مقابل مجلس جمهورى اسلامى دست به تجمع زده و خواستار پرداخت مطالباتشان شدند.
۱۳۰ كارگر كارخانه "سراب بافت" به نمايندگى از ۵۰۰ كارگر اين واحد خواستار پرداخت ۱۷ ماه حقوق معوقه خود شدند.
كارگران كارخانه سراب بافت روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه نيز در مقابل مجلس جمهورى اسلامى دست به تجمع زده بودند، اما تاكنون هيچ اقدامى جهت رسيدگى به خواستهاى آنان انجام نشده است.
تجمع حاشيه نشينان سنندج در مقابل فرماندارى
روز يكشنبه ۲۸ بهمن ماه شمارى از ساكنين مناطق حاشيه شهر سنندج در مقابل فرماندارى اين شهر دست به تجمع زده و خواستار رسيدگى به مشكلاتشان شدند.
شركت كنندگان در اين تجمع كه اعضاى بيش از ۱۰۰ خانواده مى باشند و به دليل فقر و تنگدستى در حدفاصل روستاهاى "نايسر و باوريز" سرپناهى براى خود احداث كرده اند، خواستار برخوردارى از امكانات شهرى از جمله برق شدند.
مقامات جمهورى اسلامى با بهانه اينكه ساكنين اين منطقه خارج از محدوده شهرى اقدام به ساختن منزل نموده اند، از دادن امتياز برق به آنان خوددارى مى كنند.
تجمع كنندگان در مقابل فرماندارى سنندج تهديد كردند كه در صورت عدم رسيدگى به مشكلاتشان همچنان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

۲۸ بهمن ماه - راهپيمايى كارگران شركت "پوشينه بافت" قزوين
۴۰۰ كارگر شركت "پوشينه بافت" قزوين در ادامه اعتراضاتشان، براى دومين روز متوالى دست به راهپيمايى زده و خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند.
كارگران شركت "پوشينه بافت" كه ۶ ماه حقوق معوقه و برخى مزاياى ۳ سال گذشته خود را دريافت نكرده اند، امروز يكشنبه ۲۸ بهمن ماه از شهرك صنعتى قزوين به سوى اداره كل صنايع و معادن اين استان دست به راهپيمايى زده و نسبت به بى توجهى مسئولين دولتى در خصوص رسيدگى به مشكلاتشان اعتراض كردند.
لازم به ذكر است كه كارگران شركت "پوشينه بافت" روز شنبه ۲۷ بهمن ماه نيز در مقابل فرماندارى شهرستان البرز دست به تجمع زدند.

۲۸ بهمن ماه - تجمع كارگران كارخانه "صندوق نسوز خرم"
دهها كارگر كارخانه "صندوق نسوز خرم" در استان تهران، در مقابل اين كارخانه دست به تجمع زده و خواستار پرداخت مطالبات و رسيدگى به مشكلاتشان شدند.
كارفرمايان كارخانه صندوق نسوز خرم ضمن تعطيلى اين واحد، از پرداخت ۱۷ ماه حقوق و مزاياى ۸۶ كارگر كارخانه مذبور خوددارى مى كنند و مسئولين دولتى نيز هيچ اقدامى جهت حل مشكلات كارگران اين كارخانه انجام نمى دهند.
لاز به ذكر است كه از ۱۳۰ كارگر كارخانه صندوق نسوز خرم شمارى از آنان اخراج و به هنگام تعطيلى ۸۶ كارگر در اين واحد مشغول كار بودند.

۲۸ بهمن ماه - اعتراض موفقيت آميز كارگران كارخانه نوشابه سازى "روزنوش" كرمانشاه
كارگران كارخانه نوشابه سازى "روزنوش" كرمانشاه كه ۴ ماه حقوق و مزاياى معوقه خود را دريافت نكرده اند طى روزهاى گذشته در مقابل استاندارى كرمانشاه دست به تجمع زده و خواستار پرداخت مطالباتشان شدند.
به دنبال تجمع كارگران كارخانه نوشابه سازى "روزنوش" كرمانشاه، استاندار و مدير كل اداره كار اين استان دستور پرداخت تمامى مطالبات كارگران را صادر كرده اند.

