مصاحبه تلویزیون کومله با تراب حق شناس

(سایت حزب کمونیست ایران ـ تلویزیون کومله ـ برنامه فارسی ـ چشم انداز)