چاپ
دسته: یادبود پوران بازرگان
پوستر: مراسم ۸ مارس سال ۱۹۹۹ در پاريس 
   
كار خاور (ناصر رخشانى)