شنبه ۹ اوت۲۰۱۴

کنگره ملی بومی
ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی

دعوت به «نخستین فستیوال مقاومت و شورشگری علیه سرمایه داری»

ترجمه بهرام قدیمی

«آمده ایم تا احساساتمان و دردهایی را که این سیستم نئولیبرال به ما تحمیل کرده با هم قسمت کنیم. اما نه فقط این ها را، مطمئن باشید که آمده ایم تا آگاهی و تجربهء با ارزش مبارزاتی و تشکل را هم شریک شویم، چالش ها و  مبارزات در مقابل سرمایه داران غاصب و نئولیبرالی را که این همه به ما آسیب رسانده اند.» (ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی، اوت ۲۰۱۴)

 

به برادران و خواهران ششمین [بیانیه از جنگل لاکندونا] در سطح کشوری و بین المللی:
در جلسه ای با شرکت خلق های مان در "تشریک مساعی خلق های زاپاتیست و کنگره ملی بومی  «داوید روئیز گارسیا»" از دردهامان حرف زدیم، از کلاممان و تجربهء مبارزاتی مان، شورش و مقاومت مان.
همه می دانیم که در شورشگری ما همانا «نه» ی ما نهفته است علیه سیاست ویرانگری که سرمایه داری در سراسر جهان به پیش می برد. و میدانیم که مقاومت های مان بذر جهانی ست که می خواهیم.
این شورشگری ها و مقاومت ها فقط به خلق های بومی مکزیک تعلق ندارند، در گام های تمام خلق های بومی قاره و تمامی چهار گوشه جهان نیز جریان دارد، هر کجا که افراد، گروه ها، جمع ها و سازمان هایی به این ویرانگری فقط «نه» نمی گویند، بلکه چیز جدیدی را می سازند.
در این همایش، که می دانیم بیشتر با کمک برادران ششمین بیانیه در کشور و جهان امکانپذیر شد، تاکید کردیم که مادر زمین، جان آفرینِ همه چیز در جهان، در خطر است و همراه با او کل بشریت؛ می بینیم که این سرمایه داری نئولیبرال است که این همه رنج و درد می آفریند، این همه ویرانی و مرگ، که ما را محروم می کند، استثمار، تحقیر و سرکوب.
در دفاع از مادر زمین، در مبارزه برای بشریت و علیه نئولیبرالیسم، هیچ مبارزه ای کوچک نیست.
برادران و خواهران ششمین بیانیه در سطح کشور و جهان!
از آنجا که می دانیم این سرمایه داری وحشی شکست ناپذیر نیست، همان طور که در کنار تجربهء زاپاتیست ها، شورشگری ها و مقاومت هایی که در سراسر کره خاکی میشکفند به ما آموخته اند، و همچنین به این خاطر که دردهای شما درد ماست، و مبارزه شما مبارزهء ما و رؤیای تان رؤیای ما، می خواهیم با شما کلام، تجربه، راه ها و تصمیماتی را شریک شویم که جهانی را ممکن می سازند که در آن جهان های بسیاری بگنجند.
ما خلق ها، تیره ها، و ملت ها در این همایش قرار را بر این گذاشتیم که با شما «نخستین فستیوال جهانی مقاومت و شورشگری علیه سرمایه داری» را تحت عنوان «آن جا که بالایی ها ویران می کنند و پایینی ها بازسازی» برگزار کنیم.
این تشریک مساعی جهانی عظیم از روزهای ۲۲ دسامبر ۲۰۱۴ تا ۳ ژانویه ۲۰۱۵ در مکان های زیر برگزار خواهد شد:
- افتتاحیه در روستای سان فرانسیسکو شوچی کواتلا و در آمیلزینگو، [در ایالت] مورلوس در روز های ۲۲ و ۲۳ دسامبر ۲۰۱۴.
- فستیوال بزرگ فرهنگی در استان مرکزی [شهر مکزیکو] در روزهای ۲۴، ۲۵ و ۲۶ دسامبر ۲۰۱۴.
- ادامهء‌ تشریک مساعی در روستای بینیزای خوچیتان، [ایالت] اوآخاکا و در شبه جزیرهء یوکاتان. در روزهای ۲۸ و ۲۹ دسامبر.
- جشن شورشگری و مقاومت ضد سرمایه داری در حلزون اوونتیک در روزهای ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ و اول ژانویه ۲۰۱۵.
- ادامه و اختتامیه، قطعنامه ها و بیانیه ها در CIDECI [مرکز بومی آموزش همه جانبه- دانشگاه خاک] در سن کریستوبال د لاس کازاس، چیاپاس، روزهای ۲ و ۳ ژانویه ۲۰۱۵.
تشریک مساعی ما در این «نخستین فستیوال جهانی مقاومت و شورشگری علیه سرمایه داری» بین خلق های زاپاتیست، خلق ها، تیره ها، ملت ها و محلات کنگره ملی بومی، خلق های بومی قاره، و خلق ها، جمع ها و افراد پیوسته به ششمین بیانیه در سطح کشوری و بین المللی خواهد بود.
در روزهای آینده جزئیات بیشتری در زمینه این فراخوان را به اطلاع خواهیم رساند.
ما خلق ها که از جنس ذرت ایم، در سهیم شدن با شما به کشتزاری بدل خواهیم شد که شکوفا می شود تا در مقاومت و در حفاظت از مادر زمین در این گام هرچه مستحکم تر به پیش رویم.
از لا رئالیداد زاپاتیستی*، اوت ۲۰۱۴
برای بازسازی همه جانبهء خلق های مان!
یک مکزیک بدون ما، هرگز!

کنگره ملی بومی
ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی
و افراد، گروه ها، جمع ها، سازمان های دیگر ششمین بیانیه که به این فراخوان می پیوندند.

- - - - - - - - - - - - - - -

* لا رئالیداد، روستای زاپاتیستی در منطقه جنگل - مرزی چیاپاس در عین حال به مفهوم واقعیت نیز هست. م.

برگرفته از: http://www.pozol.org/?p=9705
فیلم اختتامیه "تشریک مساعی خلق های زاپاتیست و کنگره ملی بومی  «داوید روئیز گارسیا»:
https://www.youtube.com/watch?v=lM-uoFsFG-c&feature=youtu.be