چاپ
دسته: فلسطین
رادیو دمکراسی شورائی: مصاحبه با تراب حق شناس

در باره اوضاع کنونی فلسطین