رادیو دمکراسی شورائی: مصاحبه با تراب حق شناس

در باره اوضاع کنونی فلسطین