فردا باران خواهد آمد
فردا چترهاي بسياري خواهند امد
و با رنگ هاي گونه گون خود
بر سياهي پالتوها
و حزن چهره ها رنگ خواهند پاشيد.

 

فردا كسي یا كساني
پشت بلندگو خواهند رفت
و با صدايي لرزان
در ثناي تو جمله ها خواهند گفت
اما هيچ آمدني
هیچ کلامی
از اندوهِ رفتنِ تو نمی کاهد
نه باران
نه چترها
نه دسته هاي گل
نه شعر شاعر سوگوار.

فردا
تو
پس از سالها كه آتش بودي
خاكستر مي شوي
و ما
و جنبش فلسطين
تنهاتر.

 

نجمه موسوی، پاریس  ۴ فوريه ٢٠١٦