۲۸ بهمن ماه - اجراى حكم جريمه و شلاق يكى از دستگير شدگان اول ماه مه سنندج
دستگاه قضايى جمهورى اسلامى در شهر سنندج حكم صادره در مورد"صديق امجدى" يكى از كارگران دستگير شده در مراسم اول ماه مه سال ۱۳۸۶ را اجرا كرد.
شعبه دوم اجراى احكام دادگاه عمومى سنندج روز شنبه ۲۷ بهمن ماه "صديق امجدى" را احضار و پس از مراجعه نامبرده به اين شعبه ۱۰ ضربه شلاق به وى زده شده و خانواده اش نيز مجبور به پرداخت ۶۵ هزار تومان جريمه شده اند.
لازم به ذكر است كه دستگاه قضايى جمهورى اسلامى ۱۱ تن از كارگران بازداشت شده مراسم روز جهانى كارگر در شهر سنندج را به جريمه نقدى و تحمل شلاق محكوم كرده است.

۲۷ بهمن ماه - راهپيمايى و تجمع كارگران كارخانه "پوشينه بافت" قزوين
بيش از ۲۰۰ تن از كارگران كارخانه "پوشينه بافت" در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان، امروز شنبه ۲۷ بهمن ماه در مقابل فرماندارى شهرستان "البرز" در استان قزوين تجمع كردند.
كارگران "پوشينه بافت" از محل كارخانه به سوى فرماندارى شهر البرز راهپيمايى كرده و ضمن تجمع در مقابل فرماندارى، خواستار رسيدگى مسئولين دولتى به مشكلات خود و پرداخت مطالباتشان شدند.
كارگران كارخانه"پوشينه بافت" ۴ ماه حقوق سال جارى و برخى مزاياى ۳ سال گذشته خود را دريافت نكرده و عليرغم اعتراضات آنان، كارفرمايان و مقامات دولتى از حل مشكلاتشان خوددارى مى كنند.
۲۷ بهمن ماه - تجمع اعتراضى كارگران شركت"زلال موج" همدان
دهها كارگر شركت"زلال موج" همدان طى روزهاى اخير در مقابل شركت شهركهاى صنعتى همدان دست به تجمع زده و خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند.
كارگران شركت "زلال موج" همدان ۵ ماه حقوق و مزاياى خود را دريافت نكرده و عليرغم اعتراضات آنان كارفرما و مقامات دولتى از رسيدگى به خواستهاى آنان خوددارى مى كنند.

۲۵ بهمن ماه - كارگران شركت گلوكز اشنويه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماهيانه خود ، در محل اين شركت دست به اعتصاب زدند. كارگران اين شركت كه ۶ ماه است حقوق ماهيانه خود را دريافت نكرده اند، خواستار پرداخت دستمزد معوقه خود از سوى كارفرما هستند.

۲۵ بهمن ماه - ادامه اعتصاب كارگران سد "گاوشان" كامياران
بر اساس خبر رسيده از شهر كامياران، اعتصاب كارگران بخشهاى از پروژه سد گاوشان كه از روز يكشنبه ۲۱ بهمن ماه آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.
۴۰۰ كارگر بخش تونل هلتوشان و توانكش ۴ ماه حقوق خود را دريافت نكرده و ضمن دست زدن به اعتصاب، خواستار پرداخت مطالباتشان از سوى كارفرمايان هستند.
كارگران اعتصابى سد گاوشان همچنان بر خواستهاى خود پافشارى مى كنند، اما كارفرمايان اعلام كرده اند كه توان پرداخت حقوق معوقه كارگران را ندارند

