گزارش ارسالى براى نشريه دانشجويى بذر

امروز از ابتداى صبح دانشگاه پلى تكنيك شاهد جنب وجوش بسيارى بود بنا به فراخوانى كه در روزهاى قبل در دانشگاه پخش شد قرار بود تجمعى در ساعت ۱۲ظهر در اعتراض به احكام صادر براى سه دانشجوى پلى تكنيكى برگزار شود.
در ساعت ۱۱:۳۰تجمع با خواندن سرود ياردبستانى آغاز شد. اين تجمع با حضور فعال ۷۰۰ نفر از دانشجويان آغاز شد. شعار "دانشجوى زندانى آزاد بايد گردد"، "دانشجو دانشجو اتحاد اتحاد" سرداده شد. دراين ميان پلاكاردهاى با مضامين ("اوين پاداش دانشجوى منتقد"، "زندانى سياسى آزاد بايد گردد"،"پيش بسوى تشكل مستقل دانشجويى"، "هرگونه دخالت خارجى محكوم است"، "اتحاد، مبارزه، پيروزى" و "جنبش دانشجويى متحد جنبش كارگرى و جنبش زنان") نيز به چشم مى خورد. همچنين در ادامه اين تجمع تريبون آزادى شكل گرفت كه در آن دانشجويانى از انجمن منتخب پلى تكنيك و دانشجويان سوسياليست پلى تكنيك به صحبت پرداختند و احكام صادره را محكوم كردند. در اين ميان بيانيه هاى دانشجويان دانشگاه هاى مختلف تهران از جمله، علامه، شريف، خواجه نصير، دفتر تحكيم و همچنين بيانيه "فعالان و دانشجويان چپ دانشگاه هاى تهران و دانشجويان سوسياليست پلى تكنيك" خوانده شد .
در ادامه با دخالت بسيج درگيرهايى در گوشه و كنار نيز اتفاق افتاد كه با برخورد متقابل از سوى دانشجويان روبرو شد و باعث شد دانشجويان "شعار مرگ بر ديكتاتور" را سر دهند، در اين ميان از بيرون دانشگاه خبرهاى ازدرگيرى دانشجويانى كه در محوطه پلى تكنيك بودند و نتوانستند وارد شوند، مى رسيد. اين اخبارهمراه با خبر دستگيرى تعدادى از رفقا بود در ادامه نيز دانشجويان شعار" برپا خيز، ازجا كن، بناى كاخ دشمن" را سر دادند.
در ساعت ۱۲:۳۰ تريبون آزاد به كار خود پايان داد. در اين ساعت تعداد دانشجويان كه به ۱۲۰۰ نفر رسيده بود بار ديگر با خواندن سرود يار دبستانى اقدام به راهپيمايى به طرف درب ولى عصر كردند. آنان پشت در تجمع كردند و شعار دادند. اينكار موجب توقف مردم بيرون دانشگاه شد. تعدادى از مردم در مقابل در تجمع كردند كه با ورود نيروى سركوب گر انتظامى پراكنده شدند. دانشجويان با سر دادن شعار"حكومت زور نمى خوايم، پليس مزدور نمى خوايم" و "حكومت حيا كن، دانشگاه رو رها كن" به استقبال نيروى انتظامى رفتند. در اين زمان چند تن از عوامل اطلاعات و حراست اقدام به گرفتن عكس وفيلم كردند كه با هوشيارى چند دانشجوى مبارز شناسايى شدند. عوامل اطلاعاتى با برخورد شديد دانشجويان روبرو شدند و موبايل و دوربين هاى آنها توسط دانشجويان مصادره شد .
در ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر تجمع بار ديگر حركت خود را به طرف صحن اصلى دانشگاه ادامه داد و بعد از حدود ۲۰ دقيقه به كار خود پايان داد. در پايان تجمع چيزى كه به چشم مى خورد روحيه جمعى و بالاى دانشجويان و همچنين حمايت عده زيادى از دانشجويان دانشگاهاى ديگر وهمچنين وروديهاى جديد بود .
در آخر با خبرشديم تعدادى از دوستانمان موقع خروج از دانشگاه توسط نيروهاى اطلاعاتى شناسايى ودستگير شدند كه ازاسامى آنها اطلاعى در دست نيست.
۳۰/۷/۸۶