اخبار كشتار مستمر مردم فلسطین‮ (‬در آخرین حملهء‭ ‬رفح‮ ۶۱ ‮ ‬نفر‮) ‬و تخریب خانه ها‮ (‬۱۷۵۰‮ ‬خانه كاملاً‮ ‬ویران‮) ‬و نابودی همهء مظاهر زندگی در این سرزمین‮ (‬از جمله‮ ‬۴‮ ‬هزار هكتار زمین كشاورزی‮)‬،‮ ‬فریاد وجدان های بیدار را در سراسرِ‮ ‬جهان بلند كرده است‮. ‬سازمان عفو بین المللی،‮ ‬مؤسسات حقوق بشر،‮ ‬وجدان های آزاده در خودِ‮ ‬اسرائیل،‮ ‬از جمله سربازان و افسران نافرمان‮ (‬كه تعدادشان حدود‮ ‬۱۶۰۰‮ ‬نفر است‮)‬،‮ ‬توده های خشمگین تظاهر كننده در سراسرِ‮ ‬كشورها همه از جنایات جنگی و ضد بشری سخن می گویند‮. ‬دیگر به بركت ادامهء مقاومت،‮ ‬طلسمها شكسته است و حتی یوسف لاپید،‮ ‬وزیر دادگستری دولت شارون،‮ ‬هم از دیدنِ‮ ‬عكس ویرانه های رفح به یاد جنایات نازی ها می افتد‮.‬
اسرائیل با پشتیبانىِ‮ ‬بی قید و شرطِ‮ ‬آمریكا،‮ ‬پس از‮ ‬۳۷‮ ‬سال اشغالِ‮ ‬ساحل‮ ‬غربی و‮ ‬غزه و بیت المقدس شرقی و زیرپا گذاردن كلیهء قطعنامه های ملل متحد راجع به فلسطین،‮ ‬حتی آنها كه خودش امضا كرده‮ (‬قطعنامهء‮ ‬۱۹۴‮: ‬حق بازگشت آوارگان‮)‬،‮ ‬هیچ حدی را در طرد ملت و نابودی میهن فلسطینی ها رعایت نمی كند و همهء جهانیان را به سخره می گیرد‮. ‬فلسطینی ها در راه صلح با دشمنِ‮ ‬اشغالگر شان حاضر شده اند از‮ ‬۷۸‮ ‬درصد از فلسطین تاریخی به نفع صلح صرف نظر كنند و دولت اسرائیل را در آنجا به رسمیت بشناسند تا در‮ ‬۲۲‮ ‬درصد باقی مانده كه در سال‮ ‬۱۹۶۷‮ ‬اشغال شده دولتی برای خود برپا كنند و بتوانند مثل هر ملت و انسان دیگری از حقی،‮ ‬حیثیتی و احترامی برخوردار باشند؛ اما اسرائیل با كشیدن دیواری‮ ‬۶۰۰‮ ‬كیلومتری نصف همین قسمت را نیز می بلعد و هر لحظه به بهانه ای به نابودی هر طرح صلح می پردازد‮. ‬مدافعان تجاوزِ‮ ‬اسرائیل كه خود را‮ »‬جامعهء بین المللی‮« ‬می خوانند بین اشغالگر و اشغال شده علامت تساوی می گذارند و مقاومت دربرابر اشغال و تروریسم دولتی را تروریسم می نامند تا اشغال را توجیه كنند و هر انتقادی از سیاست تجاوزكارانهء شارون را یهودستیزی لقب می دهند تا فریاد اعتراض را در گلوها خفه كنند‮. ‬آن ها بین طرفی كه مسلح به