۲۵ بهمن ماه - دسترنج : اداره كار شهرستان مرودشت، براى ۴۰ كارگر به دليل شركت داشتن در يك اعتصاب ۱۰ روزه ، حكم اخراج صادر كرد.
به گزارش دسترنج، ۴۰ كارگر در جريان اعتصاب ماه گذشته كارگران كارخانه آزمايش از سوى كارفرما به عنوان عوامل خاطى و براى تنبيه ساير اعتصاب كنندگان اخراج شدند.
تمامى اخراج شدگان بصورت قراردادى در اين كارخانه مشغول به كار بودند كه پيش از اتمام اعتبار قرداد از سوى كارفرما اخراج شدند.
اعضاى هيت تشخيص اختلاف اداره كرا مرودشت نيز با اين استدلال كه كارگران مذكور به دليل شركت در اعتصاب خود بخود ترك كار كرده اند، به اخراج كارگران و محروميت آنها از دريافت سنوات و مقررى بيمه بيكارى راى دادند.
گفته مى شود دليل اعتصاب كارگران، خلف وعده كارفرما آزمايش مرودشت در خصوص بازنگرى طرح طبق بندى مشاغل بوده است.
كارگران اخراجى در حال حاضر منتظر هستند كه شايد با پادرميانى مسوولان مربوطه بتوانند از مستمرى بيمه بيكارى استفاده كنند.
پيشتر حدود ۴۰۰ كارگر آزمايش مرودشت در ابتداى پاييز امسال به نشانه اعتراض به عدم بازنگرى در طرح طبقه بندى مشاغل و نيز ابهام در آينده شغلى خود به دست به اعتصاب زده بودند.
اين اعتصاب سرانجام با پادرميانى مسوولان استانى و متعهد شدن كارفرما به برآورده كردن خواسته هاى كارگران پايان يافت.

۲۴ بهمن ماه - اعتصاب كارگران كارخانه نساجى "پاكريس"سمنان
بيش از ۲۵۰ كارگر كارخانه نساجى "پاكريس" سمنان، طى يك هفته اخير دست به اعتصاب زده و خواستار پرداخت مطالباتشان از سوى كارفرمايان شدند.
كارگران كارخانه نساجى "پاكريس" سمنان، ۸ ماه حقوق، عيدى و پاداش سال گذشته و برخى مزاياى خود را دريافت نكرده اند.
اعتصاب كارگران كارخانه نساجى "پاكريس" سمنان، عليرغم وعده هاى كارفرمايان مبنى بر پرداخت بخشى از مطالباتشان همچنان ادامه دارد و نماينده كارگران امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه نيز جهت پيگيرى خواستهاى كارگران اين واحد به فرماندارى سمنان مراجعه كرده است.

عملى نشدن وعده هاى مسئولين دولتى به كارگران كارخانه "لاستيك البرز"
۲۴ بهمن ماه - در حاليكه ۱ هفته از توقف اعتصاب كارگران كارخانه"لاستيك البرز" مى گذرد، وعده هاى مسئولين دولتى مبنى بر رسيدگى به مشكلات و پرداخت مطالبات كارگران اين واحد تاكنون عملى نشده است.
بيش از ۳ هزار كارگر كارخانه "لاستيك البرز" دست به اعتصاب ۲۲ روزه اى زده و خواستار پرداخت ۴ ماه حقوق معوقه و از سرگيرى فعاليت كارخانه شدند، اما به دنبال وعده هاى مسئولين رژيم مبنى بر رسيدگى به خواستهايشان، اعتصاب خود را متوقف كردند.
در حال حاضر هيچ يك از وعده هاى مسئولين دولتى و كارفرمايان كارخانه "لاستيك البرز" عملى نشده و ۳ هزار كارگر اين واحد همچنان در بلاتكليفى به سر مى برند

عضو كميته هماهنگى در زندان اوين
"بختيار رحيمى"، از اعضاى كميته هماهنگى براى ايجاد تشكل كارگرى كه ۷ ماه قبل از سوى ماموران امنيتى دستگير شده بود، همچنان در زندان اوين به سر مى برد.
"بختيار رحيمى"، كه روز ۲۹ تيرماه سال جارى در منزلش در مريوان بازداشت شد، بيش از ۹۵ روز در سلولهاى انفرادى بازداشتگاه اداره اطلاعات به سر برد و در حال حاضر به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شده است.
"بختيار رحيمى"، كه به اقدام عليه امنيت ملى متهم شده، طى ۷ ماه گذشته تحت شكنجه هاى جسمى و روحى قرار داشته و تنها يك بار به مدت ۵ دقيقه با خانواده اش ملاقات كرده و از حق داشتن وكيل نيز محروم است.

