چاپ
دسته: جنبشهای اجتماعی دیگر
زن هنرمند تونسی در حمایت از مبارزهء مردم مصر ترانه سر می دهد

women in Tunisia singing in support of people in Egypt protesting 

http://www.youtube.com/watch?v=O-NJLxykj7U