پیشرفته ترین سلاح های كشتار جمعی ست و طرف دیگر كه جز پرتاب سنگ و قربانی كردنِ‮ ‬خویش وسیله ای برای مقاومت مشروع و قانونی خود ندارد،‮ ‬بین اسرائیل كه یكی از دو قدرت تعیین كنندهء جهان است و فلسطین كه رئیس منتخب اش،‮ ‬یاسر عرفات،‮ ‬دو سال است در محاصره و زندان بسر می برد،‮ ‬فرقی قائل نیستند و بوش همچنان از حق اسرائیل برای دفاع از خود سخن می گوید‮. ‬اگر یك دهمِ‮ ‬آنچه را كه اسرائیل تا كنون مرتكب شده كشور دیگری در دنیا كرده بود چه بسا بارها خاكش را به توبره كشیده بودند،‮ ‬اما این‮ »‬جامعهء بین المللی‮«‬،‮ ‬این شریك جرم اسرائیل،‮ ‬در حرف،‮ ‬جنایات اسرائیل را محكوم می كند ولی در عمل،‮ ‬به اشكال گوناگون از آن حمایت می نماید‮. ‬اتحادیهء اروپا شریكِ‮ ‬اولِ‮ ‬تجارت و قراردادهای دوجانبهء اسرائیل است‮. ‬برخلاف توصیهء پارلمان اروپا دائر بر تعلیق روابط دوجانبهء اروپا با این كشور،‮ ‬شورای اتحادیه در آوریل گذشته این روابط را نه تنها معلق نكرد،‮ ‬بلكه تمدید نمود‮. ‬این حمایت همه جانبه و شراكت در جرم از سوی‮ »‬جامعهء بین المللی‮« ‬باعث شده كه اسرائیل در معافیت كامل از هر كیفری،‮ ‬به انكار حقوق فلسطینی ها بپردازد و سیاست نژادپرستانهء خود را تا حد طرد و‮ »‬اعدام یك ملت‮« ‬در قرن بیست و یكم خودسرانه به پیش برد‮. ‬اسرائیل باید مانند آفریقای جنوبی بایكوت شود‮.‬
ما ایرانیان مخالف رژیم جمهوری اسلامی كه به خاطرِ‮ ‬پایبندی مان به اصول دموكراسی و آزادی و عدالت اجتماعی ناگزیر به تبعید یا اقامت در خارج شده ایم،‮ ‬اوضاع تأسف بار كنونی،‮ ‬به ویژه در فلسطین و عراق،‮ ‬را با نگرانىِ‮ ‬تمام دنبال می كنیم‮. ‬خودبینىِ‮ ‬كورِ‮ ‬زمامداران آمریكا و اسرائیل و همدستان گوناگون شان كه توحش را به جای تمدن نشانده اند،‮ ‬آیندهء بشریت را تهدید می كند‮. ‬نابودی فلسطین نه تنها فاجعهء نابودی یك ملت بلكه تهدید به نابودی كل بشریت است‮. ‬ما نیز از برآمد این موج‮ »‬توحش مدرن‮« ‬فریاد بر می آوریم‮. ‬سكوت چیزی جز شركت در این جرم نیست‮. ‬ما جنایات آمریكا و اسرائیل از جمله اشغال فلسطین و عراق را محكوم كرده،‮ ‬به مقاومت مردم این دو كشور ارج می نهیم‮.‬