۲۳ بهمن ماه - ادامه اعتصاب كارگران سد گاوشان كامياران
بر اساس خبر رسيده از شهر كامياران، اعتصاب كارگران سد گاوشان كه از روز يكشنبه ۲۱ بهمن ماه آغاز شده بود، امروز سه شنبه وارد سومين روز خود شد.
۴۰۰ كارگر بخش تونل هلتوشان و توانكش ۴ ماه حقوق خود را دريافت نكرده و ضمن دست زدن به اعتصاب، خواستار پرداخت مطالباتشان از سوى كارفرمايان هستند.
كارگران اعتصابى سد گاوشان همچنان در مقابل عدم پرداخت مطالباتشان بر خواستهاى خود پافشارى مى كنند، اما كارفرمايان اعلام كرده اند كه توان پرداخت حقوق معوقه كارگران را ندارند.

۲۳ بهمن ماه - تجمع كارگران كارخانه"روكش چوبى" قزوين
۷۰ تن از كارگران كارخانه "روكش چوبى" قزوين در مقابل خانه كارگر اين استان دست به تجمع زده و خواستار پرداخت مطالبات معوقه و رسيدگى به مشكلاتشان شدند.
كارگران كارخانه "روكش چوبى" قزوين كه ۶ ماه حقوق و مزاياى خود را دريافت نكرده و اكنون بيكار شده اند، خواستار پرداخت حقوق و از سرگيرى فعاليت كارخانه مذبور شدند.
كارگران كارخانه "روكش چوبى" همچنين در نامه اى به استاندارى قزوين، ضمن اشاره به احتمال تعطيلى اين واحد، خواستار رسيدگى مسئولين دولتى به مشكلات كارخانه مذبور شده اند.

۲۳ بهمن ماه - تجمع كارگران كارخانه "سراب بافت" آذربايجان شرقى در مقابل مجلس جمهورى اسلامى
شمارى از كارگران كارخانه "سراب بافت" آذربايجان شرقى به نمايندگى از ۵۰۰ كارگر اين شركت در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود، در مقابل مجلس جمهورى اسلامى دست به تجمع زدند.
بنا به گفته كارگران شركت كننده در اين تجمع اعتراضى، ۵۰۰ كارگر كارخانه "سراب بافت" ۱۷ ماه حقوق و مزاياى معوقه خود را دريافت نكرده و كارفرمايان اين واحد نيز از پرداخت مطالبات آنان خوددارى مى كنند.

۲۲ بهمن ماه - احضار يك كارگر ديگر شركت واحد به دادگاه
بر اساس گزارش سنديكاى كارگران شركت واحد، دادگاه جمهورى اسلامى "عطا باباخانى" راننده منطقه شش شركت واحد و بازرس سنديكاى كارگران اين شركت ، را احضار كرده است.
دليل احضار "عطا باباخانى" كه بايد تا روز ۲۳ بهمن ماه خود را به دادگاه معرفى كند، اعلام نشده است

اعتصاب ۴۰۰ تن از كارگران سد "گاوشان" كامياران
بر اساس خبر رسيده از شهر كامياران، كارگران سد گاوشان امروز يكشنبه ۲۱ بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زدند.
كارگر بخش تونل هلتوشان و توانكش ۴ ماه حقوق خود را دريافت نكرده و ضمن دست زدن به اعتصاب خواستار پرداخت مطالباتشان از سوى كارفرمايان هستند.

