مصاحبه با تراب حق شناس
در مورد بحران کنونی خاور ميانه

۲۵ ژوئيهء ۲۰۰۶ (راديو صدای نو، سيدنی استراليا)