ملت فلسطین را هزار بار دفن كرده اند ولی او هرگز نمرده است‮. ‬گویی به نمایندگی از دیگر ملت ها نیز هست كه با استعمار و امپریالیسم و اشغال می رزمد‮. ‬مصاف بین فلسطین و اسرائیل ما را به یاد جمهوری اسپانیا می اندازد و ضرورت وجود بریگادهای انترناسیونال كه به یاری آن شتافتند‮. ‬هرگونه حمایت از حق طلبی مردم فلسطین و عراق دربرابر تهاجم ارتجاع و توحش وظیفه ای انسانی و سیاسی ست‮.‬
۲۷‮ ‬مه‮ ‬۲۰۰۴
امضاءها‮:‬‮ ‬روزبه آبادان،‮ ‬رضا آبادی،‮ ‬یوسف آبخون،‮ ‬هادی آبكناری،‮ ‬سعید آرمان،‮ ‬علی آزاد،‮ ‬محمود آزاد،‮ ‬پیران آزاد،‮ ‬سارا آزاد،‮ ‬محمد آزادگر،‮ ‬حمید آزادی،‮ ‬نعمت آزرم،‮ ‬حمید آشنا،‮ ‬روناك آشناگر،‮ ‬سالار آشناگر،‮ ‬ابراهیم آوخ،‮ ‬خسرو آهنگر،‮ ‬شكوفه ابراهیم زاده،‮ ‬باقر ابراهیم زاده،‮ ‬جعفر ابراهیم زاده،‮ ‬ناهید ابراهیم زاده،‮ ‬شیلان ابراهیمی،‮ ‬ابراهیم ابراهیمی،‮ ‬منصور احمد نژاد،‮ ‬رضا احمدی،‮ ‬ارسطو احمدی،‮ ‬هلمت احمدیان،‮ ‬حسین اخوان توحیدی،‮ ‬ناصر اخوان،‮ ‬داریوش ارجمندی،‮ ‬همایون اردلان،‮ ‬بهروز ارژنگ،‮ ‬زهره ارشادی،‮ ‬فروغ‮ ‬اسدپور،‮ ‬جواد اسكویی،‮ ‬علی اشرفی،‮ ‬پروین اشرفی،‮ ‬امیر اصغری نیا،‮ ‬وحید اصغری حصاركی،‮ ‬محمد علی اصفهانی،‮ ‬یاور اعتماد،‮ ‬اكبر اغراقی،‮ ‬منصور افروخته،‮ ‬سعید افشار،‮ ‬مرتضی افشاری،‮ ‬منصور افشاری،‮ ‬عادل الله مرادی،‮ ‬آرش امجدی،‮ ‬بهروز امیدی لاهیجانی،‮ ‬جعفر امین زاده،‮ ‬سلیمان امین زاده،‮ ‬رشید امین زاده،‮ ‬علی امینی،‮ ‬صادق امینیان،‮ ‬صدرالله اندواری،‮ ‬هوشنگ انصاری،‮ ‬سیامك انصاری،‮ ‬رسول انصاری،‮ ‬شعله ایرانی،‮ ‬اصغر ایزدی،‮ ‬مسعود بابازاده،‮ ‬مهرداد بابالویی،‮ ‬پوران بازرگان،‮ ‬رضا باستانی،‮ ‬جواد براك،‮ ‬ارژنگ بامشاد،‮ ‬مسعود بحرینی،‮ ‬منیره برادران،‮ ‬شهاب برهان،‮ ‬فرهاد بشارت،‮ ‬مرضیه بقایی،‮ ‬پتی بلوچ،‮ ‬رخشنده بلوری،‮ ‬نرگس بهار،‮ ‬سوسن بهار،‮ ‬پانته آ بهرامی،‮ ‬شهناز بیات،‮ ‬سهیلا بیك زاده،‮ ‬یونس پارسا بناب،‮ ‬رضا پایا،‮ ‬ناصر پایدار،‮ ‬حمید پورقاسمی،‮ ‬مصطفی پورسنگری،‮ ‬احمد پوری،‮ ‬حسن پویا،‮ ‬فرامرز پویا،‮ ‬یوسف پویا،‮ ‬مینا پویا،‮ ‬علی پیشگاه،‮ ‬ز‮. ‬تأثریان،‮ ‬فریبا ثابت،‮ ‬فریده ثابتی،‮ ‬تراب ثالث،‮ ‬مجید تمجیدی،‮ ‬حسین توسلی،‮ ‬علی توكلی،‮ ‬نصرت تیمور زاده،‮ ‬فرزاد جاسمی،‮ ‬علی جالینوسی،‮ ‬میهن جزنی،‮ ‬ناهید جعفرپور،‮ ‬پگاه جعفری،‮ ‬مهری جعفری،‮ ‬علی جلال،‮ ‬عیسی جمشیدی،‮ ‬جواد جوادی،‮ ‬بیژن جوادیان پور،‮ ‬حسین جوادزاده،‮ ‬مهناز جوان خوشدل،‮ ‬سیامك جهانبخش،‮ ‬جلال جهانی،‮ ‬عثمان جهانی،‮ ‬حیدر جهانگیری،‮ ‬رامین جوان،‮ ‬امیر جواهری لنگرودی،‮ ‬هادی جواهری لنگرودی،‮ ‬جواد جواهری،‮ ‬پرویز جواهری،‮ ‬ناصر جوهری،‮ ‬سهیلا جیگاره ای،‮ ‬نرگس جیلانی،‮ ‬اصغر جیلو،‮ ‬رضا چیت ساز،‮ ‬علی اصغر حاج سید جوادی،‮ ‬كریم حاجی رسولی،‮ ‬مهناز حاجی فرج،‮ ‬صدیقه حایری‮ (‬مادر سلاحی ها‮)‬،‮ ‬امید حبیب نیا،‮ ‬رضا حبیبی،‮ ‬حسن حسام،‮ ‬امیر حسن پور،‮ ‬آوین حسن پور،‮ ‬آشتی حسینی،‮ ‬گلاویژ حسینی،‮ ‬رخشنده حسین پور،‮ ‬لاله حسین پور،‮ ‬محمد حسیبی،‮ ‬زین العابدین حقانی،‮ ‬تراب حق شناس،‮ ‬مینو حمیلی،‮ ‬ایرج حیدری،‮ ‬عثمان حیدری،‮ ‬شهین حیدری،‮ ‬اردشیر حیدری،‮ ‬اقبال خاتمی،‮ ‬محمد رضا خادمی،‮ ‬محمد خاكی،‮ ‬اكبر خباز،‮ ‬هژار خزری،‮ ‬منصور خالدی،‮ ‬صادق خرم،‮ ‬شمسی خرمی،‮ ‬دانش خسروشاهی،‮ ‬رامش خسروشاهی،‮ ‬رؤیا خسروشاهی،‮ ‬رامین خسروشاهی،‮ ‬آرش خسروشاهی،‮ ‬آزاده خسروشاهی،‮ ‬یدالله خسروشاهی،‮ ‬احمد خورشیدی،‮ ‬بیژن خوزستانی،‮ ‬غلام خیابانی،‮ ‬شهریار دادور،‮ ‬حمید دادیزاده،‮ ‬یوسف دانش،‮ ‬موسی دانشفر،‮ ‬یحیی داوان داری،‮ ‬اصغر داوری،‮ ‬بهروز داوری،‮ ‬آفاق داوودی،‮ ‬خسرو داوودی،‮ ‬فریبرز داوودی،‮ ‬علی دماوندی،‮ ‬شهین دهقانی،‮ ‬منصور دیانت،‮ ‬سوران ذكی،‮ ‬فیروزه راد،‮ ‬منوچهر رادین،‮ ‬فریده رازی،‮ ‬بهرام رحمانی،‮ ‬ایوب رحمانی،‮ ‬ابراهیم رحمانیان،‮ ‬خالد رحیمی،‮ ‬اسماعیل رزازی،‮ ‬بیژن رستگار،‮ ‬گلاویژ رستمی،‮ ‬ماریا رشیدی،‮ ‬عیسی رضائی،‮ ‬فرهمند ركنی‮ (‬اخوی‮)‬،‮ ‬محمود رستگار،‮ ‬فاطمه رمضانی،‮ ‬عثمان رمضانی،‮ ‬كاوه رمضانی،‮ ‬رفعت رنجبران،‮ ‬نجف روحی،‮ ‬گلنار روحی،‮ ‬تقی روزبه،‮ ‬حبیب