۲۱ بهمن ماه - اعتصاب كارگران پتروشيمى" كاويان" در عسلويه
بر اساس گزارش اتحاديه سراسرى كارگران اخراجى و بيكار، كارگران پتروشيمى "كاويان" در عسلويه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاى معوقه خود دست به اعتصاب زدند.
كارگران پتروشيمى "كاويان" كه ۷ ماه دستمزد معوقه خود را دريافت نكرده اند، دست از كار كشيده و ضمن راهپيمايى به سوى خوابگاه خود در كمپ كرمانشاهان، خواستار پرداخت مطالباتشان شدند.
لازم به ذكر است كه كارگران شركت "كافن" از پتروشيمى "مرواريد" نيز كه در كمپ كرمانشاهان مستقر هستند در اعتصاب به سر مى برند.

۲۱ بهمن ماه ادامه بازداشت عضو كميته هماهنگى در زندان اوين
"بختيار رحيمى"، از اعضاى كميته هماهنگى براى ايجاد تشكل كارگرى كه ۷ ماه قبل از سوى ماموران امنيتى دستگير شده بود، همچنان در زندان اوين به سر مى برد.
"بختيار رحيمى"، كه روز ۲۹ تيرماه سال جارى در منزلش در مريوان بازداشت شد، بيش از ۹۵ روز در سلولهاى انفرادى بازداشتگاه اداره اطلاعات به سر برد و در حال حاضر به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شده است.
"بختيار رحيمى"، كه به اقدام عليه امنيت ملى متهم شده، طى ۷ ماه گذشته تحت شكنجه هاى جسمى و روحى قرار داشته و تنها يك بار به مدت ۵ دقيقه با خانواده اش ملاقات كرده و از حق داشتن وكيل نيز محروم است.
اعتصاب كارگران شركت گلوكز "اشنويه"
صبح امروز شنبه ۲۰ بهمن ماه كارگران شركت "گلوكز" در شهرستان اشنويه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زدند.
كارگران شركت "گلوكز" در شهرستان اشنويه كه ۶ ماه حقوق معوقه خود را دريافت نكرده اند، خواستار پرداخت مطالباتشان از سوى كارفرماى شركت شدند.
تجمع كارگران كارخانه نساجى"درخشان" در يزد
صبح امروز شنبه ۲۰ بهمن ماه، كارگران كارخانه نساجى"درخشان" يزد در مقابل اين كارخانه تجمع كرده و خواستار پرداخت مطالباتشان شدند.
كارگران كارخانه نساجى درخشان كه بين ۱۹ تا ۲۷ سال سابقه كار در اين واحد را دارند، بيش از ۲۰ ماه است كه حقوق و مزاياى خود را دريافت نكرده اند. كارگران كارخانه نساجى درخشان تاكنون چندين بار در مقابل نهادها و ادارات جمهورى اسلامى در شهر يزد دست به تجمع زده اند، اما عليرغم وعده هاى مسئولين، هيچ اقدامى جهت رسيدگى به مشكلات و پرداخت مطالبات آنان انجام نشده.

تجمع اعتراضى ۱۵۰۰كارگر شركت سپاسد گتوند عليا
درروزشنبه۲۰ بهمن ماه بيش از۱۵۰۰ كارگر دراعتراض به تعطيلى شركت وعدم پرداخت دستمزدها درجلوى درب شركت تجمع اعتراضى برپاكردند.دراين تجمع كارگران خواستار رسيدگى به خواستهاى خود شدند.
دراين تجمع اعتراضى كارگران وقتى بادرب بسته شركت روبرو گرديدند اقدام به شكستن درب ورودى كردند وواردمحوطه كارگزينى شركت شدند.اين اعتراض تاروز ۲۱بهمن همچنان ادامه داشته .دراين روز كارگران ضمن تاكيد برخواستهاى خود ازجمله پرداخت نيمى از دستمزد آذرماه و دوماه دى و بهمن راكه طلب دارند وهم چنيين دريافت عيدى و پاداش هستند.برادامه اعتراض خودتارسيدن به خواسته هايشان برادامه مبارزات خودتاكيد كردند.

