با كمتر از يك سال است كه انجمنEuro Palestine

يا همبستگى صداها براى صلح عادلانه در خاورميانه (متشكل از جمعى از فرانسويان كه از آرمان عادلانهء فلسطين جانبدارى مى كنند) دست به ابتكار جالب و كم نظيرى در فرانسه زده كه عبارت است از افتتاج يك كانون به نام كتابسراى مقاومت Librarie Résistances.
اين كتابسرا كه ۳۰۰ متر مربع وسعت دارد شامل امكانات زير است:
يك كتابفروشى مدرن، نمايشگاه فرآورده هاى سنتى خلق هاى مبارز تحت ستم از فلسطين گرفته تا آمريكاى لاتين و آفريقا، يك مركز اسناد مجهز به هزاران سند و نشريه متعلق به مقاومت ضد استعمارى و ضد امپرياليستى، يك فضاى منسب ويژهء استفاده از اينترنت (با ۴ كامپيوتر) و بالاخره سالن مجهز به دستگاه هاى صوتى و روشنايى و پرده براى سخنرانى و بحث و گفتگو و نمايش فيلم.
كتاب ها، اسناد پژوهشى، جلسات بحث و گفت و گوى اين مركز از مسائل فلسطين و خاورميانه فراتر مى رود و مباحث اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و هنرى روز را كه تودهء فرانسوى با آن دست به گريبان است نيز دربر مى گيرد.
جالب اينكه كتابسراى مقاومت در خيابانى واقع شده است به نام «گى موكه» و نزديك مترويى به همين نام. گى موكه نام يكى از اعضاى سازمان جوانان حزب كمونيست فرانسه است كه در مقاومت ضد فاشيستى اي ن كشور در جنگ جهانى دوم (زمانى كه در اشغال نازيها بود) شركت داشت و پس از دستگيرى و مدتى زندان، اعدام شد. گى موكه در تاريخ فرانسه يكى از شهداى مقاومت ضد فاشيستى ست. نامه هاى او از زندان و در آستانهء اعدام (كه هنوز در داخل مترو در ويترينى در معرض ديد عموم قرار دارد) سرشار از اراده و جسارت رزمندگى ست و نه تنها براى نيروهاى چپ، بلكه براى كليهء نيروهاى اين كشور امرى تثبيت شده است و حتى در مدارس نيز از آن سخن به ميان مى آيد.