ریاحی،‮ ‬تقی ریاحی،‮ ‬بهرنگ ریاحی،‮ ‬نیكولا ریاحی،‮ ‬پروین ریاحی،‮ ‬پروانه ریاحی،‮ ‬حسین زارع،‮ ‬آریز زراعی،‮ ‬عباس زرندی،‮ ‬محسن زرگر،‮ ‬جلیل زنجانی،‮ ‬سبحان سالاری شهربابكی،‮ ‬سعید سالك،‮ ‬سعید سامانی،‮ ‬حبیب ساعی،‮ ‬مهدی سامع،‮ ‬مجید سپاسی،‮ ‬رضا سپیدرودی،‮ ‬زهره ستوده،‮ ‬شهزاد سرمدی،‮ ‬نیما سعدآبادی،‮ ‬صفر سعد،‮ ‬حسین سعدی،‮ ‬علی سعیدی،‮ ‬فاطمه سعیدی‮ (‬مادر شایگان‮)‬،‮ ‬بیژن سعیدپور،‮ ‬مهری سلاحی،‮ ‬پروانه سلطانی،‮ ‬منصور سلطانی،‮ ‬منوچهر سلطانیان،‮ ‬هدایت سلطان زاده،‮ ‬اسعد سلیمی،‮ ‬نیاز سلیمی،‮ ‬علی اكبر سوری،‮ ‬آلبرت سهرابیان،‮ ‬بهمن سیاوشان،‮ ‬بهروز سیمایی،‮ ‬نصرالله شادمهر،‮ ‬محمد رضا شالگونی،‮ ‬جلال شالگونی،‮ ‬علی اكبر شالگونی،‮ ‬مزدك شالگونی،‮ ‬آلان شاملو،‮ ‬داود شاه نشین،‮ ‬سعید شجاعی،‮ ‬حسین شراحی،‮ ‬فرشید شكری،‮ ‬پروین شكوری،‮ ‬پروین شكوهی،‮ ‬آزاده شكوهی،‮ ‬شهاب شكوهی،‮ ‬پرویز شكیبا،‮ ‬داود شمسایی،‮ ‬احمد شندره،‮ ‬ح‮. ‬شهرام،‮ ‬ژیلا شهسواری،‮ ‬آذر شیبانی،‮ ‬محسن شیخ لی،‮ ‬علی رضا شیرمباركی،‮ ‬عیسی صفا،‮ ‬هاشم صداقت،‮ ‬داوود صدقی،‮ ‬مسعود صدیقی،‮ ‬بدری صفوی،‮ ‬بیتا صفری،‮ ‬نادر صمدی،‮ ‬مهدی ضمیری،‮ ‬هوشمند ضیائی،‮ ‬رضا طالبی،‮ ‬مجتبی طالقانی،‮ ‬بابك طاهری،‮ ‬علی طاهری،‮ ‬میترا طاهری،‮ ‬ناصر طاهری،‮ ‬بهروز عارفی،‮ ‬عباس عاقلی زاده،‮ ‬شمسی عباسی،‮ ‬جمیله عبداللهی،‮ ‬علی عبدی،‮ ‬جواد عرفانی،‮ ‬رحیم عزیزپور،‮ ‬حسن عزیزی،‮ ‬حمید عطائی،‮ ‬آرزو عظیمی،‮ ‬آرمان عظیمی،‮ ‬اردشیر عظیمی،‮ ‬توفیق عظیمی،‮ ‬مسعود عظیمی،‮ ‬رضا علامه زاده،هردوك علی،‮ ‬بابك عماد،‮ ‬مجتبی عمیدی فرد،‮ ‬محسن‮ ‬غبرایی لنگرودی،‮ ‬حسین‮ ‬غبرایی لنگرودی،‮ ‬احمد‮ ‬غلامیان،‮ ‬سحر‮ ‬غمیان،‮ ‬علی فتحی،‮ ‬ستار فتحی،‮ ‬كاظم فخاران،‮ ‬سودابه فراز،‮ ‬بهروز فراهانی،‮ ‬علی فرجی،‮ ‬م‮. ‬ع‮. ‬فرزانه،‮ ‬علی فرقانی،‮ ‬شكر فلاح،‮ ‬هادی فهیمی فر،‮ ‬علی فیاض،‮ ‬سیامك فیضی،‮ ‬رسول قادری،‮ ‬پروانه قاسمی،‮ ‬سروژ قازاریان،‮ ‬جواد قاسم زاده،‮ ‬حسین قاضی،‮ ‬محسن قبادی،‮ ‬محمد قدری،‮ ‬بهرام قدیمی،‮ ‬منصور قربانی،‮ ‬پرویز قلیچ خانی،‮ ‬فرخ قهرمانی،‮ ‬پدرام قهرمانی،‮ ‬اسماعیل قهرمانی،‮ ‬جمیله كاتب فر،‮ ‬جمشید كارگر،‮ ‬سلیمان كاشانی،‮ ‬بهزاد كاظمی،‮ ‬حسن كاكاوندی،‮ ‬مرتضی كاویان،‮ ‬مسعود حجت كراییان،‮ ‬مجید كرباسی،‮ ‬كاوه كرد،‮ ‬نرگس كرمانشاهی،‮ ‬حیدر كریم،‮ ‬مینا كریم،‮ ‬صالح كریمی،‮ ‬هوشنگ كشاورز صدر،‮ ‬آرش كمانگر،‮ ‬اختر كمانگر،‮ ‬محمد كمالی،‮ ‬مهین كوشا،‮ ‬محسن كیا،‮ ‬صالح كیفی،‮ ‬اعظم كی ور،‮ ‬علی رضا كی ور،‮ ‬ناصر كی ور،‮ ‬روبن ماكاریان،‮ ‬مهدی كوهستانی،‮ ‬مهدی كیا،‮ ‬علی گلباغی،‮ ‬مناف گزنی،‮ ‬مناف گنجی،‮ ‬منصور گودرزی،‮ ‬پیام لطفی،‮ ‬داوود مانی،‮ ‬حشمت محسنی،‮ ‬گلاویژ محمد زاده،‮ ‬پویا محمدی،‮ ‬سارا محمود،‮ ‬گلاویژ محمودزاده،‮ ‬نجم الدین محمود زاده،‮ ‬مرتضی محیط،‮ ‬المیرا مرادی،‮ ‬مهدی مرادپور،‮ ‬شیرین مرادی،‮ ‬ب‮. ‬مرحله،‮ ‬عرفان مروتجو،‮ ‬احمد مزارعی،‮ ‬زمان مسعودی،‮ ‬عباس مسعودی،‮ ‬زهرا مسعودی،‮ ‬حسین مشرف،‮ ‬محبوبه مشكین،‮ ‬نجم الدین محمودزاده،‮ ‬یعقوب مشتاق،‮ ‬عباس مشكینی،‮ ‬رضا مقدم،‮ ‬سیما مقدم،‮ ‬شهاب الدین مقدم،‮ ‬پروانه مقدم،‮ ‬فرزاد مكوَندی،‮ ‬محسن ملائی،‮ ‬كمال ملك،‮ ‬هرمز ملك،‮ ‬كریم منیری،‮ ‬خلیفه موسوی،‮ ‬نجمه موسوی،‮ ‬حمید موسوی اصل،‮ ‬عباس مومن زاده،‮ ‬نوید مؤمن زاده،‮ ‬مرضیه مؤمن زاده،‮ ‬سودابهء مهاجر،‮ ‬تراب مهرابی گیلانی،‮ ‬اردشیر مهرداد،‮ ‬سیامك مؤید زاده،‮ ‬گیتی میری،‮ ‬یاسمین میظر،‮ ‬سهیلا ناجی،‮ ‬مصطفی ناصر،‮ ‬رحمان نجات،‮ ‬جواد نجابت،‮ ‬جمیله ندایی،‮ ‬حمیلا نیسكیلی،‮ ‬حسین نظری،‮ ‬مجتبی نظری،‮ ‬كوكب نظری،‮ ‬مسعود نظری،‮ ‬پوران نظمی،‮ ‬آیدا نعمتی،‮ ‬شهین نوائی،‮ ‬احمد نوین،‮ ‬حسین نقی پور،‮ ‬حمید نوبری،‮ ‬نادر نوری زاده،‮ ‬صمد نوید،‮ ‬سهیلا نیك نژاد،‮ ‬احمد نیكو بین،‮ ‬ش‮. ‬والامنش،‮ ‬ادیب وطن دوست،‮ ‬خلیل ورمزیاری،‮ ‬سیامك وطن آبادی،‮ ‬تقی هاشمی نژاد،‮ ‬بیژن هدایت،‮ ‬ویدا هوشیار،‮ ‬نادر وفائی،‮ ‬روزبه وین،‮ ‬كامران هاشمی،‮ ‬سهیلا هرجبی،‮ ‬بابك یحیوی،‮ ‬بابك یزدی،‮ ‬فرزین یكتا‮.‬
‮براى تماس‮:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید