چاپ
دسته: فلسطین

ایا مردم  فلسطین می‌توانند به یک صلح پایدار برسند؟ چشم‌انداز و دورنمای مذاکرات صلح، در گفتگویی با تراب حق‌شناس