در اين صفحات گزارش و اسنادى از مراسم بزرگداشت روز جهانى زن را مى‌آوريم كه براى نخستين بار و به گونه اى باشكوه از سوى جامعهء تبعيدى ايرانى به مناسبت ۸ مارس ۱۹۹۹در پاريس برگزار شد و پوران بازرگان بدون آنكه نامش به ميان آيد در ابتكار و سازماندهى اش نقش مهمى داشت (به نقل از آرش شماره ۷۰، ژوئن ۱۹۹۹). وسعت نظر در برنامه ريزى اين مراسم و دقت اجراى آن را در موارد زير مى توان ديد: در مطالبى كه برگزيده شده، در بزرگداشت سه شخصيت برجستهء زن يعنى رزا لوكزامبورگ، سيمون دوبوار و ايران ارانى، در تايپ و باز تكثير مقاله اى پژوهشى نوشتهء هما ناطق، در نقد قوانين زن ستيز جمهورى اسلامى و در تابلو نقاشى زيبايى كه ناصر رخشانى (خاور) به همين مناسبت كشيده بود.
با احترام به همهء دست اندركاران‌ آن مراسم كه نمونه اى از همكارى جمعى و دموكراتيك را به نمايش گذاشتند.

سايت انديشه و پيكار، اكتبر ۲۰۰۷

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بالای صفحه