روزنامه نگار و مبارز سياسى آفروـ آمريكايى، عضو جنبش پلنگان سياه كه با پرونده سازى عليه او قريب سى سال در دالان مرگ به سر برد، سرانجام از صندلى الكتريكى (كه نمونه اى از توحش حاكم بر ايالات متحده است) رهايى يافت. مبارزهء پيگيرانه و صبورانه در دفاع از اوست كه در جو ناشى از بحران و تظاهرات وال استريت، چنين نتيجهء نمادينى به بار آورده است. در ضرورت و نتيجه بخش بودن دفاع از زندانيان و لغو مجازات اعدام در ايران هم ترديد روا نيست. مهم پپگير بودن است.

  
 
سومين دادگاه سيار شكايات در اوايل سال جارى اعلام كرده بود كه مجازات اعدام وى بايد كنار گذاشته شود و ياد آور شده بود كه توصيه هايى كه در جريان دادگاه به دادرسان شده ناروشن بوده است. در ماه اكتبر گذشته ديوان عالى ايالات متحده تقاضاى هيئت دفاع را مبنى بر آنكه حكم اعدامى كه ۳۰ سال پيش صادر شده بوده لغو شود، مجددا رد كرد و هيئت دفاع ناگزير تصميم گرفت تقاضا كند تا مسئله حكم اعدام ابوجمال را يك بار ديگر در دادگاه مطرح كنند.
به گفتهء بى بى سى مورخ ۸ دسامبر ۲۰۱۱ : "دادستانى آمريكا گفته است كه به اقدام براى اجراى حكم اعدام موميا ابوجمال، عضو سابق جنبش چپگراى پلنگ سياه خاتمه داده زيرا با توجه به راى اخير يك دادگاه ديگر آمريكايى، پيگيرى اين حكم ممكن است به ادامه دادرسى و اطاله رسيدگى به پرونده براى چندين سال ديگر منجر شود. ابوجمال در دادگاه اول رسيدگى به اتهام قتل يك مامور پليس در سال ۱۹۸۱ به اعدام محكوم شد اما رسيدگى به اين پرونده در دادگاه هاى تجديد نظر طى حدود سى سال گذشته همچنان ادامه داشته و اخيرا هم يك دادگاه فدرال راى داد كه لازم است مرحله صدور راى محكوميت موميا ابوجمال در دادگاه ديگرى تكرار شود. با توقف پيگيرى حكم اعدام، موميا ابوجمال دوره حبس ابد را بدون برخوردارى از امكان عفو سپرى خواهد كرد."
موميا ابوجمال كه اكنون از صندلى الكتريكى معاف شده است انتظار دارد كه بقيه عمرش را آزاد سپرى كند. در نظر پشتيبانان او اين تغيير در عين آنكه امرى مثبت است بى قانونى هاى سيستمى را نشان ميدهد كه دهها سال از آزادى موميا ابوجمال را از او گرفته است. آن ها انتظار دارند وى بلافاصله از زندان آزاد شود و مى گويند اكنون كه روشن شده است موميا ابوجمال هرگز نمى بايست در دالان مرگ قرار مى گرفت دادگسترى نبايد او را تا آخر عمر همچنان در زندان نگاه دارد چرا كه اين خود نوع ديگرى از مجازات مرگ است. اسقف دسموند توتو (آفريقاى جنوبى) در يك اطلاعيه مطبوعاتى صبح روز چهارشنبه ۷ دسامبر ۲۰۱۱ نوشت: بنابر ابتدائى ترين حقوق بين المللى موميا بايد از زندان آزاد شود. من با اين فراخوان و تقاضاى حمايت از آن توسط همگان، از دادستان ناحيه سِت ويليامز مى خواهم كه در احترام به امر آشتى، حقوق بشر و عدالت به اين پرونده خاتمه دهد و بگذارد موميا ابوجمال فورا و به طور كامل آزاد شود.
قرار است روز جمعه ۹ دسامبر يك راهپيمايى در حمايت از موميا در شهر خودش فلادلفيا برپا شود.
(تنظيم  از انديشه و پيكار)
منبع: بى بى  سى، و
http://rt.com/usa/news/death-sentence-mumia-abu-jamal-269
براى مطالعه بيشتر: رك به مقالهء ژااك دريدا "در دفاع از موميا ابوجمال" ترجمه تراب حق شناس
http://peykarandeesh.org/articles/74-derrida-mumia.html
و نيز شماره هاى ۲۰ و ۶۴-۶۳ مجله آرش.