۱۹ بهمن ماه حدود ۸۰ نفر از كارگران شركت كافن از پيمانكاران پتروشيمى مرواريد در منطقه عسلويه، در اعتراض به عدم پرداخت ۷ ماه از دستمزدهايشان، از روز سه شنبه مورخه ۱۶/۱۱/۸۶ دست به اعتصاب زده اند. اين كارگران در روز اول اعتصاب با بستن درب ورودى كارگاه از تردد خودروها (غير از آمبولانس و ماشين هاى آتش نشانى) به داخل كارگاه جلوگيرى كردند. با شروع اعتصاب كارگران، بلافاصله حراست، نيروى انتظامى و اطلاعات سر رسيدند و از كارگران خواستند تا از اعتصاب دست بكشند و راه را براى تردد ماشينها باز كنند اما كارگران تا آخر وقت همچنان راه را بسته نگه داشته و حاضر به پايان دادن به اعتصاب خود نشدند. در پايان اين روز طى مذاكراتى كه ما بين كارگران از سويى و كارفرما و حراست و نيروى انتظامى و اطلاعات از سوى ديگر صورت گرفت، آنان از كارگران خواستند به خاطر حساسيت ايام ۲۲ بهمن، تا اين روز از كارگاه خارج شوند و در خوابگاههايشان بمانند. كارگران نيز با قبول تعهدى از جانب كارفرما مبنى بر احتساب اين ايام به عنوان روز كارى، كارگاه را ترك كرده و به خوابگاههايشان رفتند. لازم به ذكر است كارفرما تعهدنامه اى را كه بابت احتساب اين ايام به عنوان روز كارى به كارگران داده، نزد خود نگه داشته است.
اتحاديه سراسرى كارگران اخراجى و بيكار
تجمع رانندگان تاكسى در اعتراض به كمبود بنزين در مقابل فرمانداى دامغان
صبح امروز جمعه ۱۹ بهمن ماه جمع كثيرى از رانندگان تاكسى در اعتراض به پائين بودن سهيمه بنزين در مقابل فرماندارى و شوراى شهر "دامغان" تجمع كردند.
رانندگان شركت كننده در اين تجمع اعتراضى، ضمن اشاره به اينكه سهميه بنزين تعيين شده تامين كننده نيازهاى خودروهاى آنان نيست، خواستار افزايش سهميه بنزين خودرهايشان شدند.

كيان تاير و آتش خشم كارگران
۸۶.۱۱.۱۳ به گفته شاهدان عينى قريب به ده روز است كه به طور پراكنده اعتراضاتى در درون كارخانه كيان تاير انجام مى شد .اين اعتراضات ازيكشنبه شب به اوج خود رسيده و به دليل عدم پرداخت چهار ماه حقوق و سنوات و فرار كارفرما و محول كردن كارخانه به يكى از پيمانكاران كارگران به خشم آمده و با مسلح شدن به سلاحهاى سرد از قبيل چوب،چماق،قمه و چاقو اقدام به دفاع از خود دربرابرحمله و هجوم نيروهاى رژيم كردند . بعدازآن هرروز كارگران به تظاهرات مى پردازند و غروب قريب به ۲۰۰ نفر فقط در برابر درب جنوبى شركت نمايان ميشوند . صبح در پشت بامها و كناره ها وبعدازظهر در برابر درب اقدام به سوزاندن لاستيك نموده وهر كدام از نيروهاى اطلاعات وپليس نزديك مى شوند با سنگ و آتش آنها را از برابر درب مى راندند . كارگران در پشت بام جنوبى شركت كفن پوشان و نقابداران با سر دادن شعارهايى از قبيل مجلس كارگر گرسنه را نمى شناسد , ،كارگر دلير است –خستگى نا پذير است ،مجلس بى هويت فلسطين و رها كن رحمى به حال ما كن ،مرگ بر سرمايه دار –مرگ بر ستمگر كارگر مى ميرد ذلت نمى پذيرد خبرگزارى هما-
۱۱بهمن ماه تجمعات اعتراضى كارگران كارخانه نساجى "درخشان" در مقابل استاندارى يزد
دهها كارگر كارخانه نساجى"درخشان" طى روزهاى گذشته چندين بار در مقابل استاندارى يزد دست به تجمع زده و خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شده اند.
مديران كارخانه نساجى"درخشان" حقوق و مزاياى چندين ماه كارگران اين شركت را پرداخت نكرده و مسئولين استاندارى نيز پاسخگويى مشكلات كارگران نيستند.
كارفرمايان كارخانه نساجى"درخشان" همچنين شمارى از كارگران قراردادى اين واحد را نيز از سر كارهايشان اخراج كرده اند.
۸۶.۱۱.۱۰
دستمزد ۲۵۰ كارگر كارخانه "ايران برگ" گيلان بيش از سه ماه است كه پرداخت نشده است .
يكى از فعالان كارگرى استان گيلان در همين رابطه مى گويد: خصوصى سازى بى رويه از يك سو و واردات منسوجات از سويى ديگر باعث تعطيلى و بحران بسيارى از كارخانه هاى نساجى استان شده است و انتظار مى رود با نزديكى به روزهاى پايانى سال اعتراضات گسترده كارگرى در استان گيلان را شاهد باشيم .
وى همچنين از مشكلات ديگر كارگران "ايران برگ" گفت: چون اكثر كارگران اين كارخانه از طريق وام مسكن خانه خريده اند حالا با تعويق پرداخت حقوق و سپرى شدن موعد قسط وام اين كارگران نگران بازپس گيرى خانه هايشان توسط بانك هستندحوادث كارگرى درايران


جانباختن يك كارگر اهل يكى از روستاهاى سنندج در تهران
بر اساس خبر رسيده از شهر سنندج،"اكبر پايزران" ۲۰ ساله، اهل روستاى "تخته" در منطقه"ژاورود" سنندج كه در تهران مشغول كار بود، بر اثر حادثه محل كار جانش را از دست داد. "اكبر پايزران" كه در يك ساختمان در منطقه "فرحزاد" تهران مشغول كار بود روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه بر اثر اصابت تيرآهن به سرش زخمى و به بيمارستان منتقل مى شود، اما متاسفانه به دليل شدت جراحات جانش را از دست مى دهد.
جسد "اكبر پايزران" روز پنجشنبه به سنندج منتقل و در ميان غم و اندوه خانواده، دوستان و آشنايانش در گورستان روستاى"حسن آباد" در حومه سنندج به خاك سپرده شد.

