در همبستگى با مادران ايران

انجمن مادران ميدان مه [آرژانتین] با مادران عزادار در ايران همبستگى مى كند. اين مادران با سركوب دولت احمدى نژاد مواجه اند، دولتى كه جان ۵۷ نفر را گرفته و بيش از چهار هزار نفر را زندانى كرده است. مادران ايرانى كه براى نخستين با در ۲۸ ژوئيه ۲۰۰۹ در تهران گرد هم آمده اند، شنبه ها، لباس سياه برتن، با مطالبهء آزادى تمام زندانيان سياسى و خواست محاكمه تمام كسانى كه مسئول سركوب هستند تظاهرات مى كنند.

شب ۸ فوريه نيروهاى مسلح به منزل بسيارى از اين مادران رفتند و آنان را دستگير كردند. ما مادران ميدان مه خواستار آزادى فورى آنان هستيم. و همراه با آنان خواستار آزادى تمام زندانيان سياسى و محاكمه و مجازات سركوبگران هستيم.

مبارزهء خلق هاى جهان مبارزهء خود ماست

ابه د بونافينى
رئيس انجمن مادران ميدان مه

۵ مارس ۲۰۱۰
ترجمهء بهرام قديمى

برگرفته از:

http://www.ndata.com.ar/email/formato/horizontal/horizontal.php?idnews=16&base=email_19

Hebe de Bonafini, Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo: SOLIDARIDAD CON LAS MADRES IRANÍES En Farsi por: Bahram Ghadimi