کارزار حمایت از بایکوت و مجازات اسرائیل هرچه بیشتر نظر جهانیان را به خود جلب می کند. به این نمونه توجه کنید
دیدی که خون ناحق پروانه شمع را / هرگز امان نداد که شب را سحر کند؟