تجمعات اعتراضى كارگران كارخانه فرش"راوند" كاشان
۳۰ بهمن - بيش از ۱۰۰ كارگر كارخانه فرش "راوند" كاشان طى روزهاى اخير در اعتراض به تعطيلى اين كارخانه دست به تجمع زده اند.
كارخانه فرش راوند كاشان از مهر ماه سال جارى تعطيل و ۲۶۰ كارگر اين واحد در حالى بيكار شده اند كه حقوق و بيمه آنان نيز قطع شده است.
كارگران كارخانه فرش راوند كاشان در جريان تجمعات خود در مقابل اين كارخانه خواستار رسيدگى به مشكلات، پرداخت حقوق معوقه و برخوردارى از حق بيمه خود مى شوند.
عملى نشدن وعده هاى مقامات جمهورى اسلامى به كارگران معدن "سنگرود" در استان گيلان
۳۰ بهمن - عليرغم وعده هاى مكرر مقامات جمهورى اسلامى مبنى بر پرداخت مطالبات معوقه كارگران معدن"سنگرود" در استان گيلان، هيچ اقدامى در اين خصوص انجام نشده است.
حدود ۶۰۰ كارگر معدن"سنگرود" ۱۷ ماه حقوق معوقه خود را دريافت نكرده و دستمزد كنونى آنان نيز با يك ماه تاخير پرداخت مى شود.
لازم به ذكر است كه"احمدى نژاد" رئيس دولت جمهورى اسلامى سال گذشته در جريان سفر به استان گيلان وعده پرداخت فورى حقوق معوقه كارگران معدن سنگرود را داده بود.
تعطيلى كارخانه قند"نسيم صبا" در بانه و اخراج كارگران
۳۰ بهمن - بر اساس خبرى كه از شهر بانه به دستمان رسيده است، كارفرمايان كارخانه قند "نسيم صبا" واقع در منطقه "ولى آباد" اين واحد را تعطيل و تمامى كارگران را اخراج كردند.
كارخانه قند "نسيم صبا" كه ۲۰ كارگر به صورت ۲ شيفت در آن مشغول كار بودند روز ۲۳ بهمن ماه و در حالى تعطيل شده كه كارگران اين واحد برخى از مطالبات و مزاياى خود را تاكنون در يافت نكرده اند.
تائيد حكم شلاق و جريمه ۱۱ تن از كارگران بازداشت شده اول ماه مه سنندج
۳۰ بهمن - شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان كردستان احكام صادره در مورد ۱۱ تن از كارگران بازداشت شده در جريان مراسم روز جهانى كارگر سال جارى در شهر سنندج را تائيد كرده است.
بر اساس احكام صادره، طيب چتانى، يدالله مرادى، طيب ملايى، اقبال لطيفى، حبيب الله كلكانى، صديق سبحانى، فارس گويليان، عباس اندريانى، صديق امجدى، محى الدين رجبى و خالد سوارى هر يك به ۲۰۰ هزار تومان جريمه و تحمل ۱۰ ضربه شلاق محكوم شده و دادگاه تجديد نظر نيز اين احكام را تائيد كرده است.
لازم به ذكر است كه حكم صادره در مورد "صديق امجدى" روز شنبه ۲۷ بهمن ماه از سوى دستگاه قضايى جمهورى اسلامى اجرا و نامبرده پس از تحمل ۱۰ ضربه شلاق، ۶۵ هزار تومان جريمه نيز پرداخت كرد.
۲۴ بهمن ماه - اعتصاب كارگران كارخانه نساجى "پاكريس"سمنان
بيش از ۲۵۰ كارگر كارخانه نساجى "پاكريس" سمنان، طى يك هفته اخير دست به اعتصاب زده و خواستار پرداخت مطالباتشان از سوى كارفرمايان شدند.
كارگران كارخانه نساجى "پاكريس" سمنان، ۸ ماه حقوق، عيدى و پاداش سال گذشته و برخى مزاياى خود را دريافت نكرده اند.
اعتصاب كارگران كارخانه نساجى "پاكريس" سمنان، عليرغم وعده هاى كارفرمايان مبنى بر پرداخت بخشى از مطالباتشان همچنان ادامه دارد و نماينده كارگران امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه نيز جهت پيگيرى خواستهاى كارگران اين واحد به فرماندارى سمنان مراجعه كرده است.
عملى نشدن وعده هاى مسئولين دولتى به كارگران كارخانه "لاستيك البرز"
۲۴ بهمن ماه - در حاليكه ۱ هفته از توقف اعتصاب كارگران كارخانه"لاستيك البرز" مى گذرد، وعده هاى مسئولين دولتى مبنى بر رسيدگى به مشكلات و پرداخت مطالبات كارگران اين واحد تاكنون عملى نشده است.
بيش از ۳ هزار كارگر كارخانه "لاستيك البرز" دست به اعتصاب ۲۲ روزه اى زده و خواستار پرداخت ۴ ماه حقوق معوقه و از سرگيرى فعاليت كارخانه شدند، اما به دنبال وعده هاى مسئولين رژيم مبنى بر رسيدگى به خواستهايشان، اعتصاب خود را متوقف كردند.
در حال حاضر هيچ يك از وعده هاى مسئولين دولتى و كارفرمايان كارخانه "لاستيك البرز" عملى نشده و ۳ هزار كارگر اين واحد همچنان در بلاتكليفى به سر مى برند