مصاحبه با نيما رها
(ساکن بيروت)
در مورد وضعيت بيروت و ساير مناطق لبنان

۲۵ ژوئيهء ۲۰۰۶ (راديو صدای نو، سيدنی استراليا)