تراب حق شناس، همدست كارگران و زحمتكشان، هم رزم سركوب شدگان و يار جدايى ناپذير مردم ستم ديده فلسطين در پنجم بهمن ماه و در پى يك بيمارى طولانى از ميان ما رفت. او كارنامه اى درخشان از عرصه هاى بهم پيوسته مبارزاتى را بجا گذاشت. ده هاسال فعاليت عملى  در سازمان هاى سياسى رزمنده و كمونيست، تاليف و ترجمه و پژوهش،  و از همه مهم تر انسانى آرمان خواه و شريف، منقدى با مسئوليت و انترناسيونالستى پيگير بود.اين مجموعه از او چهره دوست داشتنى  و نمادى از يك مبارز  كمونيست ساخته بود كه دشمنان  هم به او رشك مى ورزيدند.
با خاموشى رفيق تراب جنبش كمونيستى يكى از ياران ديرنه اش را از دست داد ما ضمن تسليت به رفقاى "انديشه و پيكار" و همه مبارزين راه سوسياليسم و آزادى، معتقدیم كه او از بازماندگان نسلى از فعالين كمونيست بود كه سنت هاى مبارزاتى، پيگيرى و مقاومت، هم سانى نظر و عمل، صداقت انسانى و انقلابی آنها  اعتبارى نوينى به جنبش چپ و كمونيسم بخشيد. ارزش هایی که جنبش كمونيستى ما در دوره تهاجم سرمايه، برآمد ارتجاع و  ابتذال رفتارها، بيش از هر دوره اى نيازمند حفظ و کاربست این دست آوردها است.


هسته اقليت،

بهمن ماه ١٣٩٤/ژانويه